Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Josue 20

Ang mga lunsod na takbuhan

 

    1 Sinabi ni Yawe kay Josue: “Ito ang sasabihin mo sa mga Israelita: Itakda ang mga lunsod na takbuhan na sinabi ko sa inyo sa pamamagitan ni Moises. Doon tatakbo ang sinumang nakamatay nang di-sinasadya. At ang mga ito ang magiging kublihan laban sa paghihiganti ng kaanak ng namatay. Makatatakbo sa isa sa mga lun­sod na ito ang naka­patay, at pagdating niya sa pintuan ng lunsod, ipalili­wanag niya ang usapin sa matatanda ng lunsod, na siyang tatanggap sa kanya at maglalaan sa kanya ng isang pook na matitirhan niya sa piling nila. Kung hahabulin siya ng maghihiganti, hindi ibibigay ang nakapatay sa kamay nito sapagkat di-sinasadya ang pagka­patay sa kapwa at walang kimkim na galit. Doon siya titira hanggang sa pag­harap niya sa kapulu­­ngan para hatulan – hanggang sa mamatay ang Punong Paring nasa puwesto nang pana­hong iyon. At saka pa lamang makauuwi ang naka­patay sa kanyang sariling lunsod na nila­yuan niya.”

 

Kaya itinalaga nila ang Kades sa Galilea sa kabundukan ng Neftali, ang Sikem sa kabundukan ng Efraim, at ang Kiriat Arbe, na siya ring Hebron, sa kabundukan ng Juda. At sa kabi­lang ibayo ng Jordan sa silangang Jerico inilaan nila ang Basor sa ilang, sa may kapa­tagan, sa tribu ng Ruben; ang Ramot sa Galaad sa tribu ng Gad, at ang Golan sa Basan, sa tribu ng Ma­nases. Ito ang mga lunsod na nakalaan upang matakbuhan ng sino mang Israelita o dayuhang naninirahan sa kanila na nakapatay nang di-sinasadya, upang huwag siyang ma­matay sa kamay ng maghihiganti hanggang di nakahaharap sa kapulungan. 

Advertisements

June 12, 2007 Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Joshua, Lumang Tipan, Old Testament | Leave a comment

Josue 24

Muling isinagawa ang pakikipagtipan sa Sikem

 

    1 Tinipon ni Josue ang lahat ng tribu ng Israel sa Sikem at ipinatawag ang kanilang matatanda, pinuno, hukom at opis­yal. At humarap sila sa Diyos. Kaya nag­salita si Josue sa buong bayan: “Ito ang ipinasasabi ni Yaweng Diyos ng Israel: Sa kabilang ibayo ng Ilog Eufrates noon nanirahan ang inyong mga ninuno – si Tare, na ama ni Abra­ham at Nahor, at sa ibang mga diyos sila naglingkod. Ngunit kinuha ko ang inyong amang si Abraham mu­la sa lupaing nasa kabilang ibayo ng Ilog at si­namahan ko siya sa buong lupain ng Kanaan. Ibinigay ko sa kanya si Isaac, upang dumami ang kanyang mga inapo. Ibinigay ko kay Isaac sina Jacob at Esau. Kay Esau itinakda ko ang lupang bulu­bundukin ng Seir, at bumaba na­man sa Ehipto si Jacob at ang kanyang mga anak.

 

Pagkaraan, sinugo ko sina Moises at Aaron, upang parusahan ang Ehipto sa para­ang alam na ninyo, para makalabas kayo roon. Kaya inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno, at dumating kayo sa dagat. Hinabol ng mga Ehip­siyo ang inyong mga ni­nuno ng kanilang mga karwahe at mga manga­ngabayo hanggang sa Dagat ng Mga Tambo. Ngunit dumaing sila kay Yawe, kaya inilagay niya ang ulap sa pa­gitan ninyo at ng mga Ehipsiyo at pinabalik sa kanila ang dagat at natabunan sila. Nasaksihan nga ninyo ang gina­wa ko sa Ehipto, at saka mata­gal kayong nanirahan sa ilang. Pinapasok ko kayo sa lupa­in ng mga Amorreo na nasa silangang gawi ng Jordan. Nilabanan nila kayo, ngunit ibinigay ko sila sa inyong kamay. Nilipol ninyo sila at inari ninyo ang kanilang lupain. Pagka­tapos naghanda si Balak na anak ni Sepor, hari ng Moab, upang lumaban sa Israel. Ipinatawag niya si Balam, anak ni Beor, upang sumpain kayo; 10 ngunit ayaw kong makinig kay Balam at napilitan siyang pagpalain kayo. Sa gayon ini­ligtas ko kayo sa kamay ni Balak. 11 Tumawid kayo sa Jordan at dumating sa Jerico. Luma­ban sa inyo ang mga taga-Jerico, ang mga Amorreo, mga Perezeo, mga Kananeo, mga Heteo, mga Gergeseo, mga Heveo at mga Jebuseo. Ngunit ibinigay ko rin sila sa inyong kamay. 12 At ipi­nadala ko sa harap ninyo ang mga putakti na siyang nagtaboy sa harapan ninyo sa dalawang haring Amorreo. Hindi sa bisa ng iyong tabak o ng iyong busog! 13 Binig­yan ko kayo ng isang lupang hindi ninyo pinagpaguran; naninirahan kayo sa mga bayan na hindi ninyo itinayo at kuma­kain kayo sa mga ubasan at mga punong olibong hindi ninyo itinanim. 14 Kaya igalang ninyo si Yawe. Pag­ling­kuran siya nang buong katapatan at tanggihan ninyo ang mga diyos na pinag­ling­kuran ng inyong mga ninuno sa Meso­potamia at sa Ehipto. Paglingkuran ninyo si Yawe la­mang! 15 Kung ayaw ninyong pag­ling­kuran si Yawe, piliin ninyo ngayon kung sino ang nais ninyong pagling­kuran, ang mga diyos na pinag­lingkuran ng inyong mga ninuno sa Me­sopotamia o ang mga diyos ng mga Amorreo kung saan kayo nani­nirahan. Sa akin at sa aking sam­bahayan, si Yawe ang pag­li­ling­kuran namin.”

 

16 Sumagot ang bayan: “Huwag nawang ipa­hintulot ng Diyos na tumalikod kami kay Yawe at maglingkod sa ibang mga diyos. 17 Siya nga ang naglabas sa atin at sa ating mga ninuno sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagka­alipin. Ipinamalas niya sa atin ang mala­laking hima­lang iyon at pinangalagaan tayo sa buong paglalakbay natin at sa lahat ng bayang dinaanan natin. 18 Sa harap natin itinaboy ni Yawe ang lahat ng mga bayan, lalung-lalo na ang mga Amorreo na nani­nirahan sa lupain. Kaya pag­lilingkuran din namin si Yawe sapagkat siya ang ating Diyos.”

 

19 Tinanong ni Josue ang bayan: “Maka­paglilingkod ba kayo kay Yawe? Siya’y isang Diyos na banal; isang Diyos na seloso; hindi siya magpapatawad sa inyong mga paglabag o mga kasalanan. 20 Kung tatalikod kayo kay Yawe at maglilingkod sa ibang mga diyos, ta­talikdan niya kayo, at kung paanong ginawan niya kayo ng mabuti, gayon din niya kayo ga­gawan ng masama at lilipulin kayo.”

 

21 Ngunit sumagot ang bayan kay Josue: “Huwag nawang magkatotoo ang sinabi mo. Maglilingkod pa rin kami kay Yawe.” 22 Kaya sinabi ni Josue sa bayan: “Kayo na ang mga saksi laban sa inyong sarili na pinili ninyo si Yawe upang paglingkuran siya.” Sumagot sila: “Mga saksi nga kami.” 23 At sinabi ni Josue: “Kaya ngayon itapon ninyo ang mga dayuhang diyos na nasa piling ninyo at paglingkuran nang buong puso si Yawe, ang Diyos ng Israel.” 24 Sinabi ng bayan kay Josue: “Paglilingkuran namin si Yaweng aming Diyos, at susundin ang kanyang mga utos.”

 

25 Kaya gumawa ng isang tipan si Josue sa bayan nang araw na iyon at ibinigay niya sa kanila ang batas at mga kautusan sa Sikem. 26 Sinulat niya ang mga salitang ito sa Aklat ng Batas ng Diyos. Kumuha siya pagkatapos ng isang malaking bato at inilagay ito sa ilalim ng ensina na nasa Banal na Lugar ni Yawe. 27 At sinabi ni Josue sa bayan: “Magi­ging saksi ang batong ito sa lahat ng sinabi ni Yawe sa atin. Narinig nito ang lahat ng sinabi ninyo, kaya ito ang magi­ging saksi laban sa inyo sa sandaling itatuwa ninyo si Yawe.” 28 At pinaalis ni Josue ang bayan na umuwi sa kani-kanilang pamana.

 

29 Pagkaraan ng mga pangyayaring ito, namatay si Josue na anak ni Nun, lingkod ni Yawe, sa gulang na sandaa’t sampung taon. 30 Inilibing siya sa lupain ng kanyang pamana sa Tamnat Sare, sa kabundukan ng Efraim sa hilaga ng Bundok Gas. 31 Naglingkod ang Israel kay Yawe sa buong buhay ni Josue at ng matatanda na buhay pa pagkamatay ni Josue; sila ang nakaalam ng lahat ng ginawa ni Yawe sa Israel. 32 Inilibing naman sa Sikem ang mga buto ni Jose na dinala ng mga Israelita mula sa Ehipto sa maliit na lupang binili ni Jacob sa mga anak ni Hamor, ama ni Sikem, ng sandaang pirasong pilak. At namana ito ng mga inanak ni Jose. 33 Pagka­matay ni Eleazar, anak ni Aaron, inilibing siya sa burol na ibinigay sa anak niyang si Pinhas sa kabundukan ng Efraim.

June 12, 2007 Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Joshua, Lumang Tipan, Numbers | Leave a comment

Josue 23

 22       1 Kaya ipinatawag ni Josue ang mga Rubenita, mga Gadita, at ang kala­hati ng tribu ni Manases. Sinabi niya: “Natupad na ninyo ang lahat ng ipinag-utos sa inyo ng ling­kod ni Yawe na si Moises, at sinunod ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Hindi ninyo pinabayaan ang inyong mga kamag-anak sa loob ng matagal na panahon hanggang ngayon at inyong tinupad ang utos ni Yaweng inyong Diyos. Pinagpa­hinga na ni Yaweng inyong Diyos ang inyong mga kamag-anak ayon sa ipinangako niya sa kanila, kaya bumalik na kayo sa inyong mga kubol sa kabilang ibayo ng Jordan. Umuwi kayo sa inyong sariling lupain, na ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ni Yawe. Lamang ay maingat ninyong isa­ka­tuparan ang mga utos at ang Batas na itinad­hana sa inyo ni Moises na lingkod ni Yawe: mahalin si Yaweng inyong Diyos; lu­makad sa kanyang mga daan; tupdin ang kan­yang mga utos; makiisa sa kanya at pag­ling­kuran nang buo ninyong puso at kaluluwa.” Bi­nasbasan at pinaalis sila ni Josue at umuwi sila sa kanilang sariling mga kubol.

 

Ibinigay nga ni Moises sa kalahati ng Ma­nases ang lupain sa Basan; at sa natitirang kalahati ibinigay naman ni Josue ang bahaging kapiling ng kanilang mga kamag-anak sa ga­wing kanluran ng Jordan. Binasbasan din sila ni Josue nang paalis at pauwi na sa kanilang mga kubol. Sinabi niya. “Magsibalik na kayo sa inyong mga kubol taglay ang malaking kaya­manan, napa­karaming hayop, pilak, ginto, tanso at bakal, at napakaraming damit. Baha­ginan ninyo ang inyong mga kamag-anak doon ng mga nasamsam sa inyong mga kaaway.”

 

Kaya iniwan ng mga Rubenita, mga Gadita at ng kalahati ng tribu ng Manases ang ibang mga Israelita sa Silo sa lupaing Kanaan at nag­sibalik sila sa lupaing Galaad, na kanilang na­tanggap alinsunod sa utos ni Yawe kay Moises.

 

10 Pagdating nila sa may Jordan sa lupang Kananeo, itinayo roon ng mga Rubenita, mga Gadita at ng kalahati ng tribu ng Manases ang isang napakalaking altar sa tabi ng Jordan. 11 Nabalitaan ng ibang mga Israelita na itinayo ng mga Rubenita, mga Gadita at ng kalahati ng tribu ng Manases ang isang dambana sa may Jordan sa harap ng lupaing Kanaan, sa kabilang ibayo ng lupain ng mga Israelita. 12 Pagka­balita nila dito, nagtipun-tipon sa Silo ang buong ka­lipunan ng Israelita upang ma­ki­pag­digmaan sa kanila.

 

13 Sinugo ng mga Israelita sa mga Rubenita, mga Gadita at sa kalahati ng tribu ni Manases sa lupaing Galaad si Pinhas na anak ng paring si Eleazar, 14 kasama ang sampung pinuno, isa sa bawat tribu ng Israel at ang bawat isa’y pinuno ng kanyang sambahayan. 15 Pagdating nila sa mga Rubenita, mga Gadita at sa kalahati ng tribu ng Manases sa lupaing Galaad, sinabi nila sa mga ito:

 

16 “Ito ang sinasabi sa inyo ng buong kalipunan ni Yawe: Ano ba’ng kataksilang ginawa ninyo laban sa Diyos ng Israel? Bakit ninyo tinalikdan si Yawe ngayon sa pagtatayo ng isang altar? Naghihimagsik ba kayo kay Yawe? 17 Hindi pa ba sapat ang pagkakasala sa Peor? Hindi pa nga tayo nilinis dito sa kabila ng salot na dumapo sa kalipunan ni Yawe. 18 Kung mag­hihimagsik tayo kay Yawe ngayon, bukas, ma­gagalit siya sa buong kalipunan ng Israel! 19 Kung inaakala ninyong di-malinis ang lupang inaari ninyo ngayon, magsitawid kayo sa lupain ni Yawe na kinaroroonan ng Tirahan niya, at tu­mira kayo sa aming piling. Ngunit huwag ka­­yong maghimagsik kay Yawe at sa amin din sa pagtatayo ng isang altar maliban sa altar ni Yaweng ating Diyos. 20 Nang sumu­way sa banal na sumpa si Akan na anak ni Zare, hindi ba bumagsak ang galit sa buong kalipunan ng Israel? Hindi lamang siya ang nasawi dahil sa kanyang kasa­lanan!”

 

21 Sumagot ang mga Rubenita, mga Gadita at ang kalahati ng tribu ng Manases at sinabi nila sa mga pinuno ng mga sam­bahayan ng Israel: 22 “Diyos ng mga diyos si Yawe! Alam ni Yawe at alam din ng Israel: kung naghihimagsik o nag­tataksil kami kay Yaweng ating Diyos, huwag niya kaming iligtas ngayon! 23 Parusahan nawa kami ni Yawe kung nagtayo kami ng isang altar upang tumalikod sa kanya, o para ialay ang mga sinunog na handog, ang mga hain o mga handog sa kapayapaan. 24 Ngunit nangamba kami at baka bukas sabihan ng inyong mga anak ang aming mga anak: ‘Ano ang kinalaman ninyo kay Yawe, ang Diyos ng Israel? 25 Sapagkat inilagay nga ni Yawe ang isang hang­ganan na mamamagitan sa inyo at sa amin, ang Jordan. Walang bahagi kay Yawe kayong mga inanak nina Ruben at Gad.’ Kung magkagayon ma­ilalayo ng inyong mga anak ang aming mga anak kay Yawe.

 

26 Kaya ipinasya naming gumawa ng isang dambana, hindi ukol sa mga sinunog na handog o iba pang mga hain 27 kundi upang maging saksi ito sa amin at sa inyo at sa ating mga inanak na mayroon kaming karapatang su­mamba kay Yawe sa kanyang harapan sa pamamagitan ng aming mga sinunog na handog, mga hain, at mga handog sa kapayapaan. Sa gayon hindi masasabi ng inyong mga anak sa aming mga anak: ‘Wala kayong bahagi kay Yawe.’ 28 Kung sakaling magsalita sila nang gayon sa amin o sa aming mga inanak, maisasagot namin sa kanila: ‘Tingnan ninyo ang anyo ng altar ni Yawe na ginawa ng aming mga magulang, hindi ukol sa mga sinu­nog na handog o sa mga hain, kundi upang maging tanda ng ating pagkakaisa.’ 29 Wala sa kalooban na­ming maghimagsik kay Yawe o tumalikod sa kanya sa pagtatayo ng isang altar upang ialay ang sinunog na handog, ang pagkaing handog, o ang hain na dapat lamang ialay sa altar ni Yaweng ating Diyos na nasa harapan ng kanyang Tirahan.”

 

30 Nasiyahan si Pinhas na pari at ang mga pinuno ng mga tribu sa sinabi ng mga Rubenita, mga Gadita at ng mga Manaseita. 31 Sinabi ni Pinhas na anak ng paring si Eleazar sa mga Rubenita, mga Gadita at mga Manaseita: “Nga­yo’y nababatid na namin na nasa piling natin si Yawe sapagkat hindi kayo nagtaksil kay Yawe at walang dahilan na parusahan ni Yawe ang Israel.”

 

32 Nilisan ni Pinhas na anak ni Eleazar na pari, at ng mga pinuno ang mga Rubenita at mga Gadita sa lupain ng Galaad at bumalik sa mga Israelita sa lupaing Kanaan, at ibinalita ito sa kanila. 33 Nasiyahan ang mga Israelita, nag­puri sila sa Diyos at hindi na nagsalita hing­gil sa pagsalakay sa mga Rubenita at mga Ga­dita o pagwasak sa lupaing tinitirhan nila. 34 Kaya tinawag na “saksi” ng mga Rubenita at mga Ga­dita ang altar na iyan; sinabi nga nila na saksi ang altar na ito na Diyos si Yawe.

June 12, 2007 Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Joshua, Lumang Tipan, Numbers | Leave a comment

Josue 22

  1 Kaya ipinatawag ni Josue ang mga Rubenita, mga Gadita, at ang kala­hati ng tribu ni Manases. 2 Sinabi niya: “Natupad na ninyo ang lahat ng ipinag-utos sa inyo ng ling­kod ni Yawe na si Moises, at sinunod ang lahat ng iniutos ko sa inyo. 3 Hindi ninyo pinabayaan ang inyong mga kamag-anak sa loob ng matagal na panahon hanggang ngayon at inyong tinupad ang utos ni Yaweng inyong Diyos. 4 Pinagpa­hinga na ni Yaweng inyong Diyos ang inyong mga kamag-anak ayon sa ipinangako niya sa kanila, kaya bumalik na kayo sa inyong mga kubol sa kabilang ibayo ng Jordan. Umuwi kayo sa inyong sariling lupain, na ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ni Yawe. 5 Lamang ay maingat ninyong isa­ka­tuparan ang mga utos at ang Batas na itinad­hana sa inyo ni Moises na lingkod ni Yawe: mahalin si Yaweng inyong Diyos; lu­makad sa kanyang mga daan; tupdin ang kan­yang mga utos; makiisa sa kanya at pag­ling­kuran nang buo ninyong puso at kaluluwa.” 6 Bi­nasbasan at pinaalis sila ni Josue at umuwi sila sa kanilang sariling mga kubol.

 

7 Ibinigay nga ni Moises sa kalahati ng Ma­nases ang lupain sa Basan; at sa natitirang kalahati ibinigay naman ni Josue ang bahaging kapiling ng kanilang mga kamag-anak sa ga­wing kanluran ng Jordan. Binasbasan din sila ni Josue nang paalis at pauwi na sa kanilang mga kubol. Sinabi niya. 8 “Magsibalik na kayo sa inyong mga kubol taglay ang malaking kaya­manan, napa­karaming hayop, pilak, ginto, tanso at bakal, at napakaraming damit. Baha­ginan ninyo ang inyong mga kamag-anak doon ng mga nasamsam sa inyong mga kaaway.”

 

9 Kaya iniwan ng mga Rubenita, mga Gadita at ng kalahati ng tribu ng Manases ang ibang mga Israelita sa Silo sa lupaing Kanaan at nag­sibalik sila sa lupaing Galaad, na kanilang na­tanggap alinsunod sa utos ni Yawe kay Moises.

 

10 Pagdating nila sa may Jordan sa lupang Kananeo, itinayo roon ng mga Rubenita, mga Gadita at ng kalahati ng tribu ng Manases ang isang napakalaking altar sa tabi ng Jordan. 11 Nabalitaan ng ibang mga Israelita na itinayo ng mga Rubenita, mga Gadita at ng kalahati ng tribu ng Manases ang isang dambana sa may Jordan sa harap ng lupaing Kanaan, sa kabilang ibayo ng lupain ng mga Israelita. 12 Pagka­balita nila dito, nagtipun-tipon sa Silo ang buong ka­lipunan ng Israelita upang ma­ki­pag­digmaan sa kanila.

 

13 Sinugo ng mga Israelita sa mga Rubenita, mga Gadita at sa kalahati ng tribu ni Manases sa lupaing Galaad si Pinhas na anak ng paring si Eleazar, 14 kasama ang sampung pinuno, isa sa bawat tribu ng Israel at ang bawat isa’y pinuno ng kanyang sambahayan. 15 Pagdating nila sa mga Rubenita, mga Gadita at sa kalahati ng tribu ng Manases sa lupaing Galaad, sinabi nila sa mga ito:

 

16 “Ito ang sinasabi sa inyo ng buong kalipunan ni Yawe: Ano ba’ng kataksilang ginawa ninyo laban sa Diyos ng Israel? Bakit ninyo tinalikdan si Yawe ngayon sa pagtatayo ng isang altar? Naghihimagsik ba kayo kay Yawe? 17 Hindi pa ba sapat ang pagkakasala sa Peor? Hindi pa nga tayo nilinis dito sa kabila ng salot na dumapo sa kalipunan ni Yawe. 18 Kung mag­hihimagsik tayo kay Yawe ngayon, bukas, ma­gagalit siya sa buong kalipunan ng Israel! 19 Kung inaakala ninyong di-malinis ang lupang inaari ninyo ngayon, magsitawid kayo sa lupain ni Yawe na kinaroroonan ng Tirahan niya, at tu­mira kayo sa aming piling. Ngunit huwag ka­­yong maghimagsik kay Yawe at sa amin din sa pagtatayo ng isang altar maliban sa altar ni Yaweng ating Diyos. 20 Nang sumu­way sa banal na sumpa si Akan na anak ni Zare, hindi ba bumagsak ang galit sa buong kalipunan ng Israel? Hindi lamang siya ang nasawi dahil sa kanyang kasa­lanan!”

 

21 Sumagot ang mga Rubenita, mga Gadita at ang kalahati ng tribu ng Manases at sinabi nila sa mga pinuno ng mga sam­bahayan ng Israel: 22 “Diyos ng mga diyos si Yawe! Alam ni Yawe at alam din ng Israel: kung naghihimagsik o nag­tataksil kami kay Yaweng ating Diyos, huwag niya kaming iligtas ngayon! 23 Parusahan nawa kami ni Yawe kung nagtayo kami ng isang altar upang tumalikod sa kanya, o para ialay ang mga sinunog na handog, ang mga hain o mga handog sa kapayapaan. 24 Ngunit nangamba kami at baka bukas sabihan ng inyong mga anak ang aming mga anak: ‘Ano ang kinalaman ninyo kay Yawe, ang Diyos ng Israel? 25 Sapagkat inilagay nga ni Yawe ang isang hang­ganan na mamamagitan sa inyo at sa amin, ang Jordan. Walang bahagi kay Yawe kayong mga inanak nina Ruben at Gad.’ Kung magkagayon ma­ilalayo ng inyong mga anak ang aming mga anak kay Yawe.

 

26 Kaya ipinasya naming gumawa ng isang dambana, hindi ukol sa mga sinunog na handog o iba pang mga hain 27 kundi upang maging saksi ito sa amin at sa inyo at sa ating mga inanak na mayroon kaming karapatang su­mamba kay Yawe sa kanyang harapan sa pamamagitan ng aming mga sinunog na handog, mga hain, at mga handog sa kapayapaan. Sa gayon hindi masasabi ng inyong mga anak sa aming mga anak: ‘Wala kayong bahagi kay Yawe.’ 28 Kung sakaling magsalita sila nang gayon sa amin o sa aming mga inanak, maisasagot namin sa kanila: ‘Tingnan ninyo ang anyo ng altar ni Yawe na ginawa ng aming mga magulang, hindi ukol sa mga sinu­nog na handog o sa mga hain, kundi upang maging tanda ng ating pagkakaisa.’ 29 Wala sa kalooban na­ming maghimagsik kay Yawe o tumalikod sa kanya sa pagtatayo ng isang altar upang ialay ang sinunog na handog, ang pagkaing handog, o ang hain na dapat lamang ialay sa altar ni Yaweng ating Diyos na nasa harapan ng kanyang Tirahan.”

 

30 Nasiyahan si Pinhas na pari at ang mga pinuno ng mga tribu sa sinabi ng mga Rubenita, mga Gadita at ng mga Manaseita. 31 Sinabi ni Pinhas na anak ng paring si Eleazar sa mga Rubenita, mga Gadita at mga Manaseita: “Nga­yo’y nababatid na namin na nasa piling natin si Yawe sapagkat hindi kayo nagtaksil kay Yawe at walang dahilan na parusahan ni Yawe ang Israel.”

 

32 Nilisan ni Pinhas na anak ni Eleazar na pari, at ng mga pinuno ang mga Rubenita at mga Gadita sa lupain ng Galaad at bumalik sa mga Israelita sa lupaing Kanaan, at ibinalita ito sa kanila. 33 Nasiyahan ang mga Israelita, nag­puri sila sa Diyos at hindi na nagsalita hing­gil sa pagsalakay sa mga Rubenita at mga Ga­dita o pagwasak sa lupaing tinitirhan nila. 34 Kaya tinawag na “saksi” ng mga Rubenita at mga Ga­dita ang altar na iyan; sinabi nga nila na saksi ang altar na ito na Diyos si Yawe.

June 12, 2007 Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Joshua, Lumang Tipan, Old Testament | Leave a comment

Josue 21

Ang mga lunsod na Levitico

 

  1 May nagsilapit na mga pinuno ng mga angkang Levita kay Eleazar na pari, kay Josue, anak ni Nun, at sa mga pinuno ng mga angkan ng lahat ng tribu ng mga Is­raelita. At nagsabi sa kanila sa Silo, sa lupain ng Ka­naan: “Nagpautos si Yawe kay Moises na bigyan kami ng mga bayan na matitirhan na may mga lupang pastulan ng aming mga ha­yop.” Kaya nagbigay ang mga Israelita sa mga Levita mula sa kanilang pamana ng mga bayan na may mga lupang pastulan, alinsunod sa utos ni Yawe.

 

Tinanggap sa palabunutan ng mga angkan ng mga Kaatita ang unang bahagi. Tinanggap ng mga inanak ng paring si Aaron, na mga Levita ang labintatlong lunsod sa mga tribu ng Juda, Simeon at Benjamin. Tinanggap sa palabunu­tan ng ibang mga Kaatita ang sam­pung lunsod sa mga angkan ng tribu ng Efraim, Dan, at ng kalahati ng tribu ng Manases. Ti­nanggap sa palabunutan ng mga Gersonita ang labin­tatlong bayan sa mga angkan ng tribu ng Isacar, Aser, Neftali, at ng kalahati ng tribu ng Manases sa Basan. Tinanggap ng mga Merarita ang labindalawang bayan sa mga tribu ng Ruben, Gad at Zabulon. Ibinigay ang mga ba­yang ito pati ang kanilang mga lupang pastu­lan ng mga Israelita sa mga Levita sa palabunu­tan upang sumunod sa iniutos ni Yawe kay Moises.

 

Mula sa mga tribu ng Juda at Simeon, ibi­­nigay ang mga bayang ito. 10 Unang binigyan ang mga inanak ni Aaron sa angkang Kaatita ng mga Levita. 11 Ibinigay sa kanila ang Kiriat Arbe (si Arbe ay ama ni Enak), na siya ring Hebron, sa kabundukan ng Juda, pati ang kanyang lupang pastulan. 12 Ngunit nailaan na kay Kaleb, anak ni Jefone ang lupain at ang mga nayon na sakop ng bayan, na ari-arian nila. 13 Ibinigay sa mga inanak ng paring si Aaron ang Hebron, lun­sod na takbuhan, pati ang mga lupang pastulan nito; gayundin ang Libna at ang mga lu­pang pastulan nito, 14 ang Yatir, Estemot, 15 Holon, Dabir, 16 Asan, Yuta, at Betsames, pati ang kani-kanilang mga lu­pang pastulan: siyam na bayan sa dalawang nabang­git na tribu. 17 Nakakuha sila ng apat na bayan mula sa Benjamin: Gibeon, Geba, 18 Anatot at Almon pati ang kani-kanilang mga lupang pastulan. 19 Sa gayon labintatlo lahat ang mga bayan pati ang kanilang mga lupang pastulan na pag-aari ng mga inanak na pari ni Aaron.

 

20 Mula sa tribu ng Efraim nakakuha sa pala­bunutan ng apat na lunsod ang ibang mga ang­kang Kaatita sa mga Levita. 21 Ang Sikem, lun­sod na takbuhan, pati ang lupang mga pastu­lan nito ang ibinigay sa kanila, sa ka­bundukan ng Efraim, gayundin ang Gazer  pati ang mga lu­pang pastulan nito, 22 ang Kisaim at Betoron pati ang kanilang mga lupang pastulan. 23 Sa tribu ng Dan nila nakuha ang apat na bayan: Elteko, Gibeton, 24 Ayalon at Gat Rimmon pati ang kani-kanilang mga lupang pas­tulan. 25 Sa ka­lahati ng tribu ng Manases ang dalawang bayan ng Tanak at Gat Rimmon pati ang kanilang mga lupang pastulan. 26 Sampu ang lahat ng bayang ito pati ang kanilang mga lu­pang pastulan na ibinigay sa ibang mga ang­kang Kaatita.

 

27 Mula sa kalahati ng tribu ng Manases naka­kuha ang angkang Gersonita ng mga Levita ng dalawang bayan. Ang Golan sa Basan, lunsod na takbuhan, ang ibinigay sa kanila, at pati ang Astarot kasama ang mga lupang pastulan ng mga ito. 28 Mula sa Isacar nila nakuha ang apat na bayan ng Kisyon, Daberet, 29 Yarmut at En Ganim pati ang kani-kanilang mga lupang pas­tulan. 30 Sa Aser ang apat na bayan ng Masal, Abdon, 31 Yelkat at Rejob pati ang kani-kanilang mga lupang pastulan. 32 Sa Neftali, ang tatlong bayan. Ibinigay sa kanila ang Kades ng Galilea, lunsod na takbuhan, pati ang mga lupang pastulan nito, ang Hamot Dor at Kartan pati ang kani­lang mga lupang pastulan. 33 Labintatlo lahat ang mga bayang ito pati ang kanilang mga lupang pastulan na ibinigay sa mga angkang Kaatita.

 

34 Mula sa Zabulon tinanggap ng mga ang­kang Merarita, ang kahuli-hulihan sa mga Levita, ang apat na bayan ng Yokneam, Karta, 35 Rim­mon at Nahalal pati ang kanilang mga lupang pastulan. 36 Mula sa Ruben din, sa kabilang ibayo ng Jordan, ang apat na bayan. Ibini­gay sa kanila ang Besor, lunsod na tak­buhan, ang Yasa, 37 ang Kedemot at Mefat pati ang kanilang mga lupang pastulan; at mula sa Gad ang apat na lunsod: ang lunsod na takbuhan na Ramot ng Galaad, at pati Manajaim, 39 Jesebon at Yazer pati ang kani-kani­lang mga lupang pastulan. 40 Labindalawa lahat ang mga ba­yang ibinigay sa palabu­nutan sa mga angkang Me­rarita.

 

41 Kaya apatnapu’t walo ang kabuuang bilang ng mga bayang ibinigay sa mga Levita mula sa lupain ng mga Israelita pati ang mga lupang pastulan ng mga iyon. 42 Kasama ng ba­wat isa sa mga bayang ito ang mga lupang pastulan sa paligid ng bayan.

 

43 Sa gayon ibinigay ni Yawe sa Israel ang bu­ong lupaing ipinangako niya sa kanilang mga ninuno na ibibigay sa kanila. Nasakop nila iyon at nanirahan doon. 44 Pinagka­looban sila ni Yawe ng kapayapaan sa lahat ng hangganan, gaya ng kanyang ipinangako sa kanilang mga ninuno. Hindi nakalaban sa kanila ang isa man sa kani­lang mga kaaway; pinasuko sa kanila ni Yawe ang lahat nilang kaaway. 45 Natupad ang lahat ng pangako ni Yawe sa sambahayan ng Israel.

 

Ang altar sa kabilang bahagi ng Jordan

June 12, 2007 Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Joshua, Lumang Tipan, Old Testament | Leave a comment

Josue 19

Ang bahagi ng iba pang anim na tribu

 

  1 Tinanggap ng mga angkan ng Simeon  ang ikalawang bahagi na nasa loob ng sa mga taga-Juda. Nasa pamana nila ang Berseba, Seba, Molada, Aser Sual, Bala, Asem, Eltolad, Betul, Horma, Sikeleg, Bet Markabot, Hasersusa, Bet Lebaot at Saruken; labintatlong bayan pati ng kanilang mga nayon. Ang Ain, Remon, Atar, at Asan; apat na lunsod pati ang kani­lang mga nayon, bukod pa sa lahat ng na­yong nasa paligid ng mga lunsod na ito hang­gang sa Baalat Beer na siya ring Ramat-Negueb. Ito ang mana ng mga angkan ng tribu ng mga Simeonita. Nasa loob ng mga hang­gahan ng Juda ang manang ito ng mga Si­meonita. Napa­kalaki nga para sa mga taga-Juda ang bahagi nila, kaya dito tumang­gap ang mga Simeonita ng sariling lupain.

 

10 Tinanggap ng tribu ng Zabulon ang ikatlong bahagi ayon sa kanilang mga angkan. Umabot sa Sarid ang hang­ganan ng kanilang pamana. 11 Umakyat iyon sa kanluran sa Marala hanggang maka­rating sa Debaset, at pagka­raan, sa batis na nasa harap ng Yokneam. 12 Mula sa Sarid patungo sa sila­ngan hanggang sa hangganan ng Keselet Tabor; patuloy sa Daberet at umakyat sa Yafia. 13 Mula roon patuloy sa gawing sila­ngan sa Gatha-Hefer at sa Itakasin; umabot sa Rimon at lumiko sa Noa. 14 Lumiko sa hilaga ng Anaton at nagwakas sa lambak ng Yeftakel. 15 Kaya labin­dalawang bayan lahat pati ang kanilang mga nayon kung kasama ang Katat, Nalal, Simron, Jedala at Betle­hem. 16 Ito ang pamana ng mga angkan ng Zabulon.

 

17 Tinanggap ng mga angkan ng Isacar ang ikaapat na bahagi. 18 Nasa kanilang lupain ang Jezrael, Kesulot, Sunem, 19 Yafaraim, Sion, Ana­kerat, 20 Rabit, Kisyon, Ebes, 21 Ramet, En Ganim , En Kada, at Bet Fases. 22 Umabot ang hangganan sa Tabor, Sakasim at Betsames at nagwawakas sa Jordan. 23 Labing-anim na ba­yan pati ang kanilang mga nayon: ito ang pa­mana sa mga angkan ng mga Isacarita.

 

24 Tinanggap ng mga angkan ng Aser ang ikalimang bahagi. 25 Nasa kanilang lupain ang Helcat, Hali, Beten, Acsaf, 26 Elmelec, Amad at Mesal. Umabot sa Karmelo ang hangganan sa gawing kanluran, at sa Sikor Libanat. 27 Pagka­tapos lumiko pasilangan patungo sa Bet Dagon, umabot sa Zabulon at sa lambak ng Yeftael, pahilaga; dumaan sa Bet Emek at Nejiel, at umabot sa Kabul sa kaliwa, 28 sa Masal, Abdon, Rehob, Hamon at Kana, hanggang sa Malaking Sidon. 29 Nag­balik sa Rama ang hangganan at umabot sa napapaderang lunsod ng Tiro. Du­maan sa Hosa at nagwakas sa dagat sa dako ng Makleb at Acziba. 30 Dumaan sa Akra, Afek at Rehob. Dalawampu’t dalawang bayan pati ang kanilang mga nayon. 31 Ito ang pamana ng mga angkan ng Aser.

 

32 Tinanggap ng mga angkan ng Neftali ang ikaanim na bahagi. 33 Simula sa Jelef ang hang­ganan sa ensinang nasa Senanim, sa Adami-Nekeb at Yabnel hanggang sa Lekum, at nagwawakas sa Jordan. 34 Nag­balik ang hangganan sa kanluran sa may Azonot Tabor at mula roon patungo sa Hukok; umabot sa Zabulon sa timog, sa Aser sa kanluran, at sa Jordan sa sila­ngan. 35 Ang mga napapaderang lunsod: Ase­dim, Ser, Hamat, Rekat, Keneret, 36 Adama, Ha­­ra­ma, Hasor, 37 Kades, Erai, En Hasor, 38 Yeron, Mig­dalel, Horen, Bet Anat at Bet-Sames; labing-siyam na bayan pati ang kanilang mga nayon. Ito ang pamana ng mga angkan ng Neftali.

 

40 Tinanggap ng mga angkan ng Dan ang ikapitong bahagi. 41 Nasa kanilang lupain ang Sarea, Estaol, Ir Semes, 42 Selebin, Aya­lon, Yetta, 43 Elon, Temnata, Ekron, 44 Elteke, Gibeton, Balat, 45 Yehud, Bene Barak, Gat Rimon, 46 Meyarkon at Rakon, pati ang lupaing nasa tapat ng Joppe. 47 Ngunit umabot ang mga Danita sa labas ng kanilang lupain. Nagsiahon sila sa Lesem. Nilusob ito at pinuksa ng tabak. At nang makuha nila ito, pinanganlan nilang Dan, ayon sa pangalan ng kanilang ninunong si Dan. 48 Ang mga bayang ito pati ang kanilang mga nayon ang siyang naging pamana ng mga angkan ng mga Danita.

 

49 Matapos mahati ng mga Israelita ang lu­pain sa palabunutan, nagbigay sila ng isang pamana kay Josue, anak ni Nun. 50 Ginawa nila ang iniutos ni Yawe at ibinigay nila sa kanya ang lunsod na hiniling niya, ang Tamnat-Sara sa kabundukan ng Efraim. Itina­yo niyang muli ang lunsod at doon siya tumira.

 

51 Ito ang mana na hinati-hati sa pala­bunu­tan ni Eleazar na pari, ni Josue na anak ni Nun, at ng mga pinuno ng mga angkan ng Israel sa harapan ni Yawe sa may pintuan ng Toldang Tagpuan sa Silo. Ganito natapos ang paghahati sa lupain.

June 12, 2007 Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Joshua, Lumang Tipan, Old Testament | Leave a comment

Josue 18

Hinati-hati ni Josue ang natitirang bahagi ng lupain

 

      1 Nang sumuko na sa kanila ang buong lupain, nagpulong ang buong kalipunan ng mga Israelita sa Silo, at doon nila itinayo ang Tolda ng Pagtatagpo.

 

Pito pang tribu sa mga Israelita ang hindi pa nakatatanggap ng kanilang pamana. Kaya sinabi ni Josue sa kanila: “Hanggang kailan ba kayo magpapabaya sa pagsakop ng lupaing ipinagkaloob sa inyo ni Yawe, ang Diyos ng inyong mga ninuno? Pumili kayo ng tatlo sa bawat tribu; ipadadala ko sila upang galugarin ang lupain at nang mahati natin iyon ayon sa kanilang iuulat. Hahatiin iyon sa pitong bahagi sapagkat may lupain na ang Juda sa timog, gayundin ang sambahayan ni Jose sa hilaga. Kaya gumawa kayo ng partisyon ng lupain sa pitong bahagi at ipakita sa akin ang plano upang magpalabunutan sa harap ni Ya­weng ating Di­yos. Walang bahagi para sa mga taga-Levi, sa­pagkat sariling pamana nila ang pagpapari para kay Yawe magpakailanman. Tungkol naman sa mga tribu ng Ruben at Gad at sa ka­lahating tribu ng Manases, tinanggap na nila sa silangang gawi ng Jordan ang pama­nang ibi­nigay sa kanila ni Moises na lingkod ni Yawe.

 

Paalis na ang mga napiling lalaki, at sinabi ni Josue sa kanila: “Galugarin ninyo ang lupain at ilarawan iyon at magbalik at magpapalabu­nutan ako dito sa Silo sa harap ni Yawe.” Kaya nagpunta at nagdaan sila sa lupain, isinulat nila ito ayon sa mga lunsod niyon at hinati-hati sa pitong bahagi. At nag­sibalik sila kay Josue sa kampo sa Silo. 10 Pinagpalabunutan ni Josue ang lupain para sa kanila sa harap ni Yawe sa Silo. Dito niya pinagbaha-bahagi ito para sa mga anak ng Israel.

 

Ang tribu ng Benjamin

 

11 Napunta ang unang bahagi ng lupain sa mga angkan ng tribu ng Benjamin. Nasa pagitan ng mga taga-Juda at ng mga taga-Jose ang lupaing napasakanila. 12 Mula sa Jordan ang ka­nilang hanggahan sa hilaga at umaabot sa gawing hilaga ng Jerico. Uma­ahon ito patungo sa kanluran hanggang sa makarating sa ilang ng Bet Aven. 13 Buhat dito, dumaraan ito sa katimugang dako ng Luz (na siya ring Betel); at saka bumababa sa Atarot Adar sa may bundok sa timog ng Ibabang Betoron. 14 Sa gawing kan­luran naman lumiko ang hangganan pa­tungo sa timog mula sa bundok na nasa tapat ng Be­toron at umabot sa Kiriat Baal (na siya ring Kiriat Yearim), na pag-aari ng mga taga-Juda. Ito ang hangganan sa kanluran.

 

15 Nagsisimula sa dulo ng Kiriat Yearim ang hangganan sa timog at umabot sa tubig ng Naftoah. 16 Bumababa sa gilid ng bundok na nakaharap sa lambak ng Ben Hinon, sa hilagaan ng lambak ng Refaim, at bina­baybay ang lam­bak ng Ben Hinon sa dalisdis ng mga Je­buseo patimog hanggang sa En Rogel. 17 Tumu­tuloy iyon sa hilaga, at uma­bot sa En Semes, patuloy sa Guelitot, sa tapat ng tabing bundok ng Ado­min; bumaba sa Bato ni Boen, anak ni Ruben, 18 dumaan sa Ketef sa harap ng Araba sa hilaga at bumaba sa Araba. 19 Nagpatuloy ang hang­gahan sa hilagaan ng Bet Hogla at umabot sa dila ng Dagat Asin sa bunganga ng Jordan. Iyan ang hangganan sa timog. 20 At ang Jordan ang naging hangganan sa sila­ngan. Ito ang mana ng mga angkan ng Benjamin na itinakda ng mga hangganan.

 

21 Ito ang mga lunsod ng mga angkan ng tribu ng Benjamin: Jerico, Bet Hogla, Emek, Kasis, 22 Bet Araba, Semaraim, Betel, 23 Avim, Afara, Ofra, 24 Kefar-haamon, Ofni at Geba; labindalawang lunsod pati ang kanilang mga nayon. 25 Ang Gibeon, Rama Berot, 26 Mispe, Kefira, Amosa, 27 Rekem, Yirpeel, Tarela. 28 Ang Sela, Elef, Jebus (na siya ring Jerusalem); Gibeat at Kiriat; labing-­apat na bayan pati ang kanilang mga nayon. Ito ang pamana sa mga Benjaminita ayon sa kanilang mga angkan.

June 12, 2007 Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Joshua, Lumang Tipan, Old Testament | Leave a comment

Josue 17

Ang tribu ng Manases

 

Ito ang napasatribu ng Manases na panganay ni Jose. Mana ang tinang­gap ni Makir, panganay ni Manases. Isa siyang mandirigma, kaya tinanggap niya ang Galaad at Basan. Binigyan din ng kabahagi ang mga iba pang inanak ni Manases, ang mga angkan ng Abiezer, Helek, Asriel, Sikem, Yefer at Se­mida, ayon sa kanilang angkan. Sila’y mga anak na lalaki ni Manases na anak ni Jose.

 

Walang anak na lalaki si Selopkad, anak ni Yefer, anak ni Galad, anak ni Makir, anak ni Manases, kundi mga anak na babae na sina Majla, Noa, Yogla, Milca at Tirsa. Nagsiharap sila kay Eleazar na pari, kay Josue na anak ni Nun, at sa mga prinsipe, at sinabi: “Inutusan ni Yawe si Moises na bigyan kami ng pamana sa piling ng aming mga kamag-anak.” Kaya binig­yan sila ng pamana sa piling ng mga kamag-anak ng kanilang ama, ayon sa iniutos ni Yawe. Kaya sampung bahagi ang napunta kay Mana­ses bukod pa sa lupain ng Galaad at Basan sa kabilang ibayo ng Jordan Magmamana ang mga anak na babae ni Manases kasama ng kanyang mga anak na lalaki, at napunta naman sa natitirang mga taga-Manases ang lupain ng Galaad.

 

Mula sa Micmetat na katapat ng Sikem hanggang Aser ang hangganan ng Manases. Pa­tungo sa timog umaabot ang hangganan sa Bukal ng Tapuaj. Kay Manases ang lupain ng Tapuaj ngunit kay Efraim ang lunsod ng Tapuaj na nasa hang­ganan ng Manases. Bumababa ang hangganan sa batis ng Kana, sa timog ng batis. Pag-aari ni Efraim ang mga lunsod na ito sa gitna ng mga lunsod ni Manases at sa hila­ga ng batis ang hangganan ng Manases na nagwawakas sa dagat. 10 Kay Efraim ang lupaing nasa timog at kay Manases ang nasa hilaga kapwa hanggang sa dagat. Umaabot sila sa Aser sa kahilagaan at sa Isacar sa silangan. 11 Tinang­­­gap ni Manases sa Isacar at Aser ang Betsan at ang mga nayon nito, ang Yibleam at ang mga nayon nito, ang Dor at ang mga nayon nito, ang mga naninirahan sa Endor at sa mga nayon nito at ang mga naninirahan sa Tanak at ang mga nayon nito, at ang mga naninirahan sa Megido at ang mga nayon nito at ang ikatlo ng Nefet. 12 Ngunit hindi nalupig ng mga taga-Manases ang mga lunsod na ito at nagtagal dito ang mga Kananeo. 13 Nang lumakas ang mga Israelita, pinatawan ng buwis ang mga Kananeo, ngunit hindi nila pinaalis.

 

14 Sinabi ng mga inanak ni Jose kay Josue: “Bakit isang bahagi lamang ng lupain ang ibi­nigay mo sa amin gayong napakarami namin sa pagpapala ni Yawe? 15 Sumagot sa kanila si Josue: “Kung marami kayo at mas­yadong maliit ang kabundukan ng Efraim, magsitungo kayo sa gubat ng mga Pereseo at Rafaim at hawanin ninyo ito.” 16 Sinabi naman ng mga taga-Jose: “Hindi sapat sa amin ang bulubundukin, ngu­nit may mga karwaheng bakal ang lahat ng Kananeong naninirahan sa lambak; gayun­din ang mga nasa Betsan at ang nasa Jezrael at ang nasa mga bayan nito.” 17 Kaya sumagot si Josue sa sambahayan ni Jose, kina Efraim at Mana­ses: “Ikaw ay isang bayang makapal at napa­kalakas. Hindi lamang isang bahagi ang ma­papasaiyo, sapagkat sa iyo ang dakong gubat at hahawanin mo ito. 18 Mapapasaiyo lahat ito sa­pagkat itataboy mo ang mga Kananeo kahit na malalakas sila at may mga karuwaheng bakal.”

June 12, 2007 Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Joshua, Lumang Tipan, Old Testament | Leave a comment

Josue 16

Ang tribu ng Efraim

 

   1 Ang lupaing napabigay sa mga anak ni Jose sa palabunutan ay may hang­ganang mula sa Jordan na katapat ng Jerico umahon pa­tungo sa mga tubig ng Jerico sa ga­wing sila­ngan; dumaraan sa ilang, na uma­­ak­yat mula sa Jerico hanggang sa hilaga ng Be­tel. Mula sa Betel patungong Luz, dumaraan ng hangganan ng mga Arkeo sa Atarot, at bu­ma­b­aba sa gawing kanluran hanggang sa hang­ganan ng mga Yeflita, hanggang sa Mababang Bet Horon, at sa Gazer, patungo sa dagat.

 

Ito ang pamana na pinaghati-hatian ng mga anak ni Jose, na sina Manases at Efraim. Ito ang hangganan ng mga anak ni Efraim ayon sa kanilang mga angkan: sa silanganan ang Atarot-Adar hanggang Betoron sa Itaas. At papunta sa kanluran, dumaraan sa Mikmetat ang hangganan, lumiliko sa sila­ngan malapit sa Tanat Silo, at dumaraan ito sa silangan ng Yanoak. Mula Yanoak ay bumababa hanggang sa Atarot at Naarat, at umabot sa Jerico at sa Jordan. At saka, mula sa Tapuaj tumutungo ang hangganan sa kanluran sa batis ng Kana at umaabot sa dagat. Ito ang pamana sa mga angkan ng Efraim, pati ang mga bayan at na­yong naka­laan sa mga Efraimita sa loob ng lupain ng mga taga-Manases. 10 Ngunit hindi nila napaalis ang mga Kananeong naninirahan sa Gazer at hanggang ngayon nasa Efraim pa ang mga ito, ngunit pinagtatrabaho sila bilang alipin.

June 12, 2007 Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Joshua, Lumang Tipan, Old Testament | Leave a comment

Josue 15

Ang hangganan ng tribu ng Juda

 

     1 Napabigay sa tribu ng Juda sa palabu­nutan at ayon sa kanilang mga angkan ang lupaing katabi ng Edom patimog hanggang sa ilang ng Sin. Ang Dagat na Patay ang hang­­ganan nito sa timog. Tinu­tunton nito hang­­­gang sa ahunin ng Akrabim, dumaraan ng Sin hanggang katimugang Kadesbarne, dumaraan ng Hesron, luma­labas sa Adar at buma­balik sa Karkaa, dumaraan ng Asmon at patuloy hanggang sa batis ng Ehipto papalabas sa dagat: Ito ang inyong hangganan sa katimugan.

 

Ang hangganan sa silanganan ay ang Dagat na Asin hanggang sa bunganga ng Jordan.

 

Nagsisimula ang hangganan sa hilaga sa Dila ng Dagat sa bunganga ng Jordan, uma­ahon sa Bet Agla, at dumaraan sa hilaga ng Bet Ara­ba hanggang sa Bato ni Boen, anak ni Ruben. Umaakyat ng Dabir, sa lambak ng Ahor, pa­tungo sa Gilgal na nakaharap sa ahunin ng Adomim, sa gawing timog ng batis; buhat doon ay tumatawid ng mga tubig ng En Semes at umaabot ng En Rogel. Mula roon ay umaakyat na naman sa lambak Hinon gawing timog ng burol na kina­roro­onan ng lunsod ng mga Je­buseo, o Jerusalem. Umaakyat ito sa tuktok ng bundok sa kanlurang bahagi ng Lambak ng Hinom at sa dulong hilaga ng lambak ng Rafaim. Mula sa tuktok ng bundok, dumaraan iyon hanggang sa bukal ng mga tubig ng Neftoa, umaabot sa mga lunsod ng Bundok Efron, at patuloy sa Baala o Kiriat-Jearim. 10 Mula sa Baala, ang hangganan ay lumiliko sa gawing kanluran sa Bundok Seir at dumaraan sa hilaga sa tabi ng Bundok Yarim na siya ring Kesalon; bumababa ng Bet Sames, at dumaraan sa Timna. 11 Patuloy ito sa kahabaan ng dakong hilaga ng Ekron, hang­gang sa Sekrona, at du­ma­raan ng Bundok Baala, pa­tungo sa Jabnel hanggang sa Malaking Dagat, o Mediterraneo. 12 Ang Malaking Dagat at ang baybayin nito ang hang­ganan sa kanluran. Ito ang lahat ng hang­ganan ng mga angkan ng mga Judaita.

 

13 Alinsunod sa utos ni Yawe, ibinigay ni Josue kay Kaleb, anak ni Jefone, ang isang bahagi sa mga Judaita: ang Kiriat-Arbe (si Arbe ay ama ni Enac), na siya ring Hebron. 14 At dito’y itinaboy ni Kaleb ang tatlong mga inanak ni Enak: sina Sesai, Ahuman at Tolmay. 15 Buhat doon sinalakay niya ang mga nani­nirahan sa Dabir, na dating tina­tawag na Kiriat Sefer. 16 Sinabi ni Kaleb: “Ipakakasal ko ang aking anak na si Aksa sa kanino mang lumupig at sumakop sa Kiriat Sefer.” 17 Nasakop ito ni Otoniel, anak ni Kenaz na kapatid ni Kaleb kaya ipinakasal sa kanya ni Kaleb ang anak niyang dalagang si Aksa. 18 Sa pagdating niya, sinabi niya kay Otoniel na humingi ng isang lupain sa kanyang ama. 18 Pagkaraan, habang umiibis ang babae sa asno, itinanong sa kanya ni Kaleb: “Ano ang ibig mo?” 19 Sumagot ang babae: “Big­yan mo ako ng isang kaloob! Ya­ya­mang pinagkalooban mo na ako ng tuyong lupain sa Negeb, bigyan mo rin ako ng mga bu­kal ng tubig.” Kaya ibinigay sa kanya ang mga Bukal sa Itaas at ang mga Bukal sa Ibaba.

 

Mga lunsod ni Juda

 

20 Ito ang mga pamana ng mga taga-Juda ayon sa kanilang mga angkan: 21 Ito ang mga bayan ng tribu ng Juda sa hangganan patu­ngo sa Edom: Kabsel, Edel, Yagur, 22 Kina, Dimona, Adada, 23 Kades, Asor, at Yitnan; 24 Zif, Telem, Balot, 25 Asor ang bago at Kariot, Esrom, 26 Aman, Sama, Molada, 27Asergada, Asemon, Bet Pelet, 28 Asarsual, Berseba at ang mga nayon nito, 29 Baala, Iyim, Esem, 30 Eltolad, Kesil, Horma, 31 Sikeleg, Madmana, Sansana, 32 Lebaot, Silkim, Ain-Remon; dalawampu’t siyam na bayang lahat pati ang kanilang mga nayon.

 

33 Sa kapatagan: ang Estaol, Sarea, Asena, 34 Zanoak, Ain Ganim, Tapuaj, Enaim, 35 Jeri­mot, Adulam, Soko, Azeka, 36 Saraim, Aditaim, Gedera; labing-apat na lunsod pati ang mga nayon nito. 37 Ang Senan, Adasa, Migdal-Gad, 38 Deleam, Masefa, Yoktel, 39 Lakis, Boscat, Eglon, 40 Kabon, Lakmas, Ketlis, 41 Gederot, Bet Dagon. Nahama at Makkeda; labing-anim na lunsod pati ang mga nayon nito. 42 Ang Libna, Eter, Asan, 43 Yefta, Esna, Nesib, 44 Keila, Aksib, Maresa; siyam na lunsod pati ang kanilang mga nayon. 45 Ang Ekron at ang mga bayan nito at mga nayon. 46 Mula sa Ekron hanggang sa dagat, ang lahat ng bayang malapit sa Asdod at ang kanilang mga nayon. 47 Ang Asdod at ang mga bayan at mga nayon nito; ang Gaza at ang mga bayan at mga nayon nito, hanggang sa Batis ng Ehipto at ang baybayin ng Malaking Dagat.

 

48 Sa kabundukan: ang Samir, Yattir, Sokot, 49 Dana, Kiriat Sana, (na siya ring Dabir), 50 Anab, Estemo, Anim, 51 Gosem, Holon at Gilo; labing-isang bayan pati ang mga nayon nito. 52 Ang Arab, Duma, Esan, 53 Yanum, Bet-Tapuaj, Afeka, 54 Humta, Kiriat Arbe (na siya ring Hebron), at Sior; siyam na lunsod pati ang mga nayon nito. 55 Ang Maon, Carmel, Zif, Yuta, 56 Jezrael, Yorkeam, Zanoak, 57 Hakain, Gibea, Tamna; sampung lunsod pati ang mga nayon nito. 58 Ang Kalkul, Betsur, Gedor, 59 Ma­rat, Bet-Anot at Eltekon; anim na lunsod pati ang mga nayon nito. Ang Tekoa, Efrata (na siya ring Belen), Fogor, Etam, Culon, Tatam, Sores, Karim, Galim, Better at Manoco; labing-isang lunsod pati ang mga nayon nito. 60 Ang Kiriat Baal (na siya ring Kiriat Jearim) at Hara­ba; dalawang lunsod pati ang mga nayon nito.

 

61 Sa ilang: ang Bet Araba, Mendin, Secaca, 62 Nebsan, Ir-hamelah at Enggaddi; anim na lunsod pati ang kanilang mga nayon. 63 Hindi naitaboy ng mga taga-Juda ang mga Jebu­seong naninirahan sa Jerusalem kaya hang­gang nga­yon, naninirahan sila sa Jerusalem kasama ng mga taga-Juda.

June 12, 2007 Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Joshua, Lumang Tipan, Old Testament | Leave a comment