Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Genesis 23

(Ang libingan nina Abraham at Sara)

1 Nabuhay si Sara nang isandaa’t dalawampu’t pitong taon.

2 Namatay siya sa siyudad ng Arbe – iyon ang Hebron – sa lupain ng Kanaan, at nanangis si Abraham at ipinagluksa si Sara.

3Iniwan ni Abraham ang bangkay at kinausap niya ang mga Heteo:

4 “Dayuhan lamang ako sa lupang ito. Hayaan ninyong magkaroon ako ng lote na magagawa kong libingan.”

5 Sumagot kay Abraham ang mga Heteo:

6 “Makinig ka, ginoo, ikaw ang prinsipe ng Diyos para sa amin; ilibing mo ang iyong patay sa pinakamahusay na libingan. Walang sinuman sa amin na magkakait sa iyo ng kanyang libingan para paglibingan mo ng iyong patay.”

7 Tumindig si Abraham at yumuko sa mga Heteong tagaroon,

8 at sinabi sa kanila: “Kung payag kayong ilibing ko ang aking patay, pakinggan ninyo ako at ipakiusap kay Efrong anak ni Seor

9 na ibigay sa akin ang yungib niya sa Makpela na nasa may hangganan ng kanyang lupain. Ibigay niya iyon sa akin at babayaran ko iyon ng pilak bilang libingan.”

10 Nang mga sandaling iyon, naroon si Efron at nakaupong kasama ng mga Heteo, at sinabi nito kay Abraham na naririnig ng lahat ng labas-masok sa pintuan ng kanyang lunsod:

11 “Hindi, ginoo, makinig ka! Ibinibigay ko sa iyo ang lote, pati ang yungib na naroon. Sa pagsaksi ng lahat kong kababayan, ibinibigay ko iyon sa iyo. Ilibing mo roon ang iyong patay.”

12 Muling yumuko si Abraham sa mga Heteo

13 at sinabi kay Efron nang naririnig nila: “Kung makikinig ka lamang sa akin, babayaran ko ang halaga ng lote. Tanggapin mo ito upang mailibing ko roon ang aking patay.”

14 Sumagot si Efron kay Abraham:

15 “Ginoo, pakinggan mo ako. Apatnaraang pirasong pilak ang halaga ng lote, palagay ko’y tama na ang halagang iyon, pero ano ba naman sa atin iyon? Ilibing mo na ang iyong patay.”

16 Sumang-ayon si Abraham kay Efron at tumimbang siya ng pilak sa harap ng mga Heteo: apatnaraang piraso ng pilak na umiiral noon sa pamilihan.

17 Sa gayon, ang lote ni Efron sa Makpela na katapat ng Mambre – ang lote at ang yungib pati ang lahat ng punong naroon, ang kabuuan niyon ay naging

18 ari-arian ni Abraham sa harap ng mga Heteong nasa pintuan ng lunsod.

19 Pagkatapos nito, inilibing ni Abraham ang asawang si Sara sa yungib na nasa lupain ng Makpela na malapit sa Mambre (na Hebron) sa lupain ng Kanaan.

20 Ang lupa at ang yungib na naroon ay ipinagbili nga ng mga Heteo kay Abraham para gawing libingan.

Advertisements

May 24, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Genesis, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: