Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 22

(Ang pag-aalay kay Isaac)
1 Makalipas ang ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya: “Abraham!” At sumagot siya: “Narito ako.”

2 At sinabi ng Diyos: “Kunin ang iyong anak na lalaki, ang kaisa-isa mong anak na si Isaac na iyong minamahal, at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Ialay mo siya bilang sinunog na handog sa isa sa mga bundok doon na ituturo ko sa iyo.”

3 Gumising nang maaga si Abraham kinabukasan, at nilagyan niya ng upuan ang kanyang asno, at isinama ang dalawa sa kanyang batang alipin at ang kanyang anak na si Isaac. Nagsibak siya ng kahoy na gagamiting gatong sa alay at umalis papunta sa lugar na itinuro ng Diyos.

4 Sa ikatlong araw, natanaw ni Abraham ang lugar sa malayo,

5 at sinabi niya sa mga kabataang alipin: “Bantayan ninyo rito ang asno. Aahon kami ng anak ko sa dakong iyon para sumamba, at babalikan namin kayo.”

6 Kinuha ni Abraham ang kahoy na panggatong sa alay at ipinapasan kay Isaac na kanyang anak. Dala naman niya ang apoy at patalim. Samantalang magkasamang naglalakad ang dalawa,

7 sinabi ni Isaac kay Abraham na kanyang ama: “Ama ko!” At sumagot si Abraham: “Narito ako, anak ko.” Sinabi ni Isaac: “May dala tayong apoy at kahoy, pero nasaan ang susunuging handog na kordero?”

8 Sumagot si Abraham: “Ang Diyos ang magbibigay ng susunuging handog na kordero, anak ko.” Nagpatuloy na magkasama ang dalawa

9 hanggang dumating sila sa lugar na itinuro ng Diyos. Matapos magawa ni Abraham ang altar at maiayos ang kahoy na panggatong, iginapos niya ang kanyang anak na si Isaac at inilagay sa altar sa ibabaw ng mga kahoy.

10At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at kinuha ang patalim upang saksakin ang kanyang anak.

11 Ngunit tinawag siya ng Anghel ni Yawe mula sa langit: “Abraham! Abraham!” At sinabi niya: “Narito ako.”

12 Sinabi ng Anghel: “Huwag mong pagbuhatan ng kamay ang bata, huwag mo siyang saktan. Alam ko na ngayon na may takot ka sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait para sa akin ang bugtong mong anak.”

13 Tumingin si Abraham at nakita niya ang isang barakong kambing na napasabit ang mga sungay sa mga sanga ng isang palumpong. Kinuha niya iyon at inialay bilang sinunog na handog na kapalit ng kanyang anak.

14 Tinawag ni Abraham na “Si Yawe ang Titingin” ang lugar na iyon kaya sinasabi ngayon na sa bundok na ito, si Yawe ang titingin.

15 At muling tinawag ng Anghel ni Yawe mula sa langit si Abraham,

16 at sinabi: “Sabi ni Yawe – dahil ginawa mo ito at hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak,

17 isinusumpa ko mismo sa aking sarili na pagpapalain kita at pararamihin kong sindami ng mga bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan ang iyong lipi. At lulupigin ng iyong mga inapo ang kanilang mga kaaway.

18 At makikita ng lahat ng bansa ng sanlibutan ang aking pagpapala sa pamamagitan ng iyong inapo sapagkat sumunod ka sa akin.”

19 Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin, at magkakasama silang umuwi sa Berseba kung saan siya tumigil.

20 Pagkalipas ng ilang panahon, nabalitaan ni Abraham na nagkaroon na ng mga anak na lalaki si Milca kay Nahor na kapatid ni Abraham:

21 si Us ang panganay, si Buz na kapatid nito at si Camuel na ama ng mga Sirio,

22 at sina Cased, Azau, Feldas, Yedlaf at Batuel

23 (na ama ni Rebeca). Naging anak ni Milca ang walong ito kay Nahor na kapatid ni Abraham.

24 Nagkaanak din ang kanyang asawang-alipin na nagngangalang Roma: sina Tebaj, Gajam, Tajas at Maaca.
Ang libingan nina Abraham at Sara

Advertisements

May 24, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: