Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 31

(Umuwi si Jacob sa sariling bayan)
1 Napag-alaman ni Jacob na sinasabi ng mga anak ni Laban: “Kinamkam ni Jacob ang lahat ng ari-arian ng ating ama, at nakapagpayaman siya.”

2 At napansin ni Jacob na hindi na tulad nang dati ang pagtingin sa kanya ni Laban.

3 At sinabi ni Yawe kay Jacob: “Umuwi ka na sa bayan mo, sa lupain ng iyong mga ninuno. Ako ay sasaiyo.”

4 Ipinatawag ni Jacob sina Raquel at Lea sa bukid na kinaroroonan ng kanyang mga kawan.

5 Sinabi ni Jacob sa kanila: “Nakikita kong nagbago na ang pagtingin sa akin ng inyong ama, ngunit sumasaakin ang Diyos ng aking ama.

6 Alam ninyong ubos-lakas kong pinaglingkuran ang inyong ama.

7 Ngunit dinaya niya ako at makasampung ulit na pinalitan ang aking sahod. Subalit hindi ipinahintulot ng Diyos na pinsalain niya ako.

8 Kapag sinasabi niyang – Ang mga may tagpi ang magiging sahod mo – nag-aanak naman ng mga tupang may batik ang buong kawan. At kung sabihin naman niyang – Ang mga guhitan ang magiging sahod mo – nagkakaanak din ng mga guhitang tupa ang mga kawan.

9 Ang Diyos ang kumuha sa kawan ng inyong ama at ibinigay sa akin ang mga ito.

10 Sapagkat sa panahon ng pag-aasawahan ng mga hayop, napanaginipan kong guhitan, may batik o tagpi ang mga barakong kambing na nakababa sa mga inahin.

11 At sinabi sa akin ng Anghel ng Diyos sa panaginip – Jacob! – at sumagot naman ako – Narito ako.

12 At sinabi niya – Tingnan mong mabuti at guhitan o may batik o tagpi ang lahat ng barakong nakababa sa mga inahin. Nakita ko ang lahat ng ginagawa sa iyo ni Laban.

13 Ako ang Diyos na napakita sa iyo sa Betel kung saan mo binusan ng langis ang isang haligi at sumumpa sa akin. Umalis ka ngayon din sa lupaing ito at umuwi sa bayang sinilangan mo.”

14 Sumagot sina Raquel at Lea: “May kaparte pa ba kami sa ari-arian ng aming ama?

15 Hindi ba’t mga dayuhan na ang turing niya sa amin mula nang ipagbili kami at lustayin ang pinagbilhan sa amin?

16 Pero kinuha ng Diyos ang lahat ng kayamanan ng aming ama at ibinigay sa amin at sa aming mga anak. Kaya gawin mo ngayon ang lahat ng sinabi sa iyo ng Diyos.”

17 Kaya isinakay ni Jacob sa mga kamelyo ang kanyang mga anak at mga asawa,

18 at dinala ang buo niyang kawan at lahat ng natipon niya sa Padan-Aram para umuwi sa kanyang amang si Isaac sa lupain ng Kanaan.

19 Sinamantala naman ni Raquel ang paggugupit ni Laban sa balahibo ng mga tupa, at ninakaw ang mga sagradong rebulto ni Laban.

20 Sa ganitong paraan nilinlang ni Jacob si Labang Arameo sa hindi niya pagpapaalam sa kanyang pag-alis.

21 Tumakas siyang dala ang lahat niyang ari-arian, tumawid sa Ilog Eufrates patungong kabundukan ng Galaad.

22 Makaraan ang tatlong araw, nabalitaan ni Laban na tumakas si Jacob.

23 Isinama niya ang kanyang mga tauhan at hinabol si Jacob, at inabutan sa kabundukan ng Galaad makaraan ang pitong araw.

24 Ngunit napakita ang Diyos kay Labang Arameo sa panaginip at sinabi sa kanyang “Mag-ingat ka sa pakikipagtalo kay Jacob.”

25 Nakapagpatayo na ng kanyang tolda si Jacob sa kabundukan ng Galaad nang abutan siya ni Laban. At doon na rin tumigil si Laban at ang kanyang mga tauhan.

26 At sinabi ni Laban kay Jacob: “Ano ang ginawa mo at nilinlang mo ako at dala mo pa ang aking mga anak na parang mga bilanggo sa digma?

27 Ba’t ka palihim na umalis at nilinlang ako? Bakit hindi ka nagsabi sa akin? Inihatid ko sana kayo sa gitna ng tuwa at awitan, sa saliw ng tamborin at alpa.

28 Hindi mo man lang pinahalikan sa akin ang aking mga apo at mga anak para makapagpaalam sa kanila. Isang kahangalan ang ginawa mo.

29 Puwede kitang saktan ngunit binalaan ako kagabi ng Diyos ng iyong ama at sinabing – Mag-ingat ka sa pakikipagtalo kay Jacob.

30 Kung umalis ka dahil nananabik kang makauwi sa bahay ng iyong ama, bakit naman ninakaw mo pati ang aking mga sagradong rebulto?”
31 Sumagot si Jacob kay Laban: “Natatakot kasi ako na baka bawiin ninyo sa akin ang inyong mga anak! 32 Ngunit dapat mamatay ang sinumang makita ninyong may dala sa inyong mga sagradong rebulto. Sa harap ng ating mga kapatid, tingnan ninyo kung mayroong nasa akin na inyong ari-arian, at kunin ninyo.” Hindi alam ni Jacob na ninakaw ni Raquel ang mga sagradong rebulto.

33 Kaya pumasok si Laban sa tolda ni Jacob, at saka sa tolda ni Lea at sa tolda ng dalawang aliping babae. Ngunit wala siyang nakita. Pagkalabas ni Laban sa tolda ni Lea, pumasok naman siya sa tolda ni Raquel.

34 Ngunit dinala ni Raquel ang sagradong rebulto at inilagay sa ilalim ng inuupuan niya sa kamelyo. Hinalughog ni Laban ang buong tolda ngunit wala siyang nakita.

35 Sinabi ni Raquel sa kanyang ama: “Huwag kayong magalit sa akin, aking panginoon, at hindi ako tumitindig sa inyong harap sapagkat ngayon ang panahon ko.” Kaya kahit na naghanap si Laban ay hindi niya nakita ang mga sagradong rebulto.

36 Kaya nagalit si Jacob at sinumbatan si Laban, at nag-usig: “Ano ang aking pagkakasala? Anong kasalanan ang nagawa ko para ako’y sundan ninyo?

37 Ngayong nahalughog na ninyo ang lahat kong ari-arian, may nakita ba kayong pag-aari ninyo? Kung mayroon, ipakita ninyo sa harap ng inyong pamilya at ng aking pamilya, at pabayaang sila ang humatol sa ating dalawa.

38 Dalawampung taon ninyo akong kasama, at hindi nakunan ang inyong mga inahing kambing at tupa. Ni hindi ako kumain kahit isa man sa mga barako ng inyong kawan.

39 Wala akong dinala sa inyong hayop na nasila ng mababangis na hayop sapagkat pinalitan ko mismo ang mga iyon. At siningil ninyo sa akin ang anumang ninakaw sa araw o sa gabi.

40 Hindi ako makahinga kung araw dahil sa init at nagtitiis ako ng lamig sa gabi, at halos hindi ako makatulog.

41 Dalawampung taon ninyo akong kasama. Labing-apat na taon akong naglingkod sa inyo para sa dalawa ninyong anak at anim na taon para sa inyong mga kawan, at sampung ulit ninyong binago ang aking sahod.

42 Kung hindi sumaakin ang Diyos ng aking ama, ang Diyos ni Abraham at ang Kinatatakutang Diyos ni Isaac, siguradong pinalayas na ninyo ako nang walang dala kahit ano. Ngunit nakita ng Diyos ang aking paghihirap at ang pagtatrabaho ng aking mga kamay, at ibinaba niya kagabi ang kanyang hatol.”

43 Sumagot si Laban kay Jacob: “Mga anak ko ang mga babae, mga apo ko ang mga bata, kawan ko ang mga kawang ito. Akin ang lahat ng nakikita mo. Masasaktan ko ba ngayon ang aking mga anak o ang kanilang mga anak?

44 Halika, gumawa tayo ng kasunduan, ikaw at ako, at iyon ang gawin nating saksi.”

45 Kumuha si Jacob ng bato at itinayo iyon bilang haligi. 46 At sinabi niya sa kanyang mga kapatid: “Mamulot kayo ng mga bato.” Kaya namulot sila ng mga bato at pinagpatung-patong ang mga iyon, at kumain sila sa tabi nito.

47 Tinawag iyon ni Laban ng Yagar-Saaduta pero Galed ang itinawag dito ni Jacob.

48 Sinabi ni Laban: “Saksi natin sa araw na ito ang buntong ito ng mga bato.” Iyon ay tinawag namang Galed

49 at kilala rin bilang Mispa dahil sinabi niyang “Bantayan nawa tayo ni Yawe kapag malayo na tayo sa isa’t isa.

50 Kapag hiniya mo ang aking mga anak at kumuha ka ng ibang asawa bukod sa kanila, hindi tao ang hahatol sa ‘yo kundi ang Diyos na saksi sa ating kasunduan.”

51 At sinabi pa ni Laban kay Jacob: “Narito ang buntong ito ng bato at ang haliging itinayo ko sa pagitan nating dalawa.

52 Ang mg ito ang sasaksi na hindi ako lalampas sa buntong ito para saktan ka at hindi ka rin lalampas sa haliging ito para saktan ako.

53 Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Nahor, ang Diyos nawa ng kanilang ama ang humatol sa atin.”
At sumumpa si Jacob sa Ngalan ng Kinatatakutang Diyos ng kanyang amang si Isaac.

54 Nag-alay siya ng mga hain sa bundok at inanyayahang kumain ang kanyang mga kapatid. Doon sila nagpalipas ng gabi pagkakain.

Advertisements

May 24, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: