Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 30

1 Nanaghili si Raquel sa kanyang kapatid dahil hindi niya mabigyan ng anak si Jacob, at sinabi niya: “Bigyan mo ako ng anak, o mamamatay ako.”

2 Nagalit si Jacob sa kanya at sinabi: “Ako ba ang Diyos na nagkait sa iyo ng mga anak?”

3 At sinabi niya: “Hayan ang aking aliping si Bila; makipagtalik ka sa kanya upang manganak siya sa aking mga tuhod at maging akin ang anak.”

4 At ibinigay niya ang kanyang aliping si Bila kay Jacob bilang asawa. At nakipagtalik si Jacob sa kanya.

5 Nabuntis si Bila at nagkaanak kay Jacob ng isang lalaki.

6 At sinabi ni Raquel: “Binigyang-katarungan din ako ng Diyos! At pinakinggan niya ang aking tinig at binigyan ako ng anak na lalaki.” Kaya pinangalanan niyang Dan ang sanggol.

7 Naglihi na naman si Bilang alipin ni Raquel at nagkaanak ng ikalawang lalaki kay Jacob,

8 at sinabi ni Raquel: “Nakipaglaban ako nang mahigpit sa aking kapatid at nagtagumpay ako!” Kaya pinangalanan niya itong Neftali.

9 Nang hindi na nanganganak si Lea, ibinigay niya ang kanyang aliping si Zelfa kay Jacob bilang asawa.

10 Nagkaanak ng lalaki si Zelfa kay Jacob.

11 Sinabi ni Lea: “Napakasuwerte ko!” kaya pinangalanan niya siyang Gad.

12 Nag-anak ng isa pang lalaki kay Jacob si Zelfang alipin ni Lea.

13 At sinabi ni Lea: “Napakasaya ko! Tatawagin akong masaya ng mga babae,” kaya pinangalanan niyang Aser ang sanggol.

14 Panahon ng anihan ng trigo, at lumabas sa kaburulan si Ruben at nakakita siya ng mga mansanitas na ligaw na dinala niya sa kanyang inang si Lea. Sinabi ni Raquel kay Lea: “Bigyan mo naman ako ng kaunting mansanitas na ligaw na dala ng iyong anak!”

15 Ngunit sumagot si Lea: “Hindi pa ba sapat na agawin mo ang aking asawa at gusto mo pang kunin ngayon ang dalang mansanitas ng aking anak?” Kaya sinabi ni Raquel: “Sige, sa iyo sisiping si Jacob mamayang gabi bilang kapalit ng mga mansanitas ng iyong anak.”

16 Kinahapunan, pag-uwi ni Jacob mula sa bukid, sinalubong siya ni Lea at sinabi: “Matutulog kang kasiping ko ngayong gabi sapagkat inarkila kita ng mga mansanitas ng aking anak!”
Kaya nakipagtalik si Jacob sa kanya nang gabing iyon.

17 Dininig ng Diyos si Lea at nabuntis siya at nagkaanak ng ikalimang lalaki kay Jacob.

18 Sinabi ni Lea: “Ginantimpalaan ako ng Diyos sapagkat ibinigay ko sa aking asawa ang aking alipin.” Pinangalanan niyang Isacar ang sanggol.

19 Nagkaanak ng isa pang lalaki si Lea kay Jacob.

20 At sinabi niyang: “Napakagandang regalo ng Diyos! Tiyak na sa akin na pipisan ngayon ang aking asawa sapagkat nabigyan ko siya ng anim na anak.” Pinangalanan niya itong Zabulon.

21 Nang lumaon, nanganak siya ng isang babae at pinangalanan niyang Dina.

22 At inalala rin ng Diyos si Raquel na nanalangin na siya’y maging ina.

23 Nabuntis siya at nagsilang ng isang lalaki. Sinabi niya: “Inalis ng Diyos ang aking kahihiyan.”

24 Pinangalanan niyang Jose ang sanggol, at sinabing “Dagdagan pa sana ako ni Yawe ng isa pang anak na lalaki.”
Iba pang mga kuwento

25 Pagkapanganak ni Raquel kay Jose, sinabi ni Jacob kay Laban: “Pauwiin na ninyo ako sa aking sariling bayan.

26 Ibigay ninyo sa akin ang aking mga asawa at mga anak na dahilan ng paglilingkod ko sa inyo. Alam naman ninyo kung paano ako nagtrabaho para sa inyo.”

27 Sinabi ni Laban: “Pagbigyan mo pa ako, huwag ka munang umalis. Sapagkat nalaman kong pinagpala ako ni Yawe dahil sa iyo.”

28 At idinugtong niya:

29 “Sabihin mo kung magkano ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo.” Sinabi ni Jacob: “Alam ninyo kung paano ko kayo pinaglingkuran at kung paanong dumami ang inyong mga tupa sa pag-aalaga ko.

30 Napakalaki na ang inilago ng kaunti ninyong ari-arian bago ako dumating, at pinagpala kayo ni Yawe. Kailan pa ako makapagtatrabaho sa aking sambahayan?”

31 Itinanong ni Laban: “Ano ang maibibigay ko sa iyo?”
Sumagot si Jacob: “Wala kayong dapat ibigay sa akin. Ngunit kung gagawin ninyo ang sasabihin ko, patuloy kong aalagaan ang inyong kawan.

32 Pipilian ko ngayon ang inyong kawan at ibubukod ko ang lahat ng tupa at kambing na itim, guhitan at may batik. Ang mga iyon ang magiging upa ninyo sa akin.

33 Mapapatunayan ninyo ang katapatan ko bukas kung susuriin ninyo ang aking upa. At maituturing ninyong nakaw ang lahat ng kambing na walang batik o tagpi at ang hindi itim na tupa na makikita ninyo sa aking pag-aari.”

34 Sinabi ni Laban: “Sang-ayon ako. Gawin natin ang iyong sinabi.”

35 Nang araw ding iyon, ibinukod ni Laban ang mga barako at inahing kambing na may tagpi o guhit, lahat ng may batik na puti at lahat ng itim na tupa. Ibinigay niya ang mga iyon sa kanyang mga anak.

36 At pinapunta niya sa malayo si Jacob – mga tatlong araw na lakad ang layo. Patuloy na ipinastol ni Jacob ang natira sa mga kawan ni Laban.

37 Nang magkagayo’y pumutol si Jacob ng mga sariwang sanga ng mga puno ng almond, kakawate at estorake. Kinayasan niya ang mga ito para magkaguhit ng puti.

38 At inilagay niya ang mga sanga sa inuman ng mga hayop upang makita ng mga iyon tuwing iinom.

39 Sa pag-aasawahan ng mga hayop sa harap ng mga sanga, nagkakaanak ang mga iyon ng mga may guhit, batik o tagpi.

40 At ibinukod niya ang mga batang tupa ngunit ang iba’y pinaharap niya sa mga hayop na may guhit, batik o tagpi na pag-aari ni Laban, kaya nakabuo siya ng sariling kawang inihiwalay niya sa mga kawan ni Laban.

41 Sa tuwing mag-aasawahan ang malulusog na hayop, inilalagay ni Jacob ang mga kinayasang sanga sa inuman para makita iyon ng mga ito.

42 Ngunit kapag mahihina, hindi niya inilalagay roon ang mga sanga, kaya mahihina ang napupunta kay Laban samantalang kay Jacob ang malalakas.

43 Kaya naging napakayaman niya – mayamang-mayaman – at nagkaroon siya ng napakaraming inahing tupa, maraming aliping babae at lalaki, at mga kamelyo at mga asno.


Advertisements

May 24, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: