Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Levitico 20

Ilang batas sa pagpaparusa

 

    • Sinabi ni Yawe kay Moises: “Sabihin mo sa mga Israelita: Kung may Israelita o dayuhang naninirahan sa Israel na magbigay ng kanyang anak sa Molek, siya’y papatayin. Babatuhin siya ng mga taum­bayan. Haharapin ko rin ang taong iyon at aalisin ko siya sa kanyang bayan dahil sa pagbibigay niya ng kanyang supling sa Molek; dinungisan niya ang aking santu­waryo at nilapastangan ang aking banal na Pangalan.

 

Kahit na pagtakpan siya ng mga taumbayan at ayaw nilang makita ang pagbibigay niya ng kanyang supling sa Molek, at hindi nila siya patayin, ako ang haharap sa kanya at sa buo niyang sambahayan. Aalisin ko siya sa kanyang bayan pati ang lahat ng sumunod sa kanya at nagbili ng sarili sa pagsunod sa Molek. Kung may lalapit sa mga espiritista at mga mang­huhula at magbibili ng sarili kasama nila, haha­rapin ko siya at aalisin sa kanyang bayan.

 

Magpakabanal kayo at maging banal sapagkat ako si Yaweng inyong Diyos. Tupa­rin ninyo ang aking mga kautusan at isabuhay sapagkat akong si Yawe ang nagpapabanal sa inyo.

 

Patayin ang sinumang manumpa sa kanyang ama o ina; dahil sa pagsumpa niya sa kanyang ama o ina, siya ang mananagot sa kanyang kamatayan. 10 Kung may lala­king ma­­kiapid sa asawa ng kanyang kapwa, papatayin ang nakiapid pati ang babaeng nakiapid. 11 Kung may sumiping sa asawa ng kanyang ama, ini­lantad niya ang kahubaran ng kanyang ama; papatayin ang sumiping pati ang babae, sila ang mana­nagot sa kani­lang kamatayan. 12 Kung may alaking sumi­ping sa kanyang  ma­nugang na babae, pa­pa­tayin silang dalawa; na­kagawa sila ng karumal-dumal na pagkakasala kaya sila ang mananagot sa kanilang kamata­yan.

 

13 Kung may lalaking sumiping sa kapwa lalaki gaya ng pagsiping sa babae, nakagawa silang dalawa ng kasuklam-suklam na bagay; papatayin sila at sila ang mananagot sa kani­lang kamatayan. 14 Kung may lala­king kumuha sa isang babae at sa ina nito, ito ay kabuktutan. Susunugin siya kasama nila at wala nang kabuktutan sa piling ninyo.

 

15 Kung may lalaking makipagtalik sa isang hayop, papatayin siya pati ang hayop. 16 Kung may babaeng lumapit sa isang hayop para makipagtalik, papatayin siya pati ang hayop. Papatayin sila at sila lamang ang mananagot sa kanilang kamatayan.

 

17 Kung may lalaking kumuha sa kanyang kapatid na babae na anak ng kanyang ama o ina, at ilantad niya ang kahubaran nito at nito ang kahubaran niya, ito ay kabuktutan. Hindi na sila mabubuhay sa kanilang bayan. Mana­nagot sa sariling kamatayan ang naglantad sa kahu­baran ng kanyang kapatid na babae.

 

18 Kung may lalaking sumiping sa isang ba­baeng may regla, inilantad niya ang bukal ng dugo nito sa paglalantad niya sa kahu­baran nito, pati na ng babae. Kaya aalisin sila sa kani­lang bayan. 19 Huwag mong ilantad ang kahubaran ng kapatid na babae ng iyong ina o ama; gaya ito ng paglalantad sa kahu­baran ng mga ito; kapwa ninyo pananagutan ang inyong kasalanan. 20 Kung may lalaking sumiping sa kanyang tiya, inilantad nito ang kahubaran ng kanyang tiyo. Mananagot sila sa kanilang kasalanan; ma­ma­matay silang walang anak. 21 May karumal-dumal na kasalanan ang ku­muha sa asawa ng kan­yang kapatid na lalaki; inilantad niya ang kahubaran ng kapatid na lalaki; hindi sila mag­kakaanak.

 

22 Tuparin ninyo ang lahat ng aking batas at kautusan at isabuhay, at baka kayo isuka ng lupaing pagdadalhan ko sa inyo upang doon manahan. 23 Kaya huwag kayong mamuhay ayon sa mga pag-uugali ng ban­sang itinataboy ko sa harap ninyo sapagkat ginawa nila ang lahat ng ito at nasuklam ako sa kanila. 24 Kaya sinabi ko sa inyo: Mapa­pasainyo ang kanilang lupaing ibinibigay ko sa inyo bilang pamana, isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot-pukyutan.

 

Ako si Yaweng inyong Diyos ang siyang nagbukod sa inyo sa ibang mga bansa, 25 kaya dapat din ninyong ibukod ang mga hayop na malinis sa mga di-malinis, at ang mga ibong malinis sa di-malinis, at huwag madungisan ng alinmang hayop o ibon o ng anumang guma­ga­pang na kinapal sa lupa sapagkat ibinukod ko kayo sa mga ito. 26 Maging banal kayo sa akin sapagkat banal ako, si Yawe, at ibinukod ko kayo sa ibang mga bansa upang maging akin.

 

27 Patayin ang sinumang lalaki o babaeng espiritista o manghuhula. Babatuhin ang mga ito at sila ang mananagot sa kanilang kama­tayan.”

 

 

Advertisements

June 9, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Leviticus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: