Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Nehemiah 11

 1 Nanirahan sa Jerusalem ang mga pinuno ng bayan. Nagpalabunutan ang iba pang mga tao upang ipadala sa Jerusalem ang isa sa bawat sampung tao upang manirahan siya sa Banal na Lunsod, at ang siyam ay maninirahan sa iba-ibang lunsod. 2 Pinuri ng bayan ang mga taong kusang-loob na nanirahan sa Jerusalem.

3 Ito ang mga pinuno na nanirahan sa Jerusalem. Sa mga bayan ng Judea, tumira ang bawat isa sa sariling ari-arian at bayan: ang mga Israelita, ang mga pari at ang mga Levita, ang mga ibinigay at mga anak ng mga utusan ni Solomon.

4 Ito ang tala ng mga taga-Juda at taga-Benjamin na nanirahan sa Jerusalem –

Sa mga taga-Juda: si Ataya, na anak ni Uzias, na apo ni Zakarias; ang kanyang mga ninuno: sina Amarias, Sefatias, Mehalalel, mula sa angkan ni Pares; 5 si Maasias, na anak ni Baruk, na apo ni Kol-hose; ang kanyang mga ninuno sina Hazaya, Adayab, Yoarib at Zakarias, mula sa angkan ni Sela. 6 Kabuuan ng mga inapo ni Pares na naninirahan sa Jerusalem: 468 kalalakihang may sapat na gulang.

7 Narito ang mga taga-Benjamin: si Salu, na anak ni Mesullam, apo ni Yoed; ang kanyang mga ninuno: sina Pedaya, Kolaya, Maasias, Itiel at Yesaias, 8 at ang kanyang mga kamag-anak na may sapat na gulang: 928. 9 Si Yoel, na anak ni Zicri, ang kanilang pinuno; at pangalawang-pinuno ng lunsod si Juda, na anak ni Hasenua.

10 Sa mga pari: si Yedaya, na anak ni Yoakim, na anak ni Seraya; ang kanyang mga ninuno: Helkias, 11 Mesullam, Zadok, Meraiot, Ahitub, ang punong-pari, 12 at ang kanyang mga kamag-anak na naglilingkod sa Templo: 822. Si Adaya, na anak ni Yeroham; ang kanyang mga ninuno: Pelalias, Amzi, Zakarias, Pasur at Malkias, 13 at ang kanyang mga kamag-anak, na mga puno ng sambahayan: 242; at si Amzi, na anak ni Azarel; ang kanyang mga ninuno: Azai, Mesilemot, Imer; 14 at ang kanyang mga kamag-anak na may sapat na gulang: 128. Si Zabdiel, na anak ni Hagadol, ang namamahala sa kanila.

15 Sa mga Levita: si Semaya, na anak ni Hasub; ang kanyang mga ninuno: Azrikam, Hasabias at Buni; 16 Sabetai at Yozabad, ang mga pinunong nananagot sa gawain sa labas ng Bahay ng Diyos; 17 si Matanias, na anak ni Mika at apo ni Zabdi, na anak naman ni Asaf, na nanguna sa mga himno, at sa pananalangin; si Bakbukias, ang pangalawang-pinuno; si Obadias, na anak ni Samua, na apo ni Kalai, na anak naman ni Yedutum. 18 Kabuuan ng mga Levita sa banal na lunsod: 284.

19 Ang mga bantay-pinto: sina Akub at Talmon at ang kanilang mga kamag-anak na nagtatanod sa mga pintuan: 172.

20 At nakakalat sa lahat ng bayan ng Juda ang iba pang mga Israelita, mga pari at Levita, sa kani-kanilang lupang minana, 25 sa nayong nasa kabukiran nila.

21 Naninirahan sa Ofel ang mga ibinigay; namamahala sa kanila sina Ziha at Gizpa. 22 Ang puno ng mga Levita sa Jerusalem ay si Uzi, na anak ni Bani; ang kanyang mga ninuno: Hasabias, Matanias, Mika, na mula sa angkan ni Asaf na isa sa mga mang-aawit sa Bahay ng Diyos; 23 ibinigay ng hari ang isang utos at mga alituntunin tungkol sa mga mang-aawit sa Templo sa bawat araw. 24 Si Petaya, na anak ni Mesezabel, na kabilang sa angkan ni Zera at ng tribu ng Juda, ang kinatawan ng hari sa lahat ng bagay na may kinalaman sa bayan.

25b May mga taga-Juda na nanirahan sa Kiryatarba at sa mga karatig na bayan, sa Dibon at sa mga karatig-bayan, sa Yekabzel at mga karatig-bayan, sa Yesua, Molada, Bet-pelet, 27 Hazar-sual, sa Beerseba at mga nayon nito, 28 sa Ziklag, sa Mekona at mga nayon nito, 29 sa Enrimon, Zora, Yarmut, 30 Zanoa, Adullam, at sa mga nayon nito, sa Lakis at sa karatig-nayon, sa Aseka at sa mga nayon nito. Nanirahan sila mula sa Beerseba hanggang sa Lambak ng Hinom.

31 May mga taga-Benjamin na nanirahan sa Geba, Mikmas, Hai, sa Betel at sa mga nayon nito, 32 sa Anatot, Nob, Ananias, 33 sa Hazor, Rama, Gitaim, 34 Hadid, Zeboim, Neballat, 35 Lod at Ono, at sa Lambak ng mga Panday.

36 At nanirahan sa Benjamin ang ilang Levitang taga-Juda.

Advertisements

May 30, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Nehemiah

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: