Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Ang Deuterocanonico

Ang unang salin ng Lumang Tipan ay sa wikang Griego, ang Septuaginta. Ito ay ginagamit ng mga judiong hindi na marunong gumanit ng wikang Hebreo dahil sa pagkakatapon sa ibang bansa at sa iba pang-pandaigdig. Ito ay ginagamit maging ng mga Hentil na may “takot sa Diyos” at naakit sa mga katuruan ng limang Tipan. Ang Saling ito ang ginamit ni Jesus at ng kanyang mga tagasunod sa pananampalayang Christiano bilang kanilang Kasulatan. Sa katunayan, ang karamihan ng mga sa mga talata ng MatandangTipan binbangit sa bagong Tipan ay hango sa saling ito.

 

Ilan sa mga karagdagang aklat sa saling Septuaginta ay ang mga sumusunod: Tobith, Judith, ester (Tekstong Griego), katunungan ni Solomon, Ecclesiatico, Baruc, sulat ni Jeremias, Awit ng tatlong Kabataan, Susana, Bel at ang Dragon, at i at 2 Macabeo. Ang mga aklat na ito ay karaniwang tinatawag na “Deuterocanon” (Pangalawang Canon) ng Iglesia Katolika Romana, at pinaniniwalaang ding kinasihang bahagi ng banal na kasulatan. Kaya’t noong taong 1546 sa konseho ng Trent, opisyal na ipinahayag ng Iglesia Katolika Romana na ang mga aklat na ito ay banal at canonico, at dapat tanggaping “may pantay na pagmamahal at paggalang” tulad ng ibang aklat ng Banal na Kasulatan. Gayundin naman, ang mga Orthodox Church ay naniniwala na ang mga aklat na ito (Kasama ng ilan pa) ay dapat basahin sa mga simbahang orthodox.

Apocrypha” naman ang tawag ng mga protestante sa mga Aklat na ito. Ayon kay Martin Luther, ang mga ito’y kapaki-pakinabang at mainam na basahin, at sa kanyang salin ng Biblia sa wikang Aleman, inihiwalay niya ito at inilagay niya sa bandang hulihan ng Matandang Tipan.

Sa bisa ng Guidelines for interconfessional Cooperation in Translating the BibleDeuterocanon” ay naka-intersperse sa Lumang Tipan (1968 at nirebisa noong 1987), nagkasundo ang Iglesia Katolika Romana at ang United Bible Societies na magsalin at maglimbag ng mga Biblia na may “Deuterocanon”. Sa Rebisyong ito, ang labindalawang Aklat ng “

Karamihan sa aklat ng Deuterocanon ay naisulat sa pagitan ng 200 B.C at 100 A.D. Ang mga kaganapang isinaysay ng mga ito ay mayamang reperensya upang malaman, maunawaan, at mahangaan ang Judaismo at ang kondisyong pulitikal sa panahon ni Jesus, samakatuwid ay mas mauunawaan nating mabuti si Jesus. 

Advertisements

May 20, 2007 - Posted by | Biblia

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: