Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Deuteronomio 9

   1 Makinig ka, Israel! Tatawid ka ngayon sa Jordan para agawan ang mga bansang mas malaki at mas malakas kaysa iyo, mga bansang may naglalakihang mga siyudad na abot hanggang langit ang mga pader. 2 Isang bayang marami at matatangkad – ang mga Anakim na nakita mo at nabalitaang walang makatatalo sa kanila. 3 Subalit makikita mo ngayon si Yaweng iyong Diyos na mangunguna sa iyo gaya ng tumutupok na apoy. Pupuksain niya sila at ipaiilalim niya sila sa iyo. At aagawin mo ang lupain sa kanila at agad silang lilipulin tulad ng sabi sa iyo ni Yawe.

 

4 Kapag itinaboy na sila sa harap mo ni Ya­weng iyong Diyos, huwag mong isaloob na – Dinala ako rito ni Yawe para angkinin ang lupa­ing ito dahil sa sarili kong kabutihan. Ngu­nit pinalayas ni Yawe ang mga bansang iyon sa harap ninyo dahil sa kanilang kasa­maan. 5 Hindi dahil sa iyong kabutihan o dahil dapat kang gantimpalaan kaya ka maka­papasok para ang­kinin ang kanilang lupain. Dahil ito sa kasama­an ng mga ban­sang iyon kaya sila palalayasin ni Yawe sa harap mo bilang katuparan ng salitang binitiwan niya sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob.

 

Isa kang bayang mapaghimagsik

 

 6  Kaya alamin mong mabuti na ibinigay sa iyo ni Yaweng iyong Diyos ang magan­dang lupaing ito para angkinin hindi dahil sa iyong kabutihan, sapagkat isa ka ngang bayang matigas ang ulo. 7 Alalahanin mo at huwag kalig­taan kung paano mo ginalit sa disyerto si Yaweng iyong Diyos. Sapagkat naging mapag­himagsik ka na kay Yawe mula pa sa araw na lumabas ka sa Ehipto hanggang dumating ka sa lugar na ito.

 

At sa Horeb, ginalit ninyo si Yawe kaya binalak niya kayong puksain sa kanyang poot. 9 Umahon ako sa bundok para tang­gapin ang mga tapyas na bato, ang mga tapyas ng Pakiki­pagtipang pinagtibay sa inyo ni Yawe. Apatnapung araw at apat­napung gabi akong nanatili sa bundok, hindi kumakain o umiinom. 10 At ibinigay sa akin ni Yawe ang dalawang tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Nasa mga ito ang lahat ng salitang sinabi sa inyo ni Yawe sa bundok mula sa apoy, sa Araw ng Pagtitipon.

 

11 Ibinigay sa akin ni Yawe ang dalawang tapyas na bato, ang mga tapyas ng Paki­ki­pag­tipan, pagkatapos ng apatnapung araw at apat­napung gabi. 12 At sinabi ni Yawe sa akin – Lu­mu­song ka agad mula rito dahil nagpakabulok ang iyong bayan na inilabas mo mula sa Ehipto. Kay dali nilang lumihis mula sa daang iniutos ko sa kanila at gumawa sila ng tinunaw na diyus-diyusan para sa kanilang sarili.

 

13 At sinabi pa sa akin ni Yawe – Nakikita ko ang sambayanang ito; sila nga’y isang bayang matigas ang ulo! 14 Pabayaan mo ako para puk­sain sila at pawiin ang kanilang pangalan sa silong ng langit. At gagawin kitang isang bansang mas malakas at mas marami kaysa kanila. 15 Kaya bumaba ako mula sa naglalagablab na bundok, tangan sa aking mga kamay ang dalawang tapyas ng Pakikipagtipan. 16 At nakita ko: nagkasala nga kayo kay Yaweng inyong Diyos, at gumawa kayo ng guyang tinunaw na metal. Kay dali ninyong lumihis mula sa daang iniutos sa inyo ni Yawe! 17 Kayat hinawakan ko ang dalawang tapyas na bato at ibinalibag ang mga ito, at nadurog ang mga ito sa paningin ng lahat.

 

18 Pagkatapos, nagpatirapa ako sa harap ni Yawe, at tulad noong una, apatnapung araw at apatnapung gabi akong hindi kumain ni uminom dahil sa lahat ng kasalanan ninyo sa pag­gawa ng masama sa paningin ni Yawe hanggang siya ay magalit. 19 Natakot ako dahil sa galit at poot ni Yawe sa inyo sapagkat gusto niya ka­yong puksain. Ngunit muli akong pinakinggan ni Yawe.

 

20 Galit na galit din si Yawe kay Aaron para puksain siya. Kaya ipinanalangin ko rin noon si Aaron. 21 Tungkol naman sa kasalanan – ang guyang iyon na ginawa ninyo – kinuha ko iyon at inihagis sa apoy, dinurog at giniling na sim­pino ng alabok. Itinapon ko ang pulbos sa ilog na umaagos pababa sa bundok.

 

22 Ginalit din ninyo si Yawe sa Tabera at Massa, at sa Kibrothatava. 23 At nang paalisin kayo ni Yawe sa Kades-Barnea, sinabi niyang – Umahon kayo at angkinin ang lupa­ing bigay ko sa inyo – ngunit muli kayong naghimagsik sa utos ni Yaweng inyong Diyos. Hindi ninyo pina­niwalaan si Yawe, ni pinakinggan ang kanyang tinig. 24 Naging mapaghimagsik na kayo kay Yawe mula pa sa araw na makilala ko kayo.

 

25 Kaya apatnapung araw at apatnapung gabi akong nagpatirapa sa harap ni Yawe sapagkat sinabi ni Yaweng pupuksain niya kayo. 26 Na­nalangin ako kay Yawe, at sinabi – O Yaweng Panginoon, huwag mong puksain ang iyong sambayanan, ang sarili mong ari-arian na tinubos mo sa iyong kadakilaan at inilabas mula sa Ehipto nang may malakas na kamay. 27 Ala­lahanin mo ang iyong mga lingkod na sina Abraham, Isaac at Jacob. Huwag mong tingnan ang katigasan ng ulo ng bayang ito, o ang ka­ni­lang kasamaan o kasalanan, 28 kung hindi’y sasabihin ng bansang pinagkunan mo sa amin – Hindi nakaya ni Yawe na dalhin sila sa lupaing ipinangako niya sa kanila at ayaw na niya sa kanila kaya niya sila inilabas para pa­tayin sa disyerto. 29 Ngunit sila ang iyong sambayanan, ang sarili mong ari-arian na inilabas mo sa pamamagitan ng iyong malakas na ka­pang­yarihan at ng iyong nakaunat na bisig.

Advertisements

June 14, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Deuteronomy, Lumang Tipan, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: