Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 1

Dumami ang mga Hebreo sa Ehipto

Ito ang mga pangalan ng mga anak ng Israel na kasama ni Jacob na pumunta sa Ehipto, kasama ng bawat isa ang kanyang pamilya: 2 Ruben, Simeon, Levi at Juda, 3 Isacar, Zabulon, Benjamin, Dan at Neftali, Gad at Aser. Pi­tumpung lahat ang mga inapong ito ni Jacob, liban kay Jose na nasa Ehipto na.

6 At namatay si Jose at ang lahat niyang kapatid at ang buong heneras­yong iyon. Ngunit palaanak ang mga anak ng Israel kayat patuloy silang du­mami. Dumami sila nang dumami, at naging napakarami hanggang ang buong lupain ay mapuno sa kanila.

Inalipin ng mga Ehipsiyo ang mga Hebreo

8 Pagkatapos ay isang haring hindi nakakakilala kay Jose ang naghari sa Ehipto, 9 at sinabi nito sa kanyang bayan: “Tingnan ninyo, mas marami na at mas malakas kaysa atin ang mga Israelita. 10 Kailangang maging mata­lino tayo sa pakikitungo sa kanila, kung hindi’y lalo silang dadami. At kung magkagiyera’y kakampi sila sa ating mga kaaway para lumaban sa atin at tumakas sa lupain.”

11 Kaya naglagay sila ng mga kapatas para ipailalim ang mga anak ng Israel sa mabigat na pagtatrabaho. At itinayo ng mga ito para kay Paraon ang mga ting­galang-bayan ng Pitom at Rameses. 12 Ngunit habang lalong sinisiil ang mga Hebreo ay lalo namang dumadami ang mga ito at kumakalat hanggang ka­takutan ng mga Ehipsiyo ang mga Israelita.

13 At naging walang-awa ang mga Ehipsiyo sa pagpapatrabaho sa mga anak ng Israel. 14 Pinapait nila ang bu­hay ng mga ito sa mabigat na pagtatrabaho sa tisa at semento, at sa lahat ng trabaho sa bukid. Pinagmalupitan sila ng mga Ehip­siyo sa lahat nilang gawa.

15 At inutusan pa ng hari ng Ehipto ang mga hilot na Hebreo – ang isa’y tina­tawag na Sifra at ang ikalawa nama’y si Pua – 16 “Sa pagpapaanak ninyo sa mga ba­ba­eng Hebreo kapag nakapuwes­to na sila sa upuang paana­kan, sa pagkakita nin­yong lalaki ang bata, patayin ninyo ito; ngunit paba­yaang ma­buhay kung babae.”

17 Subalit may takot sa Diyos ang mga hilot kaya hindi nila tinupad ang utos ng hari ng Ehipto; sa halip ay pina­bayaan nilang mabuhay ang mga sang­gol na lalaki. 18 Kaya ipinatawag ng hari ang mga hilot at sinabi sa kanila: “Bakit ninyo ginawa ito? Ba’t ninyo pinabaya­ang ma­buhay ang mga batang lalaki?” 19 Suma­got naman ang mga hilot: “Sa­pagkat ang mga babaeng Hebreo ay hindi tulad ng mga babaeng Ehipsiyo; malalakas sila at nakapanganganak na bago pa duma­ting ang hilot.”

20 Kinalugdan ng Diyos ang mga hilot at dumami ang sambayanan at lalo pang lumago. 21 At dahil nagka­roong-pitagan sa Diyos ang mga hilot, ginawa niya si­lang mga ina ng mga pamilya.

22 Pagkatapos ay iniutos ni Paraon sa buong bayan: “Bawat sanggol na lala­king isilang ng mga Hebreo ay kaila­ngang iha­gis sa Ilog Nilo, pero pabaya­ang mabuhay ang mga babae.”

Advertisements

May 28, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, exodo, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] Exodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | May 28, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: