Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 40

(Binigyang-kahulugan ni Joseang mga panaginip)

Makaraan ang ilang panahon, nag­kasala sa kanilang panginoon ang taga­pangasiwa sa inumin ni Paraong hari ng Ehipto, gayundin ang punong-panadero.

Na­galit si Pa­raon sa dala­wa niyang opisyal

at ipina­ku­long sa bahay ng kapitan ng mga guwardiya, sa mis­mong bilangguang pinag­piitan din kay Jose.

Kaya ipi­nag­katiwala ng kapitan kay Jose ang dalawang bilanggo at pinaglingkuran naman niya sila. At matagal-tagal din sila roon.

Isang gabi, kapwa nanaginip ang kasama ni Jose sa Soar na tagapangasiwa ng inumin at ang punong-panadero ng hari ng Ehipto, at may sariling kahulugan ang bawat isa.

Pagka­kita ni Jose sa dalawa kina­umagahan, napansin niya ang pagka­bahala ng mga ito,

kaya itinanong niya: “Ba’t kayo mukhang malungkot ngayon?”

Sumagot ang dalawa: “Pareho kaming nana­ginip pero walang makapagpa­liwanag nito.” At sinabi ni Jose: “Di ba’t Diyos lamang ang ma­kapag­bibigay-kahulugan sa mga panaginip? Sabihin ninyo sa ‘kin ang inyong panaginip.”

Kaya ikinuwento ng tagapangasiwa ng inumin kay Jose ang kanyang napana­ginipan: “Sa aking panaginip,

10 may puno ng ubas na may tatlong sanga sa harap ko. Habang lumalaki ang puno ng ubas, namu­laklak ito at na­hinog ang mga kumpol.

11 Hawak ko noon ang kopa ni Paraon, at pinitas ko ang mga ubas at piniga sa kopa ni Paraon. At pagkatapos, iniabot ko ang kopa kay Paraon.”

12 Sinabi ni Jose sa kanya: “Ito ang kahu­lugan niyan. Ang tatlong sanga ay tatlong araw.

13 Sa loob ng tatlong araw, palalayain ka ni Paraon at ibabalik sa iyong puwesto at muli mong iaabot ang kopa kay Paraon gaya noong ikaw ang kanyang tagapaghanda ng inumin.

14 Kaya pag nabalik ka na sa dati mong puwesto, alalahanin mo naman sana ako at magma­gandang-loob ka sa akin at banggitin ako kay Paraon para palabasin ako sa bilangguang ito.

15 Ang totoo’y kinidnap ako mula sa lupain ng mga Hebreo, at kahit dito ay wala akong nagagawang pagkakasala para mabilanggo.”

16 Nang makita ng punong-panadero na maganda ang ibinigay na paliwanag ni Jose sa panaginip, sinabi niya kay Jose: “Nanaginip din ako: may sunong akong tatlong bakol ng tinapay.

17 Puno ng iba’t ibang hinurnong pag­kain para kay Paraon ang bakol na nasa iba­baw, at kinain iyon ng mga ibon sa bakol na sunong ko.”

18 Sinabi ni Jose: “Ang tatlong bakol ay tatlong araw.

19 At sa loob ng tatlong araw, pa­pupugutan ka ng ulo ni Paraon, at ibi­bitin ang iyong bangkay sa isang puno at tutukain ng mga ibon ang iyong laman.”

20 Ang ikatlong araw ay kaarawan ni Paraon, at nag­handa siya ng ma­laking salu-salo para sa kan­yang mga opis­yal. Ipinatawag niya ang kanyang taga­pa­nga­siwa ng inumin at ang kanyang punong-pana­dero.

21 Ibi­nalik niya sa tung­kulin ang tagapangasiwa ng inumin kayat muli nitong iniabot ang kopa kay Paraon,

22 ngunit ipina­bitay niya ang punong-pana­dero. At nang­yari ang pagbibigay-kahu­lugan ni Jose.

23 Ngunit hindi na naalaala ng tagapa­ngasiwa ng inumin si Jose: nalimutan na siya.

Advertisements

May 24, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: