Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 24

(Humanap si Elizer ng mapapangasawa ni Isaac)
1 Matandang-matanda na si Abraham at pinagpala siya ni Yawe sa lahat ng bagay.

2 Sinabi ni Abraham sa pinakamatanda niyang lingkod na kanyang mayordomo: “Ilagay mo ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita

3 at sumumpa ka sa akin sa ngalan ni Yaweng Diyos ng langit at Diyos ng lupa na hindi mo ikukuha ng asawa ang aking anak sa mga dalaga ng Kanaan.

4 Sa halip, magpunta ka sa aking bayan para kumuha sa aking mga kamag-anak ng mapapangasawa ng aking anak na si Isaac.”

5 Sinabi ng lingkod sa kanya: “Paano kung ayaw sumama sa akin ng babae pabalik dito? Maisasama ko ba ang iyong anak sa bayang pinagmulan mo?”

6 Sinabi ni Abraham: “Hindi mo isasama roon ang aking anak sa anumang paraan.

7 Sapagkat si Yaweng Diyos ng langit na naglabas sa akin sa bahay ng aking ama at sa bayan kong sinilangan ang kumausap sa akin at sumumpang ibibigay niya ang lupaing ito sa aking inapo.
Isusugo niya ang kanyang anghel para umuna sa iyo, at doon ka kukuha ng asawa ng aking anak.

8 Kung ayaw sumunod sa iyo ng babae, magiging malaya ka na sa sumpang ito. Sa anu’t anuman, hindi mo dadalhin doon ang aking anak.”

9 Inilagay ng mayordomo ang kanyang kamay sa ilalim ng hita ng kanyang among si Abraham at sumumpang gagawin ang iniutos sa kanya.

10 Kumuha ang lingkod ng sampu sa mga kamelyo ng kanyang amo at kinargahan ng lahat ng pinakamabuti sa mga ari-arian ng kanyang amo. Tumindig siya at naglakbay patungong siyudad ng Nahor sa bayan ng Aram.

11 Pinaluhod niya ang mga kamelyo malapit sa balon sa labas ng lunsod. Hapon na at paigib ng tubig ang mga babae.

12 At nanalangin ang mayordomo: “Yaweng Diyos ng aking panginoong si Abraham, sumaakin ka at magmagandang-loob kay Abraham na aking amo.

13 Tingnan mo, nakatayo ako rito sa tabi ng bukal at parating na ngayon ang mga babae para umigib ng tubig.

14 Sasabihin ko sa kanilang – Ibuhos mo ang iyong banga upang makainom ako. Ang unang dalagang magsasabing – Sige, uminom ka at paiinumin ko rin ang iyong mga kamelyo – ang ituturing kong pinili mo para sa iyong lingkod na si Isaac. Kaya malalaman kong nagmagandang-loob ka sa aking panginoon.”
15 Hindi pa siya tapos manalangin nang lumabas si Rebecang anak na dalaga ni Betuel na anak ni Milca na maybahay ni Nahor na kapatid naman ni Abraham. May pasang banga sa balikat.

16 Napakaganda ng dalaga at wala pang nakasisiping na lalaki. Lumusong siya sa bukal, pinuno ang banga at saka umahon.

17 Tumakbo ang alipin at sinalubong siya at sinabi: “Mawalang-galang na, makikiinom sana ako ng kaunting tubig sa iyong banga.”

18 Sumagot si Rebeca: “Uminom ka, ginoo.” Kapagdaka’y ibinaba niya ang pasang banga at pinainom siya.

19 Pagkatapos siyang painumin, sinabi niya: “Iiigib ko rin ng tubig ang mga kamelyo mo hanggang mapawi ang kanilang uhaw.”

20 Nagmamadaling isinalin ni Rebeca ang laman ng banga sa labangan, at nagpabalik-balik para painumin ang lahat ng kamelyo.
21 Tahimik naman siyang pinagmamasdan ng lalaki para malaman kung pagtatagumpayin nga ni Yawe o hindi ang kanyang paglalakbay.

22 Nang makainom na ang mga kamelyo, inilabas ng lalaki ang gintong singsing para sa ilong at dalawang gintong pulseras at ibinigay sa dalaga.

23 At kanyang itinanong: “Kanino kang anak? Mangyaring sabihin mo sa akin. May silid ba sa tahanan ng iyong ama na maaari naming pagpalipasan ng gabi?”

24 Sumagot ang dalaga: “Anak ako ni Betuel na anak naman ni Milca kay Nahor.”

25 Ipinagpatuloy niya: “Marami kaming dayami at damo para sa mga kamelyo, at may silid din na mapagpapalipasan ninyo ng gabi.”
26 Lumuhod ang lalaki at dumapa sa harap ni Yawe,

27 at sinabi: “Dakilain si Yaweng Diyos ng aking panginoong si Abraham, na hindi ipinagkakait ang kanyang kabutihang-loob at katapatan sa aking amo. Pinatnubayan ako ni Yawe upang makarating sa bahay ng mga kapatid ng aking amo.”

28 Patakbong umuwi ang dalaga sa bahay ng kanyang ina at isinalaysay ang lahat.

29 May kapatid na lalaki si Rebeca na nagngangalang Laban, at patakbo nitong nilapitan ang lalaking malapit sa bukal.

30 Pagkakita niya sa singsing sa ilong at mga pulseras sa braso ng kanyang kapatid na dalaga, at nang marinig niya ang sinabi ni Rebeca na “Ito ang sinabi sa akin ng lalaki…” nilapitan niya ang lalaking nakatayo sa tabi ng mga kamelyo, malapit sa bukal.

31 Sinabi niya: “Tumuloy ka, ikaw na pinagpala ni Yawe. Ba’t di ka pumasok? Naihanda ko na ang bahay at may lugar para sa iyong mga kamelyo.”

32 Kaya pumasok naman ang lalaki sa bahay at ibinaba ang mga dala ng mga kamelyo. Binigyan ng dayami at damo ang mga kamelyo. At binigyan naman siya ng tubig at ang kanyang mga kasama upang hugasan ang kanilang mga paa.

33 Hinainan din siya ng pagkain pero sinabi niya: “Hindi ako kakain hanggang hindi ko nasasabi ang aking pakay.” Sinabi ni Laban: “Magsalita ka.”

34 At sinabi niya: “Ako ay lingkod ni Abraham.

35 Lubos na pinagpala ni Yawe ang aking amo at yumaman siya. Binigyan siya ni Yawe ng mga tupa, at mga baka, pilak at ginto, mga aliping lalaki at babae, mga kamelyo at asno.

36 At nagsilang ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan si Sarang asawa ng aking amo. Kaya sa kanya ibinigay ng aking amo ang lahat niyang ari-arian.

37 At pinasumpa niya ako at sinabing – Hindi mo ikukuha ng asawa ang aking anak sa mga dalaga ng Kanaang tinitirhan ko.

38 Sa halip, pupunta ka sa angkan ng aking ama, sa aking mga kamag-anak, at doon ka kukuha ng magiging asawa ng aking anak.

39 At sinabi ko naman sa aking amo – Paano kung ayaw sumama sa akin ng babae? 40 Sumagot siya – Isusugo ni Yaweng lagi kong pinaglilingkuran ang kanyang anghel para samahan ka at gawing matagumpay ang iyong paglalakbay. Makakukuha ka ng magiging asawa ng aking anak mula sa sarili kong angkan at sa tahanan ng aking ama.

41 At pagkarating mo sa aking angkan, malaya ka na sa aking sumpa – tumanggi man silang ibigay siya sa iyo o hindi, wala ka nang pananagutan sa akin.

42 Kaya nanalangin ako pagdating sa bukal – Yaweng Diyos ng aking panginoong Abraham, kung gusto mong magtagumpay ang aking paglalakbay,

43 ganito sana ang mangyari: tatayo ako sa tabi ng bukal at kapag may dumating na dalaga para umigib ng tubig, sasabihin ko sa kanyang: Painom naman nang kaunti sa iyong banga.

44 Kapag sumagot siya ng – Uminom ka, at iiigib ko rin ang iyong mga kamelyo – siya nawa ang babaeng pinili ni Yawe para sa anak ng aking amo.

45 Iniisip ko pa lamang ito nang lumabas si Rebeca na may pasang banga. Lumusong siya sa bukal para umigib ng tubig. Sinabi ko sa kanyang – Painom naman.

46 Mabilis niyang ibinaba ang banga at sinabing – Uminom ka! At paiinumin ko rin ang iyong mga kamelyo. – Uminom ako at pinainom din niya ang aking mga kamelyo.

47 Tinanong ko siya – Kanino kang anak? At sinabi niyang – Anak ako ni Betuel na anak ni Nahor kay Milca. At isinuot ko ang singsing na ito sa kanyang ilong at ang mga pulseras sa kanyang braso.

48 Lumuhod ako pagkatapos at dumapa para sambahin at dakilain si Yaweng Diyos ng aking among si Abraham, na umakay sa akin sa tamang daan para kunin ang apo ng kapatid na lalaki ng aking amo para sa kanyang anak.

49 Sabihin ninyo sa akin ngayon kung magmamagandang-loob kayo at magiging tapat sa aking amo; kung hindi naman, sabihin ninyo sa akin nang malaman ko kung ano ang dapat kong gawin.”
50 Sumagot sina Laban at Betuel: “Talaga ito ni Yawe. Hindi kami makatututol.

51 Heto si Rebeca, isama mo siya para maging asawa ng anak ng iyong amo, gaya ng sinabi ni Yawe.”

52 Nang marinig iyon ng lingkod ni Abraham, dumapa siya sa lupa sa harap ni Yawe.

53 Kinuha niya pagkatapos ang mga alahas na ginto at pilak at ang mga damit, at ibinigay kay Rebeca. Binigyan din niya ng mamahaling mga regalo ang kapatid na lalaki at ina at mga kamag-anak nito.

54 At siya at ang kanyang mga kasama ay kumain at nag-inuman, at doon nagpalipas ng gabi.
Nang magising sila kinabukasan, sinabi niya: “Pauwiin na ninyo ako sa aking amo.”

55 Sinabi ng kapatid at ina ni Rebeca: “Hayaan mong makapiling pa namin ang aming dalaga nang mga sampung araw. At makalalakad na siya.”

56 Sinabi niya: “Huwag na ninyo akong abalahin dahil pinapagtagumpay na ni Yawe ang aking paglalakbay. Pauwiin na sana ninyo ako sa aking amo.”

57 At sinabi nila: “Tawagin natin si Rebeca at tanungin siya tungkol dito.”

58 Tinawag nila si Rebeca at tinanong: “Gusto mo bang sumama sa lalaking ito?” Sumagot siya: “Sasama ako.”

59 Kaya pinasama nila si Rebecang kapatid nila at ang yaya nito sa lingkod ni Abraham at sa mga tauhan niyon.

60 Binasbasan nila si Rebeca at sinabi sa kanya: “Aming kapatid, dumami ka nawa nang libu-libo, at malupig nawa ng iyong lahi ang mga namumuhi sa kanila.”
61 Naghanda si Rebeca at ang kanyang mga utusan, sumakay sa mga kamelyo at sumunod sa mayordomo ni Abraham. Sa gayon, isinama ng lingkod si Rebeca at umalis.

62 Kagagaling pa lamang ni Isaac sa balon ng Lahay-Roi sapagkat sa Negeb siya nakatira.

63 Nang gumagabi na, lumabas siya para mamasyal sa bukid, at natanaw niya sa malayo ang ilang kamelyong papalapit.

64 At nang makita siya ni Rebeca, bumaba ito sa kamelyo

65 at tinanong ang mayordomo: “Sino ang lalaking iyon sa bukid na palapit sa atin?” Sumagot ito: “Siya ang amo ko.” Kayat kinuha ni Rebeca ang kanyang belo at tinakpan ang mukha.
66 Isinalaysay ng mayordomo kay Isaac ang lahat niyang ginawa. 67 Dinala ni Isaac si Rebeca sa tolda ng kanyang inang si Sara. At siya ay naging kanya at naging asawa niya. Minahal niya ito at si Isaac ay naaliw pagkamatay ng kanyang ina.

Advertisements

May 24, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: