Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 45

(Nagpakilala si Jose)

1 Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin sa harap ng lahat niyang tauhan at iniutos niyang “Iwan ninyo ako, lahat kayo!” kayat wa­lang sinuman ang naroon nang magpa­kilala si Jose sa kanyang mga kapatid.

Napakalakas ng kan­yang iyak kaya narinig ito ng mga Ehipsiyo at kumalat ang balita sa buong sambahayan ni Pa­raon.

3 Sinabi ni Jose sa kanyang mga ka­patid: “Ako si Jose. Buhay pa ba ang aking ama?” Hindi nakasagot ang kan­yang mga kapatid, lubha nga silang na­bigla sa harap niya.

4 Sinabi ni Jose: “Lumapit kayo.” At nagsilapit sila. “Ako si Jose, ang inyong kapatid, ang ipi­nag­bili ninyo sa mga Ehipsiyo.

5 Huwag kayong malungkot ni sisihin ang inyong sarili. Ipinagbili nga ninyo ako pero ang Diyos ang nagsugo sa akin, una sa inyo, para bumuhay.

Dalawang taon nang may taggutom sa lupain at limang taon pa na hindi makapag-aararo at hindi makapag-aani.

7 Isinugo ako ng Diyos nang una sa inyo upang makatiyak na hindi malilipol ang inyong lahi sa lupa at buhayin kayo: ito ang mala­king pagliligtas.

8 Kayat hindi kayo kundi ang Diyos ang nagdala sa akin dito, at ginawa niya akong ama kay Paraon at panginoon sa kanyang sam­bahayan at tagapamahala ng buong Ehipto.

9 Bumalik agad kayo sa aking ama at sabihin sa kanyang – Ito ang ipina­sasa­bi sa inyo ni Jose na inyong anak: Gina­wa ako ng Diyos na panginoon ng buong Ehipto. Pumarito kayo agad.

10 Sa rehi­yon ng Gosen kayo titira – malapit sa akin – kayo, ang inyong mga anak at mga apo, ang inyong mga tupa at mga baka at lahat ng inyong ari-arian.

11 Ako ang bahala sa lahat (sapagkat limang taon pang tatagal ang taggutom) at kayo at ang inyong sambahayan at lahat ng inyo ay hindi mag­darahop.

12 Alam na ninyo ngayon at maging ng kapatid kong si Benjamin na ako nga ang nakikipag-usap sa inyo.

13 Ibalita ninyo sa aking ama ang natamo kong kapangyarihan sa Ehipto at ang lahat ng inyong nakita. Umalis na kayo agad at isama rito ang aking ama.” 14 Pag­kasabi nito, niyakap ni Jose si Benjamin at umiyak.

15 At lumuluhang hinalikan at niyakap ang kanyang mga kapatid, at nagsimula silang makipag-usap na kay Jose.

16 Nakarating ang balita sa buong sambahayan ni Paraon na du­mating ang mga kapatid ni Jose. Naging kasiya-siya naman ang balita kay Paraon at sa kanyang mga opisyal.

17 Sinabi ni Paraon kay Jose: “Sabihin mo ito sa iyong mga kapatid – Kargahan ninyo ang inyong mga hayop, umuwi sa lupain ng Kanaan

18 at isama pabalik dito sa akin ang inyong ama at ang inyong mga pamilya; ibibigay ko sa inyo ang pinakamabuti sa Ehipto at kakanin ninyo ang pinakamasarap na bunga ng lupa.

19 At sa ganang sarili mo naman, ipag-utos mo ito – Magdala kayo ng mga karwahe mula sa lupain ng Ehipto para sa inyong mga anak at mga asawa; sunduin ninyo ang inyong ama at bu­malik dito!

20 Huwag ninyong panghinayangan ang mga bagay na maiiwan doon sapagkat inyo ang pinakamabuti sa buong Ehipto!”

21 Gayon nga ang ginawa ng mga anak ni Israel. Binigyan sila ni Jose ng mga karwahe gaya ng ipinag-utos ni Paraon at ng baong pag­kain para sa paglalakbay.

22 Binigyan niya bawat isa ng tig-isang bagong damit pero para kay Ben­jamin, tatlundaang pirasong pilak at limang bagong damit ang kanyang iniregalo.

23 Nagpadala siya sa kanyang ama ng sampung asno na may karga ng pinakamabubuting produkto ng Ehipto at sampung babaeng asno na may kargang trigo, tinapay at iba pang baon para sa paglalakbay ng kanyang ama.

24 Pina­alis na ni Jose ang kanyang mga kapatid at pi­nagsabihang “Huwag kayong mag-aaway sa daan.”

25 Umuwi sila mula sa Ehipto at bumalik sa kanilang amang si Jacob sa Kanaan.

26 Sinabi nilang “Buhay pa si Jose at siya ang panginoon ng buong Ehipto!” Hindi kumibo si Jacob sapagkat hindi siya naniniwala.

27 Ngunit sinabi ng magkakapatid ang lahat ng sinabi ni Jose. At nang makita ni Jacob ang mga karwaheng padala ni Jose para sakyan ng ama, muli siyang nabuhayan ng loob

28 at sinabi ni Israel: “Tama na sa akin ang malamang buhay ang anak kong si Jose. Lalakad ako para makita siya bago ako mamatay.”

Advertisements

May 24, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: