Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 35

(Si Jacob sa Betel)
Sinabi ng Diyos kay Jacob: “Uma­hon ka sa Betel at doon ka manirahan. Magtayo ka roon ng altar sa Diyos na napa­kita sa iyo nang tumatakas ka sa iyong kapatid na si Esau.”

Kaya sinabi ni Jacob sa kanyang pamilya at sa lahat ng kasama niya: “Itapon ninyo ang lahat ng banyagang diyos na nasa inyo. Magpakalinis kayo ng inyong mga sarili at magpalit ng damit.

Aahon tayo sa Betel. Doon ako magtatayo ng altar sa Diyos na nakinig sa akin nang nasa panganib ako at sumaakin sa aking paglalakbay.”

Kaya ibinigay nila kay Jacob ang lahat ng banyagang diyos na nasa kanila pati ang kani­lang mga hikaw, at ibinaon ni Jacob ang mga iyon sa ilalim ng sagradong punong malapit sa Sikem.

At umalis sila at nangi­babaw ang takot sa lahat ng karatig-lunsod kaya walang nanga­has humabol sa kanila.

Si Jacob at ang lahat ng kasama niya ay dumating sa Luz – na siya ring Betel – sa lupain ng Kanaan.

Nagtayo siya ng altar doon at tinawag na El-Betel ang lugar sapagkat doon napakita sa kanya ang Diyos nang tumatakas siya sa kanyang kapatid.

Nang panahong iyon, namatay si Deborang ina sa suso ni Rebeca, at inilibing siya sa may sagradong puno sa ibaba ng Betel. Kaya tinawag iyong Punongkahoy ng Luha.

Muling napakita ang Diyos kay Jacob pag­ka­galing niya sa Padan-Aram at pinagpala siya,

10 at sinabi sa kanya: “Jacob ang panga­lan mo pero hindi ka na tata­waging Jacob sapagkat Israel na ang magiging pangalan mo.” Kaya pinanga­lanan niya siyang Israel.

11 At sinabi sa kanya ng Diyos: “Ako ang Diyos ng Kaita­asan! Maging mabunga ka at magparami. Hindi lamang isang bansa, kundi pagtitipon ng mga bansa ang magmumula sa iyo. Isisilang mula sa iyo ang mga hari.

12 Ibibigay ko rin sa iyo at sa iyong lahi ang lupaing ibinigay ko kina Abraham at Isaac.”

13 At pagkatapos maki­pag-usap sa kanya sa lugar na iyon, iniwan siya ng Diyos.

14 Nagtayo si Jacob ng isang haliging bato sa lugar kung saan nakipag-usap sa kanya ang Diyos, at binusan ng handog na inumin at ng langis.

15 Tinawag ni Jacob na Betel ang lugar na iyon kung saan nakipag-usap sa kanya ang Diyos.

16 Umalis sila sa Betel, at nang malapit na sila sa Efrata, nanganak si Raquel.

17 Nahi­rapan siya at sinabi sa kanya ng hilot sa kanyang pa­nganganak: “Lakasan mo ang iyong loob, hu­wag kang matakot! Lalaki na naman ang anak mo.”

18 At bago siya nalagutan ng hininga, pinangalanan niyang Ben-Oni ang kanyang anak (o anak ng aking paghihirap) ngunit ti­na­wag naman siyang Benjamin (anak ng aking kanang kamay) ng kanyang ama.

19 Kaya namatay si Raquel at inilibing sa daang patungo sa Efrata, iyon ang Betlehem,

20 at nagtayo si Jacob ng hali­ging bato sa libingan na siya pa ring pala­tandaan hanggang sa panahong ito.

21 Nagpatuloy si Israel at itinayo ang kanyang tolda pagkalampas sa Migdal-Eder.

22 Nang naninirahan na si Israel sa lupaing iyon, nakipagtalik si Ruben kay Bilang asawang-alipin ng kanyang ama, at nalaman iyon ni Israel.

(Ang labindalawang anak ni Jacob)

Nagkaroon ng labindalawang anak si Jacob.

23 Kay Lea: si Ruben na panganay niyang a­nak, sina Simeon, Levi, Juda, Isacar at Zabulon.

24 Kay Raquel: Jose at Benjamin.

25 Kay Bilang alipin ni Raquel: Dan at Neftali.

26 Kay Zelfang alipin ni Lea: Gad at Aser.

Ang mga ito ang mga anak na isinilang kay Jacob sa Padan-Aram.

27 Umuwi si Jacob sa kanyang amang si Isaac sa Mambre na malapit sa Kiryat-Arbe (iyon ang Hebron) na pinamayanan nina Abraham at Isaac bilang mga dayuhan.

28 Isandaa’t walumpung taon si Isaac

29 nang siya ay mamatay at yumao sa piling ng kanyang mga ninuno – matanda at maya­man sa taon. Ini­libing siya ng kanyang mga anak na sina Esau at Jacob.

Si Esau, ang ama ng mga Edomita

Advertisements

May 24, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: