Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 18

(Dinalaw ni Yawe si Abraham)
1 Napakita si Yawe kay Abraham malapit sa sagradong puno ng Mambre. Nakaupo si Abraham sa pasu­kan ng kanyang tolda sa kainitan ng araw.

2 Nang tumingin siya, nakita niya ang tatlong lalaking naka­tayong malapit sa kanya. Kaagad siyang tumakbo mula sa bungad ng tolda para salubungin sila. Yumuko siya sa lupa,

3 at sinabing “Aking Pangi­noon, kung mamarapatin ninyo, huwag ninyong lam­pasan ang aking tolda.

4 Hayaan ninyong dalhan ko kayo ng kaunting tubig upang mahugasan ang inyong mga paa at magpahinga kayo sa lilim ng mga punong ito.

5 At yamang narito na rin lamang kayo, ikukuha ko kayo ng kaunting tinapay para manum­balik ang inyong lakas, bago kayo mag­patuloy sa paglalakbay, sapagkat puma­rito kayo sa inyong lingkod.” Sinabi na­man nila: “Gawin mo ang iyong sinabi.”

6 Nagmamadaling pumasok si Abraham sa tolda at sinabi kay Sara: “Dali ka, kumuha ka ng tatlong takal ng harina, masahin iyon at gumawa ng tinapay.”

7 At tumakbo si Abraham sa kawan, kumuha ng isang piling guyang malambot ang laman, ibinigay iyon sa alipin na nag­mamadaling inihanda iyon.

8 At kumuha siya ng mantekilya at kinortang gatas, at inihaing kasama ng nilutong guya para sa mga pana­uhin. Nag­sikain ang mga iyon saman­talang nana­tili siyang naka­tayong malapit sa kanila sa lilim ng puno.

9 Ti­na­nong nila siya: “Na­saan ang asawa mong si Sara?” Suma­got siya: “Nasa loob siya ng tolda.”

10 At sinabi naman niya: “Ba­balik ako sa ganito ring panahon sa isang taon. Sa araw na iyon, may anak nang lalaki si Sara.”

Nakikinig noon si Sara sa may bu­ngad ng tolda sa likuran ng panauhin.

11 Ma­tanda na sina Abraham at Sara, at hindi na dinaratnan si Sara ng kanyang buwa­nang panahon.

12 Kaya napahalakhak si Sara sa kanyang sarili at na­isip: “Ngayong matanda na ako at lanta na, at hukluban na ang aking asawa, ngayon ko pa ba malalasap ang kaligayahang ito?”

13 Pero sinabi ni Yawe kay Abraham: “Bakit humalak­hak si Sara at sinabing – Totoo bang magka­kaanak pa ako ngayong matanda na ako? –

14 May imposible ba kay Yawe? Sa pagbabalik ko sa tak­dang pa­nahon, mayroon nang anak na lalaki si Sara.”

15 Natakot si Sara kaya ikinaila niya iyon at sinabing “Hindi ako humalak­hak.” Ngunit sinabi ni Yawe: “Totoo namang humalakhak ka, a.”

(Namagitan si Abraham para sa Sodom)

16Tumindig ang mga lalaki at nag­simulang maglakad pa-Sodom. Ini­hatid sila ni Abraham para ituro ang daan.

17 At sinabi ni Yawe: “Ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin?

18 Kay Abraham nga magmumula ang isang malaki at makapangyarihang bansa. Sa kanya pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig.

19 Pinili ko siya at siya ang mag-uutos sa kanyang mga anak at sambahayang kasunod niya na tahakin ang daan ni Yawe sa paggawa ng matuwid at makatarungan. Sa gayon, tutu­parin ni Yawe ang pangako kay Abraham.”

20 Kaya sinabi ni Yawe: “Sobra na ang eskandalo ng Sodom at Gomorra! At grabe na ang kanilang kasalanan!

21 Pu­pun­tahan ko iyon para patunayan kung totoo nga ang mga sumbong na dumating sa akin. At malalaman kung hindi man gayon.”

22 Lumakad na ang mga lalaki patu­ngong Sodom, ngunit nanatiling naka­tayo si Yawe sa harap ni Abraham.

23 Lumapit si Abraham at sinabi: “Totoo bang lilipulin mo ang mga matuwid ka­sama ng masasama?

24 Paano kung may limam­pung taong matuwid sa lunsod? Totoo bang lilipulin mo ang lahat at hindi pa­tatawarin ang lugar na iyon alang-alang sa limampung matuwid?

25 Hin­di mo magagawa ang gayon na pa­ba­yaang mamatay ang matuwid ka­sama ng ma­sasama, at isa ang gawing trato sa ma­tuwid at masama. Hindi ba magiging ma­ka­tarungan ang Hukom ng buong san­li­butan?”

26 Sinabi ni Yawe: “Kung makata­tagpo ako ng limampung mabuting tao sa So­dom, patatawarin ko ang buong lugar dahil sa kanila.”

27 Muling nag­salita si Abraham: “Alam kong naging pangahas ako sa pakikipag-usap sa aking Panginoon, ako na alabok lamang at abo!

28 Ngunit kung sakaling maging kulang ng lima sa limampu ang bilang ng mga ma­tuwid, wawasa­kin mo ba ang lunsod dahil sa lima?”

Sumagot si Yawe: “Hindi ko wawa­sakin ang lunsod kung makatatagpo ako roon ng apatnapu’t limang matu­wid na tao.”

29 Muli na namang nagsa­lita si Abraham: “E kung apatnapu lamang?” Sumagot siya: “Hindi ko iyon gagawin alang-alang sa apatnapu.”

30 Nag­­patuloy si Abraham: “Huwag sanang magagalit ang aking Panginoon, ngunit pahintulutan mo akong maka­pag­salita. Paano kung tatlumpung ma­tuwid na tao lamang ang nasa lunsod?” Sumagot si Yawe: “Hindi ko iyon wawasakin kung makatatagpo ako roon ng tatlumpu.”

31 Sinabi ni Abraham: “Ngayo’y talagang nagiging pangahas ako sa pakikipag-usap sa aking Panginoon, pero kung dala­wampu na lamang ang matagpuan doon?” Sinabi niya: “Hindi ko wawasakin ang lunsod dahil sa dala­wampu.”

32 Ngunit iginiit ni Abraham: “Huwag naman sanang magagalit ang aking Pa­nginoon, ngunit pahintulutan mo akong magsalita minsan pa. Paano kung sampu na lamang ang matag­puan?” At sumagot si Yawe: “Alang-alang sa sam­pu, hindi ko wawasakin ang lunsod.”

33 Umalis si Yawe matapos makipag-usap kay Abraham, at umuwi naman si Abraham.

Advertisements

May 23, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | May 23, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: