Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Daniel 11

Tinutulungan niya ako at pinala­lakas gaya ng pagtulong ko sa kanya sa unang taon ni Dario, ang Medo. 2 Ngunit sasabihin ko sa iyo ngayon ang katotohanan.

 

Magkakaroon ng tatlo pang hari sa Persia. Higit pang magiging mayaman kaysa kanila ang ikapat. At kapag lumakas na siya dahil sa kanyang kayamanan, hahamunin niya ang ka­harian ng Gresya.

 

3 Isang makapangyarihang hari ang titindig at mamamahala sa isang malaking kaharian at gagawa ng lahat niyang magus­tuhan. 4 Ngunit kapag matatag na ang kan­yang paghahari, saka naman mahahati sa apat ang kanyang ka­harian. Wala ritong mauuwi sa kanyang mga kaanak, at maba­bago ang paghahari; aalisin nga ang kan­yang paghahari at malilipat sa iba ang kaharian.

 

5 Magiging makapangyarihan ang hari ng Timog, ngunit isa sa kanyang mga pinuno ang magiging higit pang makapangyarihan at higit pang lalawak ang kaharian nito. 6 Makaraan ang ilang taon, magiging magka­kampi sila, at ma­kikipagkita sa hari ng Hilaga ang babaeng anak ng hari sa Timog upang bigyang-kaganapan ang kasunduan. Ngunit hindi siya magtatagal, pagkat pa­­pa­tayin siya kasama ng mga naghatid sa kanya at ng kanyang anak na lalaki at asawa. Pag­katapos, isang supling buhat sa kan­yang mga ugat ang sisibol. Lulusubin nito ang kuta ng hari sa Hilaga at lilipulin sila. 8 At aagawin niya ang mga diyus-diyusan, mga re­bulto, mga pilak at ginto ng mga kalaban. Da­dalhin niya sa Ehipto ang lahat ng ito at ma­na­natili siyang malayo sa hari ng Hilaga sa loob ng ilang taon.

 

9 Pupunta pa-Timog ang hari sa Hilaga at saka magbabalik sa kanyang sariling bansa. 10 Maghahanda sa pakikidigma ang kanyang mga ­anak at magtitipon sila ng malaking hukbo. Kaya pupunta siya na parang buma­bahang ilog: daragsa at saka uurong paba­lik sa sariling kuta makaraang makapanlusob. 11 Magagalit ang hari sa Timog at makikipag­digma sa kanya at bagamat maghahanda siya ng malaking huk­bo, lulupigin niya ang mga ito. 12 Pagkalipol ng hari sa Timog sa mga ito magiging palalo siya. Libu-libong kawal ang kanyang lilipulin, ngunit hindi magtatagal ang kanyang pana­nagumpay.

 

13 Magtitipon ang hari sa Hilaga ng huk­bong higit na malaki kaysa dati. Magha­handa siya ng maraming kagamitan at armas, at makaraan ang ilang taon, lulusubin niya ang hari sa Timog. 14 Marami pang baba­­ngon laban sa hari sa Timog. Mag-aalsa ang mararahas mong kaba­bayan upang tuparin ang pangitain, ngunit mabibigo sila. 15 Darating ang hari sa Hilaga at magtatayo ng isang muog para sakupin ang isang kuta, at walang magagawa ang mga taga-Timog, at ang kanilang mga piling kawal.

 

16 Gagawa ng sariling kagustuhan ang lumu­lusob at walang makapipigil sa kanya. At mani­nirahan siya sa kaaya-ayang Lupain habang nang­wawasak. 17 Upang madaling masakop ang buong kaharian, makikipag­kasundo siya at iaalok na maging asawa ng hari roon ang isa sa kanyang mga anak na babae. Ngunit hindi magtatagal ito at mabi­bigo.

 

18 Babalingan niya ang mga pulo at lulupigin ang marami sa mga iyon, ngunit isang pinuno ang susugpo sa kanya at hindi siya maka­pag­hihiganti. 19 Babalingan naman niya ang mga kuta ng kanyang sariling lupain, ngunit mabu­buwal siya at mawawala na. 20 Hahalili sa kanya ang isang hari, na mag­papadala ng mani­ningil ng buwis upang samsaman ang Kaluwalhatian ng Kaharian. Ngunit sa loob ng ilang araw ba­bagsak ito, nang hindi lantaran ni sa paki­ki­digma.

 

21 May isa pang hahalili – isang hamak na tao na walang karapatang maging hari, ngunit mapapasakanya ang kaharian sa pamamagitan ng lihim na pakana. 22 Lilipulin niya ang mga kalaban at pati ang puno ng isang Tipan. 23 Sa katusuhan at kataksilan siya lalakas nang may ilang tauhan lamang.

 

24 Lulusubin niya ang pinakamaya­yamang probinsya at gagawin ang hindi pa nagawa ng kanyang mga magulang at ninu­no. Paghahati-hatiin nga niya sa kanyang mga kaibigan ang mga kayamanang nasam­sam. Mag-iisip siya ng mga pakana laban sa mga tanggulan, ngunit para sa maik­ling panahon lamang.

 

25 Buong lakas at tapang na lulusubin niya ang hari ng Timog nang may malakas na hukbo. Hindi nito matatagalan ang kanyang panana­lakay, pagkat papanghihinain ito ng mga lihim na pakana. 26 Mga kasalo sa pagkain ang mag­papahamak sa hari ng Timog. Mala­lansag ang kanyang hukbo, at marami ang mapapatay.

 

27 Walang iisipin ang dalawang hari kundi ang pamiminsala at panlilinlang sa isa’t isa habang magkasalo silang kumakain. Ngunit wala silang magagawa sapagkat hindi pa du­marating ang takdang panahon.

 

28 Babalik ang hari ng Hilaga sa kanyang lupain, taglay ang malaking kayamanan, ngu­nit puno ng masamang pakana ang kanyang puso laban sa Banal na Tipan. Isa­sagawa niya ang masamang balak bago siya umuwi sa sari­ling bayan. 29 Sa takdang panahon siya magbabalik sa Timog ngunit maiiba na ang pang­yayari sa ikalawang pagka­kataong ito.

 

30 Sasalakayin siya ng hukbong-dagat ng Kitim, kaya manghihina ang loob niya. Pagbalik niya, magmamalupit siya sa Banal na Tipan at muling tutulungan ang mga tuma­talikod sa Banal na Tipan. 31 May ipadadala siyang mga kawal upang lapastanganin ang santu­waryo ng kuta. Ipatitigil nila ang pang-araw-araw na paghahandog, at itatayo ang Kasuklam-suklam na Diyus-diyusan ng manlulupig. 32 Ibu­buyo niya sa kasamaan ang nagsitalikod sa Tipan, ngunit tatatag at makakagawa ang nakakikilala sa kani­lang Diyos.

 

33 Marami ang tuturuan ng pinakamatata­lino sa bayan, ngunit papatayin sila sa tabak o susunugin, o aagawan ng kanilang ari-arian o itatapon nang ilang panahon. 34 Tatang­gap sila ng katiting lamang na tulong sa kanilang pagkabuwal at man­daraya ang maraming nakikisama sa ka­nila. 35 Ilan sa marurunong ang babagsak upang sila’y subukin, dalisayin at linisin hang­gang sa wakas. Darating pa nga ang takdang panahon.

 

36 Gagawin ng hari ang kanyang magustuhan. Buong kapalaluang itatanghal niya ang sarili nang higit kaysa lahat ng diyos. Lalapastanganin niya ang Diyos ng mga diyos. Mana­nagumpay siya hanggang sa mag-umapaw ang poot ng Diyos, pagkat kailangang maganap ang itinakda. 37 Hindi niya papansinin ang diyos ng kanyang mga ninuno, ni ang paboritong diyos ng kaba­baihan o ang iba pang diyos, kundi siya mismo ang ipapalagay niya na higit kaysa lahat. 38 Sa halip ng mga iyon, sasambahin niya ang diyos ng mga kuta, isang diyos na hindi kilala ng kanyang mga ninuno, at aalayan niya ito ng ginto, pilak at mama­haling bato at hiyas. 39 Tag­lay ang tiwala sa banya­gang diyos, sasa­lakayin niya ang mga kuta. Bibigyan niya ang mga dumadakila sa kanya ng kapangyarihan sa mga bansa at sa lupain nila para pagtubuan ito.

 

40 Sa panahon ng wakas niya haharapin ang hari ng Timog. Sasalakayin ito ng hari ng Hila­ga ng mga karo, kabalyera at hukbong dagat. Sa­sakupin niya ang mga lupain at babagtas na palampas doon. 41 Makara­rating sa kaaya-ayang Lupain, at maraming mamamatay roon sa laba­nan. Ang tanging makaliligtas ay ang Edom, Moab at ang mga nalabi ng Amon. 42 Marami pang bansa ang kanyang sasakupin, kabilang na ang Ehipto. 43 Sasamsamin niya ang mga ginto, pilak at lahat ng maiinam na bagay sa Ehipto. Makiki­sama sa kanya ang mga taga-Libya at Ehipto.

 

44 Ngunit babagabagin siya ng mga balita buhat sa Silangan at sa Hilaga, at aalis siyang galit na galit upang patayin at lipulin ang mara­ming tao. 45 Magtatayo siya ng kampo militar sa pagitan ng dagat at ng Banal na Bundok ng kaaya-ayang Lupain. Ngunit darating ang kan­yang wakas, at walang tutulong sa kanya.

Ang nangatutulog ay magigising sa buhay na walang hanggan

Advertisements

June 4, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Daniel, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: