Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Daniel 12

Sa panahong iyon ay titin­dig si Miguel, ang dakilang Pinu­nong Tagapagtanggol ng mga anak ng iyong bayan. Magiging isang pana­hon iyon ng kapighatiang wala pang nakakatulad buhat nang matayo ang mga bansa hanggang sa araw na ito. Sa panahong iyon maliligtas ang mga may pangalang nakasulat sa Aklat. Marami sa nanga­kahimlay sa Alabok ang magi­gising sa buhay na walang hanggan at ang iba’y sa kadustaan at walang katapusang kila­bot. 3 Magli­liwanag na tulad ng ningning ng langit ang mga nagta­mo ng karunu­ngan; magpakailan­ma’y magliliwanag na tulad ng mga bituin ang mga nagturo ng daan ng kataru­ngan sa mga tao.

 

At ikaw, Daniel, ipaglihim mo ang mga salitang ito at sarhan ang Aklat hanggang sa panahon ng wakas. Mara­mi ang magpaparoo’t parito at magsa­saliksik. Lalago ang kasamaan.”

 

  5 Tumingin akong si Daniel at nakita ko na may dalawa pang nakatayo, bawat isa sa mag­ka­bilang pampang ng ilog. 6 Sinabi ng isa sa taong nakadamit ng lino at nasa pinanggaga­lingan ng agos: “Kailan maga­ganap ang lahat ng kahanga-hangang bagay na ito?”

 

7 At narinig ko ang tugon ng tina­nong. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa langit at nanumpa sa panga­lan ng Nabu­buhay Magpa­kailanman: “Makakaraan ang isang panahon, dalawang panahon at kalahating panahon. Kapag durog na durog na ang banal na bayan, ma­gaganap na rin ang mga bagay na ito.”

 

Narinig ko nga pero hindi ko naunawaan. Muli akong nagtanong: “Panginoon, ano ang kahihinatnan ng lahat ng ito?”

 

At sinabi niya: “Humayo ka, Daniel, pagkat lihim at selyado ang mga salitang ito hanggang sa panahon ng pagwawakas. 10 Marami ang da­dalisayin, lilinisin at susu­bukin. Magpapatuloy ang masama na gumawa ng masama; wala silang mauuna­waang anuman; ang marunong lamang ang makauunawa.

 

11 Mula sa panahong pigilin ang pang-araw-araw na paghahandog at itayo ng manlulupig ang kasuklam-suklam na diyus-diyusan, mag­ka­karoon ng sanlibo dalawang daan at siyamnapung araw. 12 Mapalad ang makapaghihintay at sasapit sa sanlibo tat­long daan at tat­lumpu’t limang araw. 13 At ikaw naman, humayo ka. Mamamahinga ka at babangon upang tumang­gap ng iyong gantimpala sa wakas ng pana­hon.”

Advertisements

June 4, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Daniel, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: