Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Deuteronomio 8

Huwag kalimutan ang Diyos sa panahon ng kasaganaan

 

  1 Pakaingatan ninyong tuparin ang bawat utos na iniuutos ko sa inyo ngayon upang kayo’y mabuhay at du­mami, at makapasok at maangkin ang lupaing ipinangako ni Yawe sa inyong mga ninuno.

 

2 Alalahanin mo ang lahat ng daang pinagdalhan sa iyo sa disyerto ni Yaweng Diyos mo sa loob ng apat­napung taong ito. Pinapaghirap ka niya at ginutom upang subukan ka at malaman ang na­­sa iyong puso, kung tutuparin mo nga ang kanyang mga utos o hindi. Subalit pina­kain ka niya ng manna na hindi mo alam ni ng iyong mga ninuno upang ipakita sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabu­buhay ang tao, kundi sa lahat ng namu­mutawi sa bibig ni Yawe mabu­buhay ang tao. 4 Ni hindi man lang na­mulmol ang suot mo, o namaga ang iyong paa sa loob ng apatnapung taong iyon. 5 Kaya una­wain mo sa iyong puso na dinisiplina ka ni Yawe gaya ng pag­disiplina ng isang ama sa kanyang anak.

 

Tuparin mo ang mga utos ni Yaweng iyong Diyos, lumakad ka sa kanyang mga daan at magkaroong-pitagan sa kanya. 7 Sapagkat di­nadala ka ni Yaweng iyong Diyos sa magandang lupain, lupain ng mga ilog at batis, ng mga bukal na umaagos sa mga lambak at mga burol, 8 lupain ng trigo at sebada, ng mga ubasan at mga puno ng igos at ng iba pang mga prutas, lupain ng langis ng olibo at pulot-pukyutan, 9 lupaing kung saan hindi ka kakain ng tinapay sa karuk­haan at hindi ka manga­ngailangan ng anu­man, lupaing may bakal ang mga bato at may mina ng tanso ang mga burol.

 

10 Kakain ka hanggang mabusog, at pag­pa­palain mo si Yaweng Diyos mo para sa magandang lupaing bigay niya sa iyo.

 

11 Kaya pakaingatan mong huwag limutin si Yaweng iyong Diyos sa di pagtupad sa kan­yang mga utos, mga batas at mga tun­tuning iniuutos ko sa iyo ngayon. 12 At kapag nakakain ka na at nabusog, kapag nakapagtayo ka na ng magagandang bahay at naka­tira na sa mga ito, 13 kapag dumami na ang iyong hayupan, kapag sagana ka na sa ginto at pilak, at dumami na ang lahat mong ari-arian, 14 huwag maging pa­lalo ang iyong puso at huwag limutin si Yaweng iyong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng pagkaalipin. 15 Siya ang umakay sa iyo para makalampas sa mala­wak at nakatatakot na disyertong puno ng mga “apuy-apuyang” ahas at mga alakdan, isang lupaing tigang at walang tubig. Subalit pina­bukal niya ang tubig para sa iyo mula sa napakatigas na bato. 16 At pinakain ka niya sa disyerto ng mannang hindi alam ng iyong mga ninuno.

 

Pinapaghirap ka niya at sinubok upang mapabuti ka sa bandang huli, 17 kung hindi’y sasabihin mo sa iyong sarili – Yumaman ako sa sarili kong kayod at lakas. 18 Alalahanin mo si Yaweng iyong Diyos, siya ang nag­bigay sa iyo ng lakas para yumaman, para pagtibayin tulad ngayon ang Pakikipagtipang sinumpaan niya sa iyong mga ninuno.

 

19 Ngunit kung lilimutin mo si Yaweng Diyos mo at susunod sa ibang mga diyos, kung sasambahin mo sila at yuyukuan, ngayon pa ma’y binabalaan na kita na tiyak ka ngang mapupuksa. 20 Tulad ng mga ban­sang pinuksa ni Yawe sa harap mo, gayon ka rin niya pu­puksain dahil sa hindi mo pagsunod kay Yaweng iyong Diyos.

Advertisements

June 14, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Deuteronomy, Lumang Tipan, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: