Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 34

(Ginahasa si Dinang anak ni Jacob)

Minsan, bumisita si Dinang anak ni Jacob kay Lea sa kababaihan ng ba­yang iyon.

Pagkakita sa kanya ni Sikem na anak ni Hamor na Heveo na siyang prinsipe ng nabanggit na lupain, hinila niya ito at ginahasa.

Naakit siya kay Dinang anak ni Jacob, at nagustuhan niya ang dalaga at sinuyo ito nang buong-giliw.

Sinabi ni Sikem sa kanyang amang si Hamor: “Kunin mo ang dalagang ito para maging asawa ko.”

Nabalitaan ni Jacob kung paanong nadu­ngi­san ang dangal ng kanyang anak na si Dina, ngunit hindi siya kumibo hanggang maka­uwi ang kanyang mga anak na lalaki buhat sa pag-aalaga ng kanyang mga kawan sa parang.

Nakipagkita kay Jacob si Hamor na ama ni Sikem at nakipag-usap sa kanya.

Nang maka­uwi na ang mga anak na lalaki ni Jacob galing sa parang, at nalaman ang nangyari, gayon na lamang ang galit nila sa ginawa ni Sikem na kahihiyan sa Israel sa pang-aabuso niya sa anak ni Jacob – isang bagay na hindi dapat gawin.

Ngunit kinausap sila ni Hamor at sinabi: “Labis na umiibig ang aking anak na si Sikem sa inyong anak na babae. Pahintulutan nin­yong maging asawa siya ng anak ko.

Ma­ging magkakamag-anak tayo; ibigay ninyo sa amin ang inyong mga dalaga, at kunin naman ninyo ang mga dalaga namin.

10 Sa aming piling na kayo tumira, makukuha ninyo ang lupain at makapu­punta kayo kahit saan, at angkinin iyon.”

11 Kinausap naman ni Sikem ang ama at mga kapatid na lalaki ni Dina: “Patawarin sana ninyo ako; ibibigay ko sa inyo ang anumang hingin ninyo sa akin.

12 Itakda ninyo ang hala­gang babayaran ko at anumang regalong gusto ninyo, at babayaran ko anuman ang hingin ninyo, ibigay ninyo lamang siya sa akin bilang asawa.”

13 Dahil sa pagkalapastangan kay Dina, na­ging matalino at tuso ang mga anak na lalaki ni Jacob sa pagsagot kina Sikem at Hamor na ama nito:

14 “Hindi namin maibibigay ang aming kapatid sa isang lalaking supot – isang ka­hi­hiyan ito para sa amin.

15 Papayag lamang kami sa kundis­yong ito: na ikaw at ang lahat ng lalaki sa inyo ay magiging tulad namin – mag­patuli kayo.

16 At ibibigay namin sa inyo ang aming anak na babae at kukunin naman namin ang inyo, makikipamuhay kami sa inyo at tayo’y magiging isang bayan.

17 Pero kung ayaw ninyong magpatuli, kukunin namin ang aming kapatid at aalis na kami.”

18 Naging kasiya-siya kay Hamor at kay Sikem na anak nito ang kanilang sinabi.

19 Hindi nag-aksaya ng panahon si Sikem para gawin ang hinihingi sa kanya sapagkat gusto niya ang anak na dalaga ni Jacob. Siya ang pinakamalakas sa sam­ba­hayan ng kanyang ama.

20 Kaya nagpunta sa pintuan ng kanilang lunsod si Hamor at si Sikem na kanyang anak, at kinausap ang kanilang mga kababayan

21 at sinabing “Hindi dapat katakutan ang mga lalaking ito. Bayaan nating makapamuhay sila rito at makagala nang malaya. Sapat ang lawak ng lupain para sa kanila. Magiging asawa natin ang kanilang mga anak na dalaga, at ipaka­kasal naman natin ang ating mga anak na dalaga sa kanila.

22 Ngunit may isang kundis­yon ang mga lalaking ito para makipamuhay sa piling natin bilang isang bayan, at iyan ay kung magpapatuli tayong gaya nila.

23 Kung pa­pa­yag tayo, magiging atin din ang kanilang mga kawan, ang kanilang mga ari-arian at lahat ng iba pa nilang hayop. Kaya gawin natin ang kanilang hinihingi at dito na sila mani­nirahan.”

24 Sumang-ayon kina Hamor at Sikem ang lahat ng nagtipon sa may pintuan ng lunsod, at nagpatuli ang lahat ng lalaki.

25 Pagkalipas ng tatlong araw, nang nara­ramdaman pa ng mga nagpatuli ang kirot, ki­nuha ng dalawa sa mga anak na lalaki ni Jacob na sina Simeon at Levi na mga kapatid ni Dina ang kanilang mga tabak at biglang pinasok ang lunsod.

26 Pinatay nila sina Hamor at Sikem at lahat ng lalaki, at kinuha si Dina mula sa bahay ni Sikem at saka tumakas.

27 Tinuntungan naman ng ibang mga anak ni Jacob ang mga patay, at sinamsam ang mga ari-arian ng lunsod dahil sa pagkalapastangan sa kanilang ka­patid.

28 Sinamsam din nila ang mga baka ng mga ito, ang mga tupa, ang mga asno, ang lahat ng nasa lunsod at lahat ng nasa parang,

29 lahat ng kayamanan ng mga ito, pati ang kababaihan at mga bata. Sinamsam nila ang lahat ng nasa mga bahay.

30 At sinabi ni Jacob kina Simeon at Levi: “Binigyan ninyo ako ng malaking problema, kamuhi-muhi ako ngayon sa mga taga-lupaing ito ng mga Kananeo at Perezeo. Kaunti lamang ang aking mga tauhan at kung magkaisa sila laban sa akin at sala­kayin tayo, malilipol ako at ang buo kong sambahayan.”

31 Ngunit suma­got sila: “Papa­­yagan ba nating ituring nilang ba­baeng bayaran ang aming kapatid?”

Advertisements

May 24, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | May 24, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: