Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 25

(Si Abraham at ang kanyang mga inapo)
1 Kumuha ng isa pang asawa si Abraham, na nagngangalang Ketura.

2 Naging ina siya nina Zamram, Yecsan, Madan, Madian, Yesboc at Suraj.

3 Si Yecsan ang ama nina Saba at Dedan, at ang mga Asureo, Latuseo, Leomeo ang mga anak ni Dedan.

4 Mga anak naman ni Madian sina Efa, Ofer, Enoc, Abida at Eldaa. Mga inapo silang lahat ni Ketura.

5 Pero kay Isaac ipinamana ni Abraham ang lahat.

6 Binigyan naman ni Abraham ng mga regalo ang mga anak niya sa ibang babae; at habang nabubuhay pa siya, pinalayo niya ang mga iyon kay Isaac sa lupain sa silangan.

7 Nabuhay si Abraham nang isandaa’t pitumpu’t limang taon. Nalagutan ng hininga si Abraham.

8 At pagkatapos ng kanyang masayang katandaan, namatay siyang matanda at mayaman sa taon at sumama siya sa kanyang mga ninuno.

9 Inilibing siya ng kanyang mga anak na sina Isaac at Ismael sa yungib sa Makpela na malapit sa Mambre, sa bukid ni Efrong anak ni Seor na Heteo. Inilibing si Abraham kasama ng kanyang asawang si Sara sa

10 loteng binili niya sa mga Heteo.

11 Pagkamatay ni Abraham, pinagpala ng Diyos ang kanyang anak na si Isaac na nakatira noon malapit sa balon ng Lahay-Roi.

12 Ito ang mga inapo ni Ismael na anak ni Abraham kay Agar na aliping taga-Ehipto ni Sara.

13 Ito ang kanilang mga pangalan ayon sa pagkasilang: si Nabaiot ang panganay ni Ismael, at sumunod sina Cedar, Abdeel at Mabsam,

14 Misma, Duma at Massa,

15 Hadad, Tema, Yetur, Nafis at Cedma. 16 Ito ang mga anak ni Ismael, ang kanilang mga bayan at kampo. Labindalawa silang mga pinuno ng kani-kanilang mga tribu. 17 Nabuhay si Ismael nang isandaa’t tatlumpu’t pitong taon. Nang mamatay siya, inilibing siyang kasama ng kanyang mga ninuno.
18 Nanirahan ang kanyang mga inapo sa lupaing sumasakop sa Evila haggang Sur, malapit sa hangganan ng Ehipto patungong Asiria. At lumaganap siya sa harap ng kanyang kapwa.

19 Dito nagsisimula ang kasaysayan ni Isaac na anak ni Abraham.

20

Apatnapung taon si Isaac nang maging asawa niya si Rebecang anak na dalaga ni Betuel, ang Arameong taga-Mesopotamia, at kapatid ni Laban.
Ipinanganak sina Esau at Jacob
• 21 Nanalangin si Isaac kay Yawe para sa kanyang asawa sapagkat baog ito. Dininig siya ni Yawe at naglihi si Rebecang asawa niya. 22 Sa tiyan pa lamang ay nagtutulakan na ang mga bata; isinama ito ng loob ni Rebeca at sinabi niya: “Ba’t pa ako patuloy na nabubuhay kung ganito rin lamang?” Kayat sumangguni siya kay Yawe.
23 Sinabi sa kanya ni Yawe: “Dalawang bansa ang nasa iyong sinapupunan, at dalawang bayan mula sa iyo ang maghihiwalay. Magiging mas malakas ang isa at maglilingkod ang panganay sa bunso.”
24 Nang sumapit ang araw ng kanyang panganganak, kambal pala ang nasa kanyang sinapupunan. 25 Ang unang lumabas ay mapula at balbon ang buong katawan, kaya tinawag siyang Esau. 26 Kasunod niyang lumabas ang kanyang kapatid, nakahawak ito sa sakong ni Esau at pinangalanang Jacob. Animnapung taon noon si Isaac.
27 Lumaki ang mga bata, naging magaling na mangangaso si Esau na mahilig magpagala-gala. Si Jacob naman ay simpleng tao at naninirahan sa tolda. 28 Mahal ni Isaac si Esau dahil gusto nito ang karne ng maiilap na hayop, pero mahal naman ni Rebeca si Jacob.
29 Minsan, nang nagluluto ng nilaga si Jacob, dumating si Esau mula sa paggagala at pagod na pagod, 30 at sinabi niya kay Jacob: “Palamunin mo nga ako ng pulang nilaga mo dahil gutom na gutom ako.” (Mula noon, tinawag na siyang Edom – ang Pula.) 31 Sinabi ni Jacob: “Ipagbili mo sa akin ngayon din ang karapatan ng pagiging panganay.” 32 Sinabi ni Esau: “Malapit na rin lang akong mamatay sa gutom, ano pa ang kabuluhan ng pagiging panganay?” 33 Sinabi naman ni Jacob: “Sumumpa ka ngayon din.” At sumumpa si Esau at ipinagbili ang karapatan ng pagiging panganay kay Jacob.
34 At saka siya binigyan ni Jacob ng tinapay at nilagang beans. Kumain at uminom si Esau at tumindig pagkatapos at umalis. At binale-wala ni Esau ang pagiging panganay niya.

Advertisements

May 24, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: