Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Deuteronomio 5

Isa pang paglalahad ng Sampung Utos

 

Tinipon ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila: “Pakinggan mo, Israel, ang mga tuntunin at mga batas na itinuturo ko sa iyo sa araw na ito upang matutuhan mo at maisabuhay ang mga ito. Si Yaweng Diyos natin ay nakipagtipan sa atin sa Horeb, 3 hindi lamang sa ating mga ninuno nakipag­tipan si Yawe kundi pati sa atin, sa ating lahat na nari­ritong buhay ngayon. 4 Kinausap kayo nang harap-harapan ni Yawe mula sa apoy sa bundok. 5 At tumayo naman ako roon sa pagitan ninyo at ni Yawe upang ipaabot sa inyo ang salita ni Yawe, sapagkat hindi kayo makaahon sa bundok dahil sa takot sa mala­king apoy. Ito ang sabi niya –

 

6 Ako si Yaweng iyong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magka­karoon ng ibang diyos sa harap ko.

 

8 Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng diyus-diyusan o anumang imaheng nililok na kaanyo ng anumang nasa kalangitan sa itaas o nasa lupa sa ibaba o nasa mga tubig sa ilalim ng lupa. 9 Huwag kang yuyuko o sasamba sa ka­nila, sapagkat akong si Yaweng Diyos mo ay selosong Diyos. Pinarurusahan ko ang mga anak hanggang sa ikatlo at ikapat na heneras­yon dahil sa kasamaan ng kanilang mga magulang na namu­muhi sa akin. 10 Subalit nagpapa­kita ako ng walang maliw na pagmamahal sa libo mang henerasyon sa mga nagmamahal sa akin at sumusunod sa aking mga utos.

 

11 Huwag mong gamitin sa mali ang panga­lan ni Yaweng iyong Diyos sapagkat hindi pinababayaan ni Yawe na di napaparusahan ang gumagamit sa kanyang pangalan nang walang katuturan.

 

12 Ipangilin mo ang Araw ng Pahinga at pabanalin ito, tulad ng iniutos sa iyo ni Yaweng iyong Diyos. 13 Anim na araw kang magta­trabaho para gawin ang lahat mong gawain, 14 ngunit araw ng pahinga kay Yaweng iyong Diyos ang ikapitong araw. Huwag kang gagawa ng anumang trabaho – ikaw man o ang iyong anak na lalaki o babae ni ang iyong mga alipin, o ang iyong baka o asno o alinman sa mga hayop mo, ni ang dayuhang nasa loob ng iyong bakuran. Mag­pa­pahingang tulad mo ang iyong mga alipin. 15 Alalahanin mong dati kang alipin sa lupain ng Ehipto at mula roo’y inilabas ni Yaweng iyong Diyos nang may malakas na kamay at nakaunat na bisig. Kaya iniutos sa iyo ni Yawe na ipangilin mo ang araw ng Pahinga.

 

16 Igalang mo ang iyong ama at ina, tulad ng iniutos sa iyo ni Yaweng iyong Diyos upang humaba ang iyong buhay at mapabuti ka sa lupaing ibinibigay sa iyo ni Yaweng iyong Diyos.

 

17 Huwag kang papatay.

 

18 Huwag kang makikiapid.

 

19 Huwag kang magnanakaw.

 

20 Huwag kang sasaksi nang mali laban sa iyong kapwa.

 

21 Huwag mong pagnasahan ang may­bahay ng iyong kapwa. Huwag mong pag-imbutan ang bahay ng iyong kapwa, o ang kanyang bukirin o mga alipin niyang lalaki o babae, o ang baka niya o asno o anumang kanya.

 

22 Ito ang mga salitang sinabi ni Yawe sa buong pagtitipong nasa bundok nang may ma­lakas na tinig mula sa gitna ng apoy at madilim na ulap at makapal na ulop. Ito lamang ang kanyang sinabi, at isinulat niya ang mga ito sa dalawang tapyas na bato na ibinigay niya sa akin. 23 Narinig ninyo ang tinig na iyon sa gitna ng dilim, habang naglalagablab ang bundok. At lumapit sa akin ang lahat ng pinuno ng inyong mga tribu kasama ang mga matatanda ninyo, 24 at kanilang sinabi – Masdan, ipinamalas sa atin ni Yaweng ating Diyos ang kanyang luwalhati at kadakilaan, at narinig natin ang kanyang boses mula sa gitna ng apoy. Alam namin na ang pakikipag-usap ng Diyos sa tao ang siyang nagbibigay-buhay sa tao. 25 Ngunit ngayo’y mamamatay kaming nilalamon ng malaking apoy na ito kung patuloy naming maririnig ang boses ni Yaweng Diyos natin. 26 Sino ang maka­pananatiling buhay mata­pos marinig ang boses ng Diyos na buhay na nagsasalita buhat sa apoy, tulad ng ginawa niya ngayon sa atin? 27 Mabuti pang ikaw ang lumapit para paking­gan ang lahat ng sasa­bihin sa iyo ni Yaweng ating Diyos. At sabihin mo na lamang sa amin ang sasabihin sa iyo ni Yaweng Diyos natin. Makikinig kami at susunod.

 

28 Narinig ni Yawe ang inyong mga salita at sinabi niya sa akin – Narinig ko ang sinabi sa iyo ng sambayanang ito; maganda ang kanilang sinabi. 29 Maging ganito nawang lagi ang kani­lang kalooban, magkaroon nawa sila ng pita­gan sa akin at tuparin ang lahat kong utos upang mapabuti sila at ang kani­lang mga anak magpakailanman. 30 Tumin­dig ka at sabihin sa kanilang bumalik sa kani­lang mga tolda.

 

31 Ngunit maiwan ka rito sa akin at ituturo ko sa iyo ang lahat ng utos, tuntunin at batas na ituturo mo sa kanila upang maisabuhay nila ang mga ito sa lupaing ibibigay ko sa kanila para angkinin.

 

32 Pakaingatan ninyong isakatuparan ang mga iniutos sa inyo ni Yaweng Diyos ninyo. Huwag kayong liliko sa kanan o sa kaliwa. 33 Lumakad kayo sa lahat ng daang iniutos sa inyo ni Yaweng Diyos ninyo, at mabubuhay kayo, mapapabuti at lalawig ang inyong mga araw sa lupaing sasakupin ninyo.

 

Makinig ka, Israel: si Yawe ang kaisa-isahan

Advertisements

June 14, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Deuteronomy, Lumang Tipan, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: