Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Nehemiah 10

Mga pangako ng pamayanan

10 • 1 Dahil dito, gumawa kami ng isang nasusulat na pangako na tinatakan ng aming mga pinuno, mga Levita at mga pari.

2 Lumagda si Nehemias, anak ni.Hekalias na anak ni Sedekias; 3 sina Seraya, Azarias, Jeremias, 4 Pasur, Amarias, Malkias, 5 Hatus, Sebanias, Maluk, 6 Harim, Meremot, Obadias, 7 Daniel, Gineton, Baruk, 8 Mesullam, Abias, Miyamin, 9 Maazias, Bilgai, Semaya: ito ang mga pari.

10 At ang mga Levita naman: si Yesua, na anak ni Azenias, si Binui mula sa angkan ni Henadad, si Kadmiel, 11 at ang kanilang mga kamag-anak na sina Sebanias, Hodavias, Kelita, Pelaya, Hanan, 12 Mika, Rehob, Hasabias, 13 Zakur, Serebias, Sebanias, 14 Hodias, Bani at Kenani.

15 Ang mga pinuno ng bayan: sina Paros, Pahatmoab, Elam, Zatu, Bani, 16 Buni, Azgad, Bebai, 17 Adonias, Bigvai, Adin, 18 Ater, Ezekias, Azur, 19 Hodias, Asum, Bezai, 20 Harip, Anatot, Nebai, 21 Magpias, Mesullam, Hesir, 22 Mesezabel, Zadok, Yadua, 23 Pelatias, Hanan, Anaias, 24 Hosea, Hananias, Hasub, 25 Halohes, Pilhas, Sobek, 26 Rehum, Hasabna, Maasias, 27 Ahias, Hanan, Anan, 28 Maluk, Harim at Baana.

29 At ang iba pang mga tao, ang mga pari at ang mga Levita, ang mga bantay-pinto, mga mang-aawit, mga ibinigay at lahat ng humiwalay sa mga lahi ng lupain upang sundin ang Batas ng Diyos, pati ang kanilang mga asawa at ang kanilang mga anak na lalaki at babae na may kakayahan upang maunawaan ito. 30 Sumasama ang mga ito sa kanilang mga kapatid na pinuno na nangako nang may sumpa na mamumuhay ayon sa Batas ng Diyos na itinakda sa pamamagitan ni Moises, ang lingkod ng Diyos, upang sundin at tuparin ang mga alintuntunin ni Yaweng aming Diyos, gayundin ang kanyang mga tuntunin at batas.

31 Ipinasiya naming huwag ipakasal ang aming mga anak na dalaga sa kalalakihan ng lupain, o ang kanilang mga anak na dalaga sa aming mga anak na lalaki. 32 Hindi kami bibili ng anuman sa Araw ng Pamamahinga o sa banal na kapistahan sa mga tao ng lupain na nagdadala ng paninda o pagkain na ititinda sa Araw ng Pamamahinga. Sa ikapitong taon iiwan naming hindi nabubungkal ang mga bukirin, at ipatatawad ang lahat ng utang sa amin.

33 Nangako kaming magbibigay taun-taon ng isang ikatlong bahagi ng isang siklo para sa paglilingkod sa Bahay ni Yawe, 34 sa tinapay para sa walang-katapusang handog, sa handog sa Araw ng Pamamahinga, sa Bagong Buwan, sa mga kapistahan at sa iba pang handog, sa hain para sa kasalanan para patawarin ang Israel at sa lahat ng pangangailangan sa Bahay ng Diyos.

35 Nagkaroon ng palabunutan sa mga pari, Levita at sa lahat ng tao tungkol sa pagdadala ng kahoy na panggatong. Dadalhin ito sa Bahay ni Yawe ng bawat sambahayan taun-taon sa takdang panahon upang sunugin sa altar ni Yaweng aming Diyos, ayon sa nasusulat sa Batas.

36 Dadalhin namin taun-taon ang mga unang ani sa aming bukirin at sa mga punungkahoy sa Bahay ni Yawe, 37 pati ang aming mga panganay na lalaki at ang mga panganay ng aming mga hayop, ayon sa nasusulat sa Batas – ang mga panganay ng aming mga baka at tupa – ilalaan namin ang mga ito sa Bahay ni Yawe, sa mga paring naglilingkod sa Bahay ng aming Diyos. 38 Dadalhin namin sa mga pari sa mga silid sa Bahay ng aming Diyos ang pinakamahusay sa aming mga butil, ang bunga ng bawat punungkahoy, ang alak at langis; at sa mga Levita naman ang ikasampu mula sa mga bukirin. Ang mga Levita na rin ang lilikom ng ikasampung bahagi mula sa mga bayang sakahan.

39 Ang isang pari, na anak ni Aaron, ang sasama sa kanila upang likumin ang ikasampu. At dadalhin ng mga Levita ang ikasampu ng ikasampu sa mga taguang-silid sa Bahay ng Diyos na mga kabang-yamang silid. 40 Doon dadalhin ng mga Israelita at Levita ang mga utang nilang trigo, alak at langis. Naroon ang mga kailangan sa Templo, para sa mga naglilingkod na pari, mga bantay-pinto at mga mang-aawit.

Sa gayon, hindi na namin pababayaan ang Bahay ng aming Diyos.

Advertisements

May 30, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Novum Testamentum

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: