Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Josue 14

Narito naman ang tinanggap ng mga Israelita sa lupaing Kanaan. Ito ang pinaghati-hati ni Eleazar na pari at ni Josue na anak ni Nun at ng mga pinuno ng mga angkan sa mga tribu ng mga Israelita. Pinag­hati ang pamana sa pamamagitan ng pala­bunutan, ­alinsunod sa iniutos ni Yawe kay Moises para sa natitirang siyam at kala­hating tribu. Binigyan na nga ni Moises ang dalawa at kalahating tribu ng pamana sa kabilang ibayo ng Jordan; at walang pamana naman ang mga Levita sa piling nila. Ngunit dalawang tribu ang binubuo ng mga anak ni Jose, sina Manases at Efraim, habang hindi bina­haginan sa lupain ang mga Levita, mali­ban sa mga lunsod na kanilang tini­tirahan, pati ang lupa sa paligid para sa kanilang bakahan at kawan.

 

Sa paghahati-hati ng lupain, sinunod ng mga Israelita ang iniutos ni Yawe kay Moises.

 

Ang bahaging napunta kay Kaleb

 

Nagsilapit kay Josue sa Gilgal ang mga taga-Juda at sinabi sa kanya ni Kaleb na Keneseo, anak ni Jefone: “Alam mo kung ano ang sinabi ni Yawe kay Moises, ang tao ng Diyos, tungkol sa iyo at sa akin sa Kadesbarne. Apat­napung taong gulang ako nang ipinadala ni Moises na lingkod ni Yawe, buhat sa Ka­des­barne upang magmanman sa lupain at nag-ulat ako sa kanya nang buong katapatan. Pina­hihina ang loob ng bayan ng mga kapatid na sumama sa akin, ngunit ako’y nanatiling tapat kay Yawe na aking Diyos. Noon ipina­ngako sa akin ni Moises: ‘Magiging pamana mo at ng mga anak mo magpakailanman ang lu­paing tinapakan ng iyong paa, sapagkat lubusan kang naging tapat kay Yawe na aking Diyos.’ 10 Ngayon, iningatan ni Yawe ang aking buhay gaya ng kanyang sinabi, samantalang naglalakbay sa ilang ang Israel, sa loob ng apatnapu’t limang taon pag­katapos ng salitang ito ni Yawe kay Moises. Walumpu’t limang taong gulang na ako ngayon, 11 ngunit malakas pa rin ako katulad noong araw na isugo ako ni Moises. Walang nawawalang lakas maging sa digmaan o sa mga gawain. 12 Kaya ibigay mo sa akin ang kaburulang iyan na binanggit ni Yawe noon katulad ng narinig mo. Naro­roon ang malala­king napapaderang lunsod ng mga Enakim, ngunit kung suma­sa­akin si Yawe, maitataboy ko sila, gaya ng sinabi ni Yawe.

13 Binasbasan ni Josue si Kaleb, anak ni Jefone, at ibinigay sa kanya ang Hebron  bilang pamana niya. 14 Kaya napasa-Keneseong si Kaleb, anak ni Jefone ang Hebron, hanggang ngayon sapagkat lubusan siyang naging tapat kay Yawe, na Diyos ng Israel. 15 Dating tinatawag na Kiriat-Arbe ang Hebron. Si Arbe naman ang siyang pinaka­dakila sa mga Enakim. At nagpa­hinga sa pakikipagdigmaan ang lupain.

Advertisements

June 12, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, judges, Lumang Tipan, Old Testament

1 Comment »

  1. salamat sa pagpapaabot sa akin ng inyong mga mensahe. kanya-kanya tayo ng pagsusuri at paniniwala at iginagalang ko ang inyong panig. mabuhay kayo.

    Comment by plumaatpapel | January 16, 2009


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: