Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 33

(Pagkikita nina Esau at Jacob)
1Natanaw ni Jacob na dumara­ting si Esau kasama ang apatnaraang tauhan. Kaya pinaghati niya ang mga bata kina Lea at Raquel at sa dalawang aliping babae.

2 Pinapuwesto niya sa harap ang mga aliping babae at ang mga anak nila, kasunod si Lea at ang mga anak nito at nasa hulihan sina Raquel at Jose.

3 Ngunit siya mismo ang tumayo sa unahan at pitong ulit na yu­muko sa lupa bago lumapit sa kanyang kapatid.

4 Tumakbo si Esau para salubungin siya, niyakap sa leeg at hinalikan. At kapwa sila umiyak.

5 Nang makita ni Esau ang mga babae at ang mga bata, sinabi nito: “Ano mo ba ang mga ito?” Sumagot si Jacob: “Sila ang mga anak na bigay ng Diyos sa iyong lingkod.”

6 At lumapit ang mga alipin kasama ang kanilang mga anak at yumuko.

7 Lu­mapit din si Lea at ang kanyang mga anak at yumuko, at pagkatapos ay lumapit sina Jose at Raquel at yu­muko din.

8 Itinanong ni Esau: “Ano mo ang mga grupong nasalubong ko?” Suma­got si Jacob: “Pasalubong ko sa iyo upang makuha ko ang iyong loob.”

9 Su­magot si Esau: “Kapatid ko, marami na ako niyan. Huwag na, sa iyo na ang mga iyan.”

10 Ngu­nit sinabi ni Jacob: “Huwag mo namang tanggihan. Utang na loob, tang­gapin mo na ang regalo ko sapagkat na­parito ako para humarap sa iyo tulad ng pagharap sa Diyos, at buong kaganda­hang-loob mo naman akong tinanggap.

11 Kaya tanggapin mo na ang pasalubong ko sa iyo sapagkat nagmagandang-loob sa akin ang Diyos at mayroon ako ng la­hat.” At napilit din ni Jacob si Esau.

12 At sinabi ni Esau: “Tayo na at itutu­ro ko ang daan.”

13 Pero sinabi ni Jacob: “Alam ng aking panginoon na hindi ma­kapagmamadali ang mga bata at isa pa’y inaalala ko ang mga inahing tupa at ang mga bakang may guya. Kung mapa­pagod ang mga iyon kahit sa loob ng isang araw lamang, ma­a­aring manga­matay ang buong kawan.

14 Kung ika­si­siya ng aking panginoon na mag­pauna na sa akin, mabagal akong lalakad kasunod ng mga baka at ng mga bata hanggang abutan ko ang aking pangi­noon sa Seir.”

15 Sinabi ni Esau: “Kung gayon, bayaan mong iwan ko sa iyo ang ilan sa aking mga tauhan.” Sumagot naman si Jacob: “Bakit? Sapat na sa akin na wala ka nang sama ng loob.”

16 At bumalik si Esau sa Seir nang araw ding iyon.

17 Ngunit nagtuloy si Jacob sa Sukot. Doon siya nagtayo ng kanyang bahay at ng silungan ng kanyang mga hayop. Kaya tinawag na Sukot ang nasa­bing lugar.

18 Sa kanyang pagbabalik mula sa Padan-Aram, maluwalhating nakarating si Jacob sa siyudad ng Sikem sa Kanaan, at nanirahan sa tapat ng lunsod.

19 Binili niya ng isandaang pirasong pilak mula sa mga anak ni Hamor na ama ni Sikem ang lupang kinatitirikan ng kanyang tolda.

20 Doon siya nagtayo ng altar at tinawag niyang Diyos na El, Diyos ng Israel, ang lugar na iyon.”

Advertisements

May 24, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | May 24, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: