Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 26

(Mga pangyayari sa buhay ni Isaac)
1 Nagkaroon ng taggutom sa lupain – ang ikalawa pagkatapos ng taggutom sa panahon ni Abraham – at nagpunta si Isaac sa Gerar na lupain ni Abimelek na hari ng mga Pilisteo.

2 Sapagkat napakita sa kanya si Yawe at sinabi: “Huwag kang bababa sa Ehipto; tumigil ka sa lupaing sasabihin ko sa iyo.

3 Manatili ka sa lupaing ito, at ako’y sasaiyo at pagpapalain kita. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga inapo ang buong lupaing ito, at tutuparin ko ang pangakong sinumpaan ko sa iyong amang si Abraham.

4 Pararamihin ko ang iyong lipi tulad ng mga bituin sa langit, at ibibigay ko sa iyong lahi ang buong lupaing ito. At makikita ng lahat ng bansa sa daigdig ang aking pagpapala sa pamamagitan ng iyong inapo

5 sapagkat sinunod ako ni Abraham at tinupad ang mga iniuutos ko at ang aking mga batas at tuntunin.”

6 Kaya nanatili sa Gerar si Isaac.

7 Nang tanungin siya ng mga tao sa nasabing lupain tungkol sa kanyang asawa, sinabi niyang “Kapatid ko siya.” Natatakot siyang sabihing “Asawa ko siya” sapagkat inakala niyang “Baka patayin ako ng mga lalaking ito dahil kay Rebeca na napakaganda.”

8 Nang matagal na roon si Isaac, minsang nakadungaw si Abimelek sa bintana, nakita nito si Isaac na nakikipaglambingan kay Rebeca.

9 Ipinatawag ni Abimelek si Isaac at sinabing “Asawa mo pala siya! Bakit mo sinabing kapatid mo siya?” Sinabi naman ni Isaac: “Inisip ko kasing baka patayin nila ako dahil sa kanya.”

10 Kaya sinabi ni Abimelek: “Ano itong ginawa mo sa amin? Kung nangyaring nakipagtalik sa asawa mo ang isa sa aking mga tauhan, isusuong mo kami sa pagkakasala.”

11 Kaya nagpalabas ng utos si Abimelek sa lahat niyang nasasakupan: “Mamamatay ang sinumang gumalaw sa lalaking ito o sa kanyang asawa.”

12 Nagtanim si Isaac sa lupaing iyon at umani nang makasandaang ibayo nang taon ding iyon. Pinagpala siya ni Yawe

13 at siya ay yumaman. Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan hanggang maging napakayaman niya.

14 Nagkaroon siya ng napakaraming kawan ng mga tupa at mga baka, at mga alipin kaya nainggit sa kanya ang mga Pilisteo.

15 Tinabunan ng lupa ng mga Pilisteo ang lahat ng balong hinukay ng mga alipin ng kanyang amang si Abraham sa kapanahunan nito.

16 Sinabi ni Abimelek kay Isaac: “Lumayo ka sa amin sapagkat mas makapangyarihan ka pa ngayon kaysa amin.”

17 Kaya umalis sina Isaac sa lupaing iyon at nagpunta sa Lambak ng Gerar at nanirahan doon.

18 Muling ipinahukay ni Isaac ang mga balong hinukay sa kapanahunan ng kanyang amang si Abraham, na tinabunan naman ng mga Pilisteo pagkamatay ni Abraham. Dati ring pangalan ang itinawag niya sa mga balon ayon sa ibinigay ng kanyang ama.

19 Naghukay ang mga alipin ni Isaac sa lambak at natuklasan ang isang buhay na bukal.

20 Ngunit inaway ng mga pastol ng Gerar ang mga pastol ni Isaac at sinabing: “Amin ang tubig na iyan!” Kaya tinawag niyang Esek (Balon ng Away) ang balon sapagkat pinag-awayan nila iyon.

21 Humukay sila ng iba pang balon pero muli na naman nila iyong pinag-awayan, kaya tinawag niya iyong Sitna (Balon ng Pagtatalo).

22 Lumayo na siya roon at humukay ng isa pang balon, at sapagkat walang nakipagkagalit dahil doon, tinawag niya iyong Rejobot (Balon ng Ginhawa). At sinabi niya: “Sa wakas, binigyang-ginhawa rin tayo ni Yawe kaya uunlad na tayo ngayon sa lupaing ito.”

23 Mula roon, umahon si Isaac sa Berseba.

24 Napakita sa kanya si Yawe kinagabihan at sinabi: “Ako ang Diyos ni Abraham na iyong ama. Huwag kang matakot sapagkat ako’y sumasaiyo. Pagpapalain kita at pararamihin ang iyong lipi alang-alang kay Abraham na aking lingkod.”

25 Gumawa ng altar si Isaac doon at tumawag sa Ngalan ni Yawe. Doon niya itinayo ang kanyang tolda, at humukay naman ng balon ang kanyang mga alipin.

26 Pinuntahan siya ni Abimelek mula sa Gerar kasama ang kaibigan nitong si Ajuzat at si Pikol na pinuno ng kanyang hukbo.

27 Sinabi sa kanya ni Isaac: “Bakit ka naparito? Di ba’t namumuhi ka sa akin kaya mo ako pinalayas?”

28 Sumagot ang mga ito: “Maliwanag naming nakita na sumasaiyo si Yawe kaya sinabi naming – Ipangako natin ang kapayapaan sa isa’t isa at gumawa tayo ng kasunduan:

29 hindi mo kami pipinsalain kung paanong hindi ka namin ginulo kundi naging laging mabuti ang pakikitungo namin sa iyo at mapayapa kang pinaalis. Ikaw ang pinagpala ni Yawe.”

30 At pinagtibay ni Isaac ang kasunduan sa banal na piging at kumain sila at nag-inuman.

31 Kinabukasan, maaga silang gumising at nangako sa isa’t isa. Pinaalis sila ni Isaac at iniwan naman siya sa kapayapaan.

32 Nang araw ding iyon, dumating ang mga alipin ni Isaac at ibinalita sa kanya ang tungkol sa balong hinukay ng mga ito: “Nakatuklas kami ng tubig!”

33 Tinawag niyang Seba ang balon kaya Berseba ang pangalan ng lunsod hanggang ngayon.

34 Nang apatnapung taon na si Esau, pinakasalan niya si Judit na anak ni Bering Heteo at si Besemat na anak naman ni Elon na isa ring Heteo.

35 At nakakainis sila kina Isaac at Rebeca

Advertisements

May 24, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | May 24, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: