Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 32

1 Kinaumagahan, maagang gumising si Laban, hinalikan ang kanyang mga apo at mga anak, at binasbasan ang iyon at saka umuwi.
2 Nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglalakbay at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos.

3 Pagkakita ni Jacob sa kanila, naibulalas niyang “Dito nananahan ang Diyos,” at tinawag niyang Majanaim ang lugar na iyon.
(Nakipaglaban si Jacob sa Diyos)
4 Nagpadala ng mga paunang sugo si Jacob sa kanyang kapatid na si Esau sa lupain ng Seir, sa rehiyon ng Edom

5 at inutusan ang mga ito: “Ibigay ninyo ang pahatid na ito sa aking panginoong si Esau mula kay Jacob na kanyang lingkod – Nabuhay ako ritong kasama ni Laban hanggang ngayon.

6 Mayroon akong mga baka at mga asno at mga tupa, mga aliping lalaki at babae. Ginusto kong magpasabi sa iyo, aking panginoon, upang hindi mo naman ako masamain.”

7 Nagbalik ang mga sugo at sinabi kay Jacob: “Nakipagkita kami sa inyong kapatid na si Esau at paparito na siya upang makipagtagpo sa inyo, kasama ang apatnaraang tauhan.”

8 Lubhang natakot si Jacob at pinanghinaan ng loob. Kaya hinati niya sa dalawang grupo ang mga taong kasama niya, pati ang mga baka, mga tupa, mga kambing at mga kamelyo.

9 Naisip niyang “Kapag dumating si Esau at sinalakay ang isang kampo, makatatakas naman ang isa pa.”

10 At nanalangin si Jacob: “Yaweng Diyos ni Abraham, Diyos ng aking amang si Isaac, ikaw ang nagsabi sa akin – Umuwi ka sa iyong bayan, sa iyong angkan at pasasaganain kita.

11 Hindi ako karapat-dapat sa kabutihang-loob at katapatang ipinakita mo sa akin. Wala akong dala kundi ang aking tungkod nang tumawid ako sa Jordan, at ngayo’y may dalawang kampo na ako.

12 Iligtas mo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau sapagkat natatakot ako na baka pagdating niya’y patayin kaming lahat, maging ang mga ina at mga bata.

13 Ngunit ikaw rin ang nagsabing – Pasasaganain kita at gagawin kong tulad ng buhangin sa dalampasigan ang iyong lahi, na hindi kayang bilangin.”

14 At doon nagpalipas-gabi si Jacob.

Mula sa kanyang mga ari-arian, pumili siya ng maireregalo niya sa kanyang kapatid na si Esau:

15 dalawandaang inahing kambing at dalawampung barakong kambing, dalawandaang inahing tupa at dalawampung barakong tupa,

16 tatlumpung kamelyong ginagatasan at ang mga bisiro niyon, apatnapung inahing baka at sampung toro, dalawampung inahing asno at sampung barakong asno.

17 Inilagay niya ang mga iyon sa pangangalaga ng kanyang mga alipin, isa sa bawat kawan, at sinabi niya sa kanyang mga alipin: “Umuna kayo sa akin, at lagyan ninyo ng pagitan ang bawat kawan.”

18 Tinagubilinan niya ang nasa unahan: “Kapag sinalubong ka ng aking kapatid na si Esau at itanong – Sino ang may-ari sa iyo? – at – Saan ka pupunta? – at – Kanino ang mga hayop na ipinapastol ninyo?

19 Sumagot kayo – Kay Jacob na inyong lingkod ang mga ito. Regalo niya ang mga ito na ipinadadala niya sa aking panginoong si Esau. Kasunod namin si Jacob na paparito.”

20 Inutusan din ni Jacob ang ikalawa at ikatlong alipin at lahat ng sumusunod sa mga kawan: “Ganito rin ang sasabihin ninyo kay Esau kapag nasalubong ninyo siya –

21 Kasunod namin ang inyong lingkod na si Jacob!” – sapagkat napag-isip-isip niyang “Mapaglulubag ko ang loob niya sa mga regalong una kong ipinadadala. At itutunghay na niya ang aking mukha sa paghaharap namin.”

22 Kaya ipinauna niya ang mga regalo pero sa kampo pa rin siya nagpalipas ng gabi.

23 Nang gabing iyon, bumangon si Jacob at tinipon ang dalawa niyang asawa, ang dalawang aliping babae at labing-isang anak para tumawid sa Ilog Yabok.

24 Pinatawid niya sila at ipinadala rin sa kabilang ibayo ang lahat niyang ari-arian.

25 At naiwang mag-isa si Jacob.
At isang lalaki ang nakipagbuno sa kanya hanggang madaling-araw.

26 Nang makita ng lalaki na hindi niya kaya si Jacob, hinampas niya ito sa singit at nalinsad iyon. 27 Sinabi ng lalaki: “Pakawalan mo ako sapagkat sumisikat na ang araw.” Ngunit sinabi ni Jacob: “Hindi kita bibitiwan hanggang hindi mo ako binabasbasan.”

28 Tinanong siya ng lalaki: “Ano ang pangalan mo?” Sumagot siya: “Jacob.”

29 At sinabi ng lalaki: “Mula ngayo’y hindi ka na tatawaging Jacob kundi Israel (na ang kahuluga’y Lakas ng Diyos) sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ang nangibabaw.”

30 At sinabi naman ni Jacob: “Sabihin mo sa akin ang pangalan mo?” Sumagot ito: “Bakit mo itinatanong ang pangalan ko?” At binasbasan niya roon si Jacob.

31 Kaya Panuel ang itinawag ni Jacob sa lugar na iyon, (ibig sabihi’y Mukha ng Diyos) sapagkat sinabi niya: “Harap-harapan kong nakita ang Diyos at buhay pa rin ako.”

32 Sumikat ang araw habang nagdaraan sa Panuel si Jacob na pipilay-pilay dahil sa kanyang balakang.

33 Kaya hanggang sa araw na ito, hindi kumakain ng litid sa hita ng hayop ang mga Israelita, sapagkat iyon ang bahaging hinipo kay Jacob.

Advertisements

May 24, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | May 24, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: