Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Deuteronomio 7

1 Kapag dinala ka na ni Yawe sa lupaing pupuntahan mo at aangkinin, at itinaboy na niya sa harap mo ang maraming bansa – ang mga Heteo, Gergaseo, Amorreo, Kana­neo, Pereceo, Heveo at Hebuseo – pitong bansang mas marami at mas malakas kaysa iyo, 2 kapag ibinigay niya ang mga ito sa iyong mga kamay at malupig mo sila, pupuk­sain mo silang lahat ayon sa batas ng anatema.

 

Huwag kang makikipagtipan ni maaawa sa kanila. 3 Huwag kang magpapakasal sa kanila; huwag mong ibibigay ang iyong mga anak na dalaga sa mga binata nila, ni kunin ang kanilang mga dalaga para sa iyong mga anak na binata. 4 Sapagkat hihikayatin nila ang iyong mga anak na binata na talikuran ako para sambahin ang mga banyagang diyos. At mag-aapoy ang galit ni Yawe sa inyo at agad kayong lilipulin. 5 Su­balit ito ang dapat ninyong gawin sa kanila: gibain ang kanilang mga altar at durugin ang kanilang mga sagradong bato, wasakin ang mga sagradong poste nila at sunugin ang ka­nilang mga diyus-diyusan.

 

Ginagantimpalaan ng Diyos ang mga tapat sa kanya

 

6 Isa kang bayang banal para kay Yaweng iyong Diyos. Pinili ka ni Yawe mula sa lahat ng bayan sa balat ng lupa upang maging sariling sambayanan niya. 7 Ibinigkis ni Yawe ang kanyang sarili sa iyo at ikaw ang pinili, hindi dahil ikaw ang pinakamarami sa lahat ng bayan (sapag­kat ikaw pa nga ang pina­kakaunti). 8 Ngu­nit pinili ka niya sapag­kat mahal ka niya at upang tupa­rin ang pangakong binitiwan niya sa iyong mga ninuno. Kaya inilabas ka ni Yawe nang may malakas na kamay at tinubos ka sa bahay ng pagka­alipin at mula sa kamay ni Paraong hari ng Ehipto.

 

Kaya alamin mong mabuti na si Yaweng iyong Diyos ay Diyos, ang ma­tapat na Diyos. Nananatili siyang mata­pat sa kanyang pakikipagtipan, at abot sa libong henerasyon ang kanyang walang maliw na pag-ibig sa mga nagmamahal sa kanya at tumutupad sa kanyang mga utos. 10 Ngunit pinaru­rusahan niya ang namumuhi sa kanya at kaagad na sinu­suklian.

 

11 Kaya tuparin mo ang utos, mga tuntunin at mga batas na iniuutos ko sa iyo ngayong isabuhay. 12 Kung paki­kinggan mong mabuti ang mga batas na ito, tutuparin at isasabuhay, tutu­parin naman ni Yawe ang kanyang paki­­ki­­pagtipan sa iyo at ang walang maliw na pag-ibig na ipinangako niya sa iyong mga ninuno.

 

13 Mamahalin ka niya, pagpapalain at pararamihin.

 

Pagpapalain niya ang bunga ng iyong sinapupunan at ang bunga ng iyong lupa – ang iyong trigo, ang iyong bagong alak at sariwang langis – ang mga anak ng iyong bakahan at tupa­han sa lupaing ipina­ngako niya sa iyong mga ninuno na ibi­bigay sa iyo.

 

14 Pagpapalain ka niya nang higit sa alinmang bayan. Di magkakaroon ng lalaki o babaeng baog sa piling mo o sa iyong hayupan. 15 Itataboy ni Yawe mula sa iyo ang lahat ng karamdaman; hindi niya ilalapat sa iyo ang alinman sa mga salot sa Ehipto na alam mo. Subalit ila­lapat niya ang mga ito sa lahat ng namu­muhi sa iyo.

 

16 Kaya ubusin mo ang lahat ng ba­yang ibinibigay sa iyong mga kamay ni Yaweng Diyos mo. Huwag mo silang kaawaan ni paglingkuran ang kanilang mga diyos, sapagkat magiging bitag iyon para sa iyo.

 

17 Sasabihin mo siguro sa iyong puso – Mas marami kaysa akin ang mga bansang ito, paano ko sila mapapalayas? 18 Ngunit huwag kang matakot sa kanila. Alalahanin mong mabuti ang ginawa ni Yaweng iyong Diyos kay Paraon at sa buong Ehipto. 19 Nakita ng iyong mga mata ang mga kakila-kilabot na pag­subok at mga tanda at mga kahanga-hangang bagay, ang malakas na kamay at nakaunat na bisig na ginamit ni Yaweng iyong Diyos upang ikaw ay palayain. Gayon din ang gagawin ni Yaweng Diyos mo sa lahat ng bayang kinata­takutan mo ngayon. 20 Ipadadala sa kanila ni Yaweng Diyos mo kahit mga bubuyog hang­gang mapawi ang mga natirang buhay na nagta­tago mula sa iyo.

 

21 Huwag kang masindak sa kanila sapagkat kapiling mo si Yaweng iyong Diyos, malakas na Diyos at dapat katakutan.

 

22 Si Yaweng Diyos mo mismo ang dahan-dahang magpapalayas sa mga bansang ito sa iyong harap. Hindi mo sila sabay-sabay na malilipol, kung hindi’y dadami ang maba­bangis na hayop laban sa iyo.

 

23 Ibibigay sila sa iyo ni Yaweng iyong Diyos at lilituhin sila hanggang mapuksang lahat. 24 Ibibigay ni Yawe sa iyong mga kamay ang kanilang mga hari upang burahin mo ang kani­lang mga pangalan sa silong ng langit. Walang makatatayo laban sa iyo hanggang mapuksa mo sila. 25 Sunugin mo ang mga nilil­ok na imahen ng mga diyos nila at huwag pag-imbutan ang ginto o pilak na nakabalot sa mga ito. Huwag mo itong ang­kinin, kung hindi’y mabibitag ka nito sapag­kat kasuklam-suklam ito kay Yaweng iyong Diyos. 26 Huwag kang mag-uuwi ng kasuklam-suklam na bagay sa bahay mo, kung hindi’y isusumpa ka ring tulad nito. Lubos mong kasuklaman at kamuhian ito sapagkat anatema o isinumpa ito.

Advertisements

June 14, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Deuteronomy, Lumang Tipan, Numbers

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: