Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Deuteronomio 6

   1 Ito ang mga utos, mga tuntunin at mga batas na iniutos sa akin ni Yawe na ituro sa inyo upang matupad ninyo ang mga ito sa lupaing magiging inyo. 2 Sa lahat ng araw ng iyong buhay, magkaroon ka ng pitagan kay Yaweng Diyos mo, at tuparin ang lahat niyang tuntunin at utos na itinu­turo ko sa iyo ngayon at sa iyong mga anak at mga inapo, upang humaba ang buhay mo.

 

Kaya makinig ka, Israel, tuparin mo ang mga ito. Kapag isinabuhay mo ang mga ito, mapapabuti ka at dadami sa lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot-pukyutan, tulad ng ipinangako sa iyo ni Yaweng Diyos ng iyong mga ninuno.

 

Makinig ka, Israel! Si Yaweng Diyos natin ay Isang-Yawe. Mahalin mo si Yaweng iyong Diyos nang buo mong puso, nang buo mong kaluluwa at nang buo mong lakas. 6 Isapuso mo ang mga salitang ito na iniuutos ko sa iyo nga­yon. Ulit-ulitin mo ang mga ito sa iyong mga anak. Pag-usapan ang mga ito sa pag-upo mo sa iyong tahanan at sa paglakad mo sa daan, sa iyong pag­higa at sa iyong pagbangon. 8 Itatak mo ang mga ito sa iyong kamay bilang tanda, at maging paalalang lagi sa pagitan ng iyong mga mata. 9 Iukit mo ang mga ito sa mga haligi ng pinto ng iyong bahay at sa mga pin­tuan ng iyong siyudad.

 

10 Huwag mong kalilimutan si Yawe kapag dinala ka na niya sa lupaing ipi­na­ngako niya sa iyong mga ninu­nong sina Abraham, Isaac at Jacob. Sapagkat bi­bigyan ka niya ng malaki at magandang mga siyudad na hindi mo itinayo, 11 ng mga bahay na punung-puno ng lahat ng mabu­buting bagay na hindi mo naman pinuno, ng mga balon na hindi mo hinukay, ng mga ubasan at mga ta­niman ng olibo na hindi mo naman ti­namnan. Kapag nakakain ka na at na­busog, 12 huwag mong kalilimutan si Yawe na naglabas sa iyo mula sa Ehipto, mula sa bahay ng pagkaalipin. 13 Magkaroon ka ng pitagan kay Yaweng iyong       Diyos, paglingkuran siya at gamitin ang kan­yang Pangalan sa iyong panu­numpa.

 

14 Huwag ninyong sundan ang ibang mga diyos, mga diyos ng mga bansang nakapalibot sa iyo, 15 sapagkat si Ya­weng iyong Diyos na kapiling mo ay Diyos na seloso, baka mag-apoy ang kanyang galit sa iyo at maglaho ka sa balat ng lupa. 16 Huwag mong subukin si Yaweng Diyos ninyo, tulad ng ginawa ninyo sa Massa.

 

17 Isakatuparan mo ang utos ni Ya­weng Diyos ninyo, at ang kanyang mga kautusan at mga deklarasyong ipinag-utos niya sa iyo. 18 Gawin ang tama at mabuti sa mata ni Yawe upang mapa­buti ka, makapasok at maangkin ang ma­gandang lupaing ipi­nangako ni Yawe sa iyong mga ninuno, 19 matapos niyang palayasin sa harap mo ang lahat mong kaaway, gaya ng sabi ni Yawe.

 

• 20 At kung tanungin ka ng iyong anak balang araw – Ano po ba ang mga dekla­rasyon, mga tuntunin at mga batas na ito na ipinag-utos sa inyo ni Yaweng Diyos natin? 21 Sasabihin mo sa iyong anak – Dati tayong mga alipin ni Paraon sa Ehipto, subalit inila­bas tayo ni Yawe mula sa Ehipto nang may malakas na kamay. 22 At nakita namin ang dakila at kakila-kilabot na mga tanda at kababalaghang ginawa niya laban sa Ehipto, laban kay Paraon at sa buo niyang sam­bahayan. 23 Inilabas niya tayo mula roon upang ihatid tayo at ibigay sa atin ang lupa­ing ipinangako niya sa ating mga ninuno. 24 Iniutos sa atin ni Yawe na isabuhay ang lahat ng tun­tuning ito, at magkaroon ng pitagan kay Yaweng ating Diyos upang lagi tayong mapabuti at mabuhay tulad ngayon. 25 Magiging mabuti nga tayo at kalugud-lugod sa kanyang pani­ngin kung tutuparin natin at isasabuhay ang mga utos na ito gaya ng kanyang iniutos sa atin.

 

 

Advertisements

June 14, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Deuteronomy, Lumang Tipan, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: