Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Deuteronomio 4

Isabuhay ang batas

 

1 At ngayon, Israel, dinggin mo ang mga tuntunin at mga batas na itinu­turo ko sa iyo, upang maisabuhay mo ang mga ito. At mabubuhay ka at makapa­pasok at maaangkin ang lupaing ibini­bi­gay sa iyo ni Yaweng Diyos ng iyong mga ninuno.

 

2 Huwag mong dagdagan ni bawa­san ang iniuutos ko sa iyo. Ngunit tuparin mo ang mga utos ni Yaweng iyong Diyos na iniuutos ko sa iyo. 3 Nakita ng iyong mga mata ang ginawa ni Yawe kay Baal-Peor at sa tanang naglingkod sa kanya: pinuk­sa sila ni Yaweng iyong Diyos. 4 Subalit kayong naging mata­pat kay Yaweng in­yong Diyos ay buhay pa ring lahat nga­yon.

 

5 Tingnan ninyo, ayon sa iniutos sa akin ni Yaweng aking Diyos, itinuturo ko sa inyo ang mga tuntunin at mga batas upang maisabuhay ninyo ang mga ito sa lupaing pupuntahan ninyo para angkinin. 6 Tuparin ninyo at isabuhay ang mga ito, sapagkat ito ang inyong dunong at talino sa harap ng mga bansa. Kapag narinig nila ang lahat ng tuntunin na ito, sasabihin nilang – Walang bayang sintalino at sin­dunong ng dakilang bansang ito. 7 Sapag­kat anong bansa ang napaka­dakila at may mga diyos na napaka­lapit sa kanila tulad sa atin ni Yaweng ating Diyos sa tuwing tatawag tayo sa kanya? 8 At anong bansa ang napaka­dakila at may maka­tarungang mga tun­tunin at mga batas tulad ng Batas na ito na ibinibigay ko sa iyo ngayon?

 

9 Subalit mag-ingat ka at ingatan ang iyong sarili, huwag mong kali­limutan ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata ni iwawaglit ang mga ito sa iyong puso sa lahat ng araw ng iyong buhay. Ngunit ituro mo ang mga ito sa iyong mga anak at mga apo.

 

 

10 Nakatayo kayo sa harap ni Yawe sa Bundok Horeb nang sabihin niya sa aking – Tipunin mo sa harap ko ang sam­bayanan nang marinig nila ang aking mga salita. Sa gayo’y matututo silang magkaroong-pitagan sa akin ha­bang sila’y nabubuhay sa lupaing iyon at ituturo nila ang mga salitang ito sa kanilang mga anak.

 

11 Pagkatapos, lumapit pa kayo at tu­mayo sa paanan ng bundok. Naglala­gab­lab ito at abot hanggang langit ang apoy sa gitna ng makapal na ulop at madilim na ulap. 12 At kinausap kayo ni Yawe mula sa apoy. Narinig ninyo ang ugong ng mga salita, ngunit wa­lang nakitang anumang anyo, boses lamang ang narinig ninyo. 13 Ipinaalam niya sa inyo ang kanyang Pakikipagtipan kung saan niya iniutos sa inyo na tuparin ang kanyang sampung utos na isinulat niya sa dalawang tapyas na bato. 14 At inutusan naman niya ako na ituro sa inyo ang mga tuntunin at mga batas upang maisabuhay ninyo ang mga ito sa lupaing magiging inyo.

 

15 Pakaisipin ninyong mabuti ang in­yong gagawin. Wala kayong naki­tang anumang anyo nang kausapin kayo ni Yawe nang araw na iyon mula sa apoy sa Bundok Horeb. 16 Kaya huwag ka­yong magpapaka­bulok, huwag ka­yong gagawa ng diyus-diyusan o rebultong korteng la­laki o babae, 17 o kaanyo ng anu­mang ha­yop sa lupa, o ng anu­mang uri ng ibong lumilipad sa langit, 18 o ng anumang gu­magapang sa lupa, o ng anumang uri ng isda sa tubig sa ilalim ng lupa. 19 Sa pag­tingala mo sa langit, at makita ang araw, ang buwan, ang mga bituin, at lahat ng hukbo ng langit, huwag kang paeeng­ganyong yukuan ang mga ito para sam­bahin at pagling­kuran bilang mga diyos. Sapagkat ini­wan ni Yaweng iyong Diyos ang mga iyon para sa lahat ng bansa sa silong ng langit, 20 subalit pinili niya kayo at inilabas mula sa Ehipto kung saan kayo sinubok sa apoy, upang ma­ging sari­ling sambayanan niya tulad ninyo ngayon.

 

21 Gawa ninyo kaya nagalit sa akin si Yawe at isinumpa niya na hindi ako ma­katatawid sa Jordan at hindi maka­pa­pasok sa magandang lupaing ibini­bigay bilang pamana sa inyo ni Yaweng Diyos ninyo. 22 Sa lupaing ito ako mama­matay at hindi makatatawid sa Jordan. Subalit kayo ang makatatawid at magmamay-ari sa magandang lupaing iyon. 23 Kaya pakai­ngatan mong huwag limu­tin ang Paki­kipag­tipan sa iyo ni Yaweng iyong Diyos, at huwag kang gumawa ng anumang uri ng diyus-diyusan, tulad ng iniutos sa iyo ni Yaweng iyong Diyos. 24 Sapagkat si Ya­weng iyong Diyos ay apoy na tumutupok, isang Diyos na seloso.

 

25 Kapag nagkaanak ka na at nag­kaapo, at tumanda ka na sa lupain, hu­wag kayong magpapakabulok sa pag­ka­karoon ng mga diyus-diyusan at pag­gawa ng masama sa paningin ni Yaweng iyong Diyos. Kapag ginalit nin­yo siya, 26 ganap kayong maglalaho sa lupaing aangkinin ninyo pagkatawid ninyo sa Jor­dan. Saksi ang langit at lupa sa aking babala – hindi kayo magtatagal doon kundi tiyak na malilipol.

 

27 Pangangalatin kayo ni Yawe sa mga bayan, at iilan lamang ang mati­tira sa inyo sa mga bansang pag­da­dalhan sa inyo ni Yawe. 28 Doo’y papag­li­lingkurin kayo sa kanilang mga diyos, na gawang kamay ng tao, at yari sa bato at kahoy, na hindi nakakikita o nakariri­nig, ni kuma­kain o nakaaamoy. 29 Ngunit hahanapin mo roon si Yaweng iyong Diyos, at mata­tagpuan mo siya kung hahanapin mo siya nang buo mong puso at nang buo mong kalu­luwa 30 sa gitna ng iyong pighati. Kapag nangyari ito sa mga huling araw, baba­lik ka kay Yaweng iyong Diyos, at makikinig ka sa kanyang tinig. 31 Sa­pag­­­kat si Yaweng iyong Diyos ay Diyos na maawain, hindi ka niya pababayaan o pupuksain, o lili­mutin kaya ang Paki­ki­pagtipang sinum­­paan niya sa iyong mga ninuno.

 

Pinili ka ng Diyos

 

32 Magtanong ka tungkol sa mga pa­nahong nagdaan mula sa pinaka­unang araw nang likhain ng Diyos ang tao sa lupa. Magtanong ka mula sa mag­­kabilang dulo ng daigdig – Nagkaroon na ba ng pambihirang bagay tulad nito? May narinig na bang tulad nito noong una? 33 May bayan na bang nanatiling buhay matapos marinig ang tinig ng Diyos na buhay, tulad mo matapos mo siyang marinig na nagsa­salita mula sa gitna ng apoy?

 

34 Kailan ma’y walang diyos na nagtangkang dumating para ikuha ang kan­yang sarili ng isang sambayanan mula sa piling ng isa pang bayan sa pamama­gitan ng mga pagsubok at mga tanda, ng mga kababalaghan at digmaan, nang may malakas na kamay at nakaunat na bisig, nang may kakila-kilabot na bagay tulad ng lahat ng ginawa ni Yawe para sa inyo sa Ehipto na nakita ng inyong mga mata.

 

35 Ipinakita sa iyo ang lahat ng ito upang malaman mong Diyos si Yawe, at wala nang iba liban sa kanya. 36 Ipinarinig niya sa iyo ang kanyang tinig mula sa langit, upang supilin ka. At ipi­nakita niya sa iyo sa lupa ang kanyang malaking apoy, at narinig mo nga ang kanyang mga salita mula sa apoy. 37 Dahil mahal niya ang iyong mga ni­nuno, pinili niya ang kanilang inapong sumunod sa kanila, at siya mismo sa kanyang malakas na kapangyarihan ang naglabas sa iyo sa Ehipto. 38 Pina­layas niya sa harap mo ang mga bansang mas malaki at mas malakas kaysa iyo, at pinapasok ka niya sa kani­lang lupaing ibinigay niya ngayon sa iyo bilang pamana.

 

39 Kaya itanim mo sa iyong puso na si Yawe lamang ang Diyos sa langit sa itaas at sa lupa sa ibaba, at wala nang iba.

 

40 Tuparin mo ang mga tuntunin at mga utos na iniuutos ko sa iyo ngayon, at mapapabuti ka at ang iyong mga anak na susunod sa iyo. At mabu­buhay ka nang matagal sa lupaing ibinibigay sa iyo magpakailanman ni Yaweng iyong Diyos.”

 

Pangalawang “pagsasalita ni Moises”

 

41 Ibinukod ni Moises ang tatlong siyudad sa kabilang ibayo ng Jordan sa gawing sila­ngan 42 kung saan makapupunta para kup­kupin ang sinumang di-sinasadyang naka­patay ng kanyang kapwa na kailan ma’y di naman niya na­kagalit. Makapupunta siya sa alinman sa mga siyudad na ito at maililigtas niya ang kanyang sarili.

 

43 Ito ang mga siyudad: ang Basar sa talampas ng disyerto para sa tribu ng Ruben, ang Ramot ng Galaad para sa tribu ng Gad, at ang Golan sa Basan para sa tribu ng Manases.

 

44 Ito ang Batas na itinadhana ni Moises sa mga anak ng Israel. 45 Ito ang mga dekla­rasyon, mga tuntunin at mga batas na sinabi ni Moises sa mga anak ng Israel pagkalabas nila sa Ehipto, 46 sa kabilang ibayo ng Jordan sa kapa­tagang katapat ng Bet-Peor sa lupain ni Sihong taga-Hesbon na hari ng mga Amorreo na nalupig ni Moises at ng mga anak ng Israel paglabas nila mula sa Ehipto. 47 At inangkin nila ang kanyang lupain pati ang lupain ni Og na hari ng Basan, ang dalawang haring Amorreo sa sila­ngan ng Jordan, 48 mula sa Aroer sa hangganan ng Ilog Arnon hanggang sa Bundok Siryon na tinatawag ding Hermon – 49 ang buong kapa­tagan mula sa silangan ng Jordan hanggang Dagat na Patay sa paanan ng Bundok Pisga.

Advertisements

June 14, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Deuteronomy, Lumang Tipan, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: