Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 29

(Si Jacob sa bahay ni Laban)
1 Nagpatuloy si Jacob at dumating sa lupain sa silangan.

2 Nakita niya roon ang isang balon na may tatlong kawan ng mga tupa sa malapit. Sa balong ito pinaiinom ang mga kawan, at may isang malaking tipak ng bato na nakaharang sa balon.

3 Kapag naroon na ang buong kawan, pagugulungin ng mga pastol ang batong nakaharang sa balon, paiinumin ang mga kawan at saka muling ihaharang ang bato sa bunganga ng balon.

4 Nagtanong si Jacob sa mga pastol: “Mga kapatid, taga-saan kayo?” Sumagot ang mga ito: “Taga-Haran kami.”

5 At sinabi naman niya: “Kilala ba ninyo si Labang apo ni Nahor?” Sumagot ang mga pastol: “Oo, kilala namin siya.”

6 At itinanong ni Jacob: “Mabuti ba naman ang lagay niya?” Sumagot ang mga ito: “Oo, mabuti naman. At hayan si Raquel na anak niya, kasama ang mga tupa!”

7 At sinabi ni Jacob: “Tingnan ninyo, mataas pa ang araw, hindi pa oras para tipunin ang mga kawan. Painumin na ninyo ang mga tupa at dalhin sila sa pastulan.”

8 Ngunit sinabi ng mga pastol: “Hindi namin magagawa ‘yon hanggang hindi natitipon dito ang buong kawan at napagulong na ang batong nasa bunganga ng balon. Saka pa lamang namin mapaiinom ang mga tupa.”

9 Nakikipag-usap pa si Jacob sa kanila nang dumating si Raquel kasama ang mga tupa ng kanyang ama sapagkat siya ay isang pastol.

10 Pagkakita ni Jacob kay Raquel na anak ni Labang kapatid ng kanyang ina, lumapit siya sa balon at pinagulong ang bato mula sa bunganga ng balon at pinainom ang mga tupa ni Labang tiyo niya.

11 At hinalikan ni Jacob si Raquel at umiyak nang malakas.

12 Sinabi ni Jacob kay Raquel na kamag-anak siya ng ama nito at anak ni Rebeca, at tumakbo naman ito para ipagbigay-alam sa kanyang ama.

13 Nang malaman ni Laban ang tungkol kay Jacob na anak ng kanyang kapatid, patakbo niyang sinalubong iyon. Pagkatapos niyang yakapin at halikan si Jacob, pinatuloy niya ito sa kanyang bahay. Isinalaysay ni Jacob sa kanya ang lahat ng nangyari.

14 At sinabi ni Laban: “Talaga ngang ikaw ay aking laman at dugo!” At tumigil doon si Jacob nang isang buwan.
Dalawang pag-aasawa ni Jacob

15 Sinabi ni Laban kay Jacob: “Huwag mong sabihing maglilingkod ka sa akin nang libre dahil kamag-anak kita. Sabihin mo, magkano ang suweldong gusto mo?”

16 May dalawang anak na dalaga si Laban: Lea ang pangalan ng panganay at Raquel naman ang pangalan ng bunso.

17 Walang ningning ang mga mata ni Lea, ngunit maganda ang katawan at mukha ni Raquel at kaakit-akit.

18 Nagkagusto si Jacob kay Raquel at sinabi niya: “Maglilingkod ako sa inyo nang pitong taon bilang kapalit ng bunso ninyong anak na si Raquel.”

19 Sumagot si Laban: “Mas mabuti ngang sa iyo ko siya ibigay kaysa iba; manatili ka ritong kasama ko.”

20 Kaya pitong taong nagtrabaho si Jacob para mapasakanya si Raquel ngunit parang ilang araw lamang iyon sa kanya dahil mahal niya si Raquel.

21 At sinabi ni Jacob kay Laban: “Ibigay na ninyo sa akin ang aking asawa sapagkat tapos ko na ang aking taning, gusto ko na siyang makasama.”

22 Kaya inanyayahan ni Laban ang lahat ng tagaroon at naghanda nang malaki.

23 Ngunit kinagabihan, ang anak niyang si Lea ang pinapasok niya kay Jacob, at nakipagtalik naman dito si Jacob.

24 Ibinigay ni Laban kay Lea ang kanyang aliping si Zelfa bilang utusan.

25 Kinaumagahan – siya pala si Lea! Kaya sinabi niya kay Laban: “Ano ang ginawa ninyo sa ‘kin? Hindi ba’t naglingkod ako dahil kay Raquel? Ba’t ninyo ‘ko nilinlang?”

26 Sinabi ni Laban: “Hindi namin kaugalian na ipakasal ang bunso nang una sa panganay.

27 Tapusin mo muna ang pagdiriwang ng kasal, at ibibigay ko rin sa iyo ang aking bunsong anak. Ngunit kailangang maglingkod ka sa akin nang pitong taon pa.”

28 Sumang-ayon si Jacob, at pagkatapos ng isang linggo sa piling ni Lea, ibinigay sa kanya ni Laban ang anak na si Raquel upang maging asawa niya.

29 Ibinigay naman ni Laban kay Raquel ang aliping si Bila bilang utusan niya.

30 Nakipagtalik din si Jacob kay Raquel, at mas minahal niya si Raquel kaysa kay Lea. At nagpatuloy siyang magtrabaho para kay Laban nang pitong taon pa.
(Mga anak ni Jacob)

31 Nang makita ni Yawe na hindi minamahal si Lea, pinapanganak niya ito; ngunit baog naman si Raquel.

32 Nabuntis si Lea at nagkaanak ng isang lalaki na pinangalanan niyang Ruben dahil sinabi niyang “Nakita nga ni Yawe ang aking kahihiyan. Tiyak na mamahalin na ako ngayon ng aking asawa.”

33 Muli siyang naglihi at nagkaanak ng isa pang lalaki, at sinabi niyang “Narinig ni Yawe na ako’y binabale-wala, kaya ipinagkaloob din niya sa akin ang anak na ito.” At pinangalanan niya iyon ng Simeon.

34 Naglihi na naman siya at nanganak ng isa pang lalaki, at kanyang sinabi: “Mas magugustuhan na ako ngayon ng aking asawa sapagkat nabigyan ko siya ng tatlong anak na lalaki.” Kaya pinangalanan niyang Levi ang sanggol.

35 Muli siyang naglihi at nagkaanak na naman ng isang lalaki, at sinabi niya: “Pupurihin ko si Yawe sa pagkakataong ito.” Kaya pinangalanan niyang Juda ang bata. Pagkatapos ay hindi na siya nagkaanak.

Advertisements

May 24, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: