Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Daniel 13

Tatlong Kuwentong Idinagdag sa Libro ng Daniel

 

 

Ang kasaysayan ni Susana

 1 Sa Babilonia ay may naninirahang isang lalaking nag­­ngangalang Yoakim. 2 Mayroon siyang asawa, si Susana na anak ni Hilkias. Napakaganda niya at may takot sa Diyos 3 dahil mga matuwid na tao ang kanyang magulang at sila ang nag­sanay sa kanya sa batas ni Moises. Napa­kayaman ni Yoakim. May isang hardin sa paligid ng kanyang bahay at marami ang mga Judiong dumadalaw sa kanya dahil iginagalang siya ng lahat.

 

5 Nang taong iyon, dalawang matatanda sa bayan ang hinirang na hukom, at sa kanila nagkatotoo ang salitang ito ng Panginoon: “Nanggaling ang katam­pa­lasan sa Babilonia sa mga matatan­da ng bayan at hukom na mga patnubay ng bayan sa turing.” 6 Malimit sa bahay ni Yoakim ang mga taong ito na nilalapitan ng lahat ng mga may usapin sa hukuman.

 

Kapag nakaalis na sa tanghali ang mga tao, namamasyal si Susana sa ha­la­manan ng kanyang asawa. 8 Nag­si­mulang magkimkim ng pagnanasa ang dalawang matandang lalaki habang pi­nagma­mas­dan nila si Susana sa pag­pasyal nito sa hardin araw-araw. Hindi na sila tumingin sa langit at kinalimutan nila ang mga maka­ta­rungang utos nito. At tumindi ang kani­lang pagnanasa. 10 Pa­reho sila ng nada­rama sa babae, ngu­nit inilihim nila iyon sa isa’t isa. 11 “Na­hihiya silang ihayag ang kanilang pagnanasang sumiping sa kanya. 12 Ngu­­­nit ipi­nag­patuloy nila ang may pananabik na pagmamalas kay Susana sa araw-araw.

 

13 Isang araw, sinabi nila sa isa’t isa: “Umuwi na tayo, oras na ng panangha­lian.” Naghiwalay ang dalawa, 14 ngu­nit kapwa sila nagbalik agad at nang mag­pangita uli, napilitan silang aminin sa isa’t isa ang kanilang masamang layunin. At nagkasundo silang maghintay ng pagka­ka­taon na mapag-isa ang babae.

 

15 Habang hinihintay nila ang tamang panahon, nagpunta isang araw sa hardin si Susana tulad ng dati na tanging da­la­wang katulong ang kasama; at dahil ma­init noon, binalak niyang maligo sa har­din. 16 Walang ibang naroon liban sa da­la­wang matan­dang nakatago at nag­ma­mat­yag.

 

17 Inutusan ni Susana ang dalawang katulong: “Ikuha ninyo ako ng langis at pabango, at isara ninyo ang mga pinto ng hardin habang naliligo ako.” 18 Su­munod ang dalawang katulong. Sinar­han nila ang mga pinto, at sa isang pintuan sa tagiliran sila nagdaan patu­ngo sa bahay upang kunin ang ipina­kukuha sa kanila ni Su­sana; wala silang kaalam-alam na nag­tatago sa hardin ang dalawang matan­dang lalaki.

 

19 Pagkaalis ng mga katulong, patakbong tumindig ang dalawang matanda at lumapit kay Susana at ang sabi: 20 “Na­kasara ang mga pinto ng hardin at walang nakakakita sa atin. Gusto na­ming su­muko ka at sumiping sa amin. 21 Kung tatanggi ka, sasaksi kami laban sa iyo. Sasabihin naming pinaalis mo ang iyong mga katulong dahil may katipan kang lalaki rito.”

 

22 Pataghoy na nasabi ni Susana: “Anu­man ang gawin ko, wala akong lu­lu­sutan. Parang kamatayan ang pag­suko sa inyo. Pag tumanggi ako, hindi ako makatatakas sa inyo. 23 Nanaisin ko pang bumagsak sa inyong kamay na walang kasalanan kaysa mag­­kasala sa paningin ng Panginoon.”

 

24 Sumigaw nang malakas si Susana, ngunit sinabayan siya ng sigaw ng dala­wang matandang lalaki. 25 Tumak­bo ang isa sa mga ito upang buksan ang pinto ng hardin. 26 Nang marinig ang kagulu­han sa hardin, nagma­madaling nag­tu­ngo sa pin­tuan sa tagiliran ang mga ka­tulong sa bahay. 27 At labis silang nalito nang mag­sa­laysay ang dalawang matanda, dahil hinding-hindi sila naka­ri­nig ng masa­ma tungkol kay Susana.

 

28 Kinabukasan, nagdaos ng pulong sa bahay ni Yoakim. Dumating ang dala­wang matanda, puno ng masamang ha­nga­rin para ipapatay si Susana. 29 Nag-utos ang dalawa sa harap ng mga tao: “Ipatawag ninyo si Susana, na anak ni Hilkias at asawa ni Yoakim.” 30 Ipina­tawag nga siya at dumating si Susana na ka­sama ng mga magulang, mga anak at lahat ng kamag-anak.

 

31 Napakaganda at napakapinong ku­mi­los ni Susana. 32 Nakabelo siya, ngunit iniutos ng dalawang buktot na alisin ang kanyang takip sa mukha upang masiya­han sa kanyang kagan­dahan. 33 Nagsiiyak naman ang kanyang pamilya at mga kaibigan at lahat ng nakakita kay Susana.

 

34 Tumayo ang dalawang matanda at ipinatong ang kanilang kamay sa ulo ni Susana. 35 Ganap na nagtitiwala sa Pa­ngi­noon, lumuluhang tumingala sa la­ngit si Susana.

 

36 Nagsimulang magsalita ang dalawang matanda: “Naglalakad kami sa hardin nang pumasok doon ang baba­eng ito na may kasamang dalawang ka­tulong. Iniutos niyang isara ang mga pinto sa hardin at saka pinaalis ang mga kasama. 37 Pagkatapos, isang binata ang lumabas sa pinangungublihan at sumiping sa kanya. 38 Nasa dulo kami ng halamanan nang makita namin ang pagkakasalang ito. Tumak­bo kaming palapit, 39at huling-huli sila sa akto. Hindi namin nadakip ang binata dahil mas malakas siya kaysa amin. Patakbo niyang binuksan ang pinto at tumakas. 40Nahuli namin ang babaeng ito at tina­nong kung sino iyon, 41ngunit tumanggi siyang sabihin. Saksi kami sa lahat ng ito.”

 

Pinaniwalaan ng asamblea ang sinabi ng dalawa, yamang matatanda sila ng bayan at mga hukom. Kaya hinatulan si Susana ng kamatayan. 42 Napaiyak siya nang malakas. “Wa­lang hanggang Diyos, walang nalilingid sa iyo; alam mo na ang lahat ng bagay bago pa iyon maganap. 43 Alam mo na di totoo ang sinabi nila. Mamamatay ba akong hindi ginawa ang kinatha nila sa kanilang kabuktutan?”

 

44 Dininig ng Diyos si Susana. 45 Nang ihahatid na siya sa kamatayan, pinukaw ng Diyos ang banal na espiritu ng isang binatilyong nagngangalang Da­niel. 46 Ma­lakas itong sumigaw: “Ayaw kong ma­kisangkot sa pagpatay sa ba­baeng ito!”

 

47 “Ano’ng sinabi mo?” tanong sa kan­ya ng mga naroon.

 

48 Tumayo si Daniel sa gitna at nag­sabi: “Napakahangal na ba ninyo, mga anak ng Israel, upang kondenahin ang isang kapa­tid nang walang pagsisiyasat at malinaw na ebidensya? 49 Magsibalik kayo sa hu­kuman, pag­kat nagsinu­ngaling ang mga lalaking ito sa pagsaksi laban sa kanya.”

 

50 Nagmamadali silang nagsibalik, at sinabi kay Daniel ng matatanda ng ba­yan: “Halika at maupong kasama na­min, pag­kat ginawa ka ng Diyos na ka­pantay ng mga matatanda.”

 

51 Sinabi ni Daniel sa mga tao: “Pag­hiwalayin ninyo ang mga ito at sisiya­satin ko silang isa-isa.”

 

52 Nang mapaghiwalay na ang dalawang matanda, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi rito: “Tumanda ka sa kabuk­tu­tan, ngayon, pagbabayaran mo ang mga kasalanang ginawa mo sa buong buhay mo. 53 Wa­lang kataru­ngan ang iyong mga pag­hatol, pinarusahan mo ang walang ka­sa­lanan at pinawa­lang-sala ang may kasalanan, gayong sinabi ng Panginoon: ‘Hu­wag papatayin ang walang kasalanan at ma­tuwid.’ 54 Kung talagang nasaksihan mo ang pagkakasalang sinabi mo, saang lilim ng punungkahoy mo nakita silang mag­kasama?”

 

Sumagot ang matanda: “Sa lilim ng punong akasya.”

 

55 Sinabi ni Daniel: “Bumabagsak na sa iyo ang pagsisinungaling, tatang­ga­pin na ng anghel ng Panginoon ang ha­tol mo sa Diyos at hahatiin ka.”

 

56 Ipinalayo ni Daniel ang matanda at ipinatawag ang isa pa: “Ikaw, anak ni Ka­naan at hindi ng Juda, nagligaw sa iyo ang kagandahan at nagpaalipin sa ka­halayan. 57 Ito ang ginagawa mo sa ka­ba­baihan ng Israel, na napahihinu­hod mo dahil sa ta­kot. Pero narito ang isang babae ng Juda na ayaw puma­yag sa iyong kabuktutan. 58 Sa­bihin mo ngayon kung saang lilim ng punung­kahoy mo nakita silang nagta­talik.” “Sa lilim ng punong encina,” ang tugon nito.

 

59 “Ulo mo rin ang maging kaba­yaran ng iyong pagsisinungaling,” sabi ni Da­niel. “Naghihintay ang anghel ng Diyos upang hatiin ka at lipulin kayo.”

 

60 Nagsigawan sa galak ang buong asam­blea at nagpuri sa Diyos na tumutulong sa umaasa sa kanya. 61 Binali­ngan nila ang dalawang matanda na sa pagsisikap ni Daniel ay nabigyang-sala ng kanila na ring bibig. 62 Alin­sunod sa batas ni Moises, inilipat sa kanila ang hatol na ninais nilang igawad sa kani­lang kapwa. Pinatay sila. Sa ganyan naligtas ang buhay ng isang walang kasalanan.

 

63 Nagpuri sa Diyos si Hilkias at ang kanyang asawa dahil sa katarungang ipi­nagkaloob kay Susana. Gayundin ang ginawa ni Yoakim at ng lahat ng kamag-anak ni Susana, sapagkat wa­lang anu­mang nakahihiya ang natag­puan sa kanya. 64 Si Daniel naman ay dinakila ng kanyang mga kababayan magmula noon.

Advertisements

June 4, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Daniel, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | June 4, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: