Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Deuteronomio 10

     1 Nang panahong iyon, sinabi sa akin ni Yawe ­– Suminsel ka ng dalawang tapyas na bato tulad ng una, at umahon ka rito sa akin sa bundok. Gumawa ka rin ng isang ka­bang yari sa kahoy. 2 Isusulat ko sa mga tapyas ang mga salitang nasa unang mga tap­yas na sinira mo. At ilalagay mo ang mga ito sa kaban.

 

3 Kaya gumawa ako ng kabang yari sa kahoy na akasya, at suminsel ng dalawang tapyas na bato tulad ng una. At umahon ako sa bundok, hawak ang dalawang tapyas. 4 Isinulat naman ni Yawe sa mga tapyas ang isinulat niya noon sa una, ang sampung salitang sinabi niya sa inyo sa bundok mula sa apoy, sa Araw ng Pagtitipon. At ibinigay sa akin ni Yawe ang mga ito.

 

5 Nang bumaba ako mula sa bundok, inilagay ko ang mga tapyas sa kabang ginawa ko, at naroroon ang mga ito gaya ng iniutos sa akin ni Yawe.

 

Nagpunta ang mga anak ng Israel sa mga balon ng Bene-Yakan, at dumaan sa Mosera. Doon namatay si Aaron, at doon din siya inili­bing; at ang kanyang anak na si Eleazar ang humalili sa kanya bilang pari. Mula roon, nag­lakbay sila sa Gudgoda, at mula sa Gudgoda patungong Yotbata na lupain ng mga ilog at mga bukal. Noon ibinukod ni Yawe ang tribu ni Levi upang sila ang bumuhat sa Kaban ng Pakikipag­tipan ni Yawe, at tumayo sa harap ni Yawe at mag­lingkod sa kanya, at magbasbas sa pag­tawag sa kanyang Pangalan, tulad ng ginagawa nila hanggang ngayon. 9 Kaya wa­lang kaparte si Levi sa pamana ng kanyang mga kapatid. Si Yawe ang kanyang mana, tu­lad ng sinabi sa kanya ni Yaweng iyong Diyos.

 

10 At apatnapung araw at apatnapung gabi akong nanatili sa bundok, at pinaking­gan din ako ni Yawe noon, at hindi niya niloob na puk­sain ka. 11 At sinabi sa akin ni Yawe – Tumindig ka at pamunuan ang samba­ya­nang ito upang makapasok sila at maang­kin ang lupaing ipinangako ko sa kanilang mga ninuno na ibi­bi­gay sa kanila.

 

Paglingkuran at mahalin ang Diyos

 

 12 At ngayon, Israel, ano pa ang hinihingi sa iyo ni Yaweng iyong Diyos kundi ang magkaroon ka ng pitagan kay Yaweng iyong Diyos at lumakad sa lahat niyang daan? Mahalin mo siya at pag­lingkuran si Yaweng iyong Diyos nang buo mong puso at nang buo mong kaluluwa. 13 Tuparin ang mga utos ni Yawe at ang kanyang mga tun­tuning iniuutos ko sa iyo ngayon para sa iyong kapakanan.

 

14 Tingnan mo! Kay Yaweng iyong Diyos ang langit at ang himpapawid, ang sangkalupaan at lahat ng naririto. 15 Ngu­nit ang iyong mga ninuno lamang ang inibig mahalin ni Yawe. Pinili niya ang kanilang mga inapo na sumunod sa kanila – kayo mismo – mula sa lahat ng bansa, tulad ngayon.

 

16 Dalisayin ninyo ang inyong mga puso at huwag nang maging matigas ang ulo kay Yawe 17 sapagkat si Yaweng inyong Diyos ang Diyos ng mga diyos at Panginoon ng mga panginoon. Diyos na dakila, malakas at kagila-gilalas! Wala siyang kini­kilingan at hindi siya tuma­tanggap ng suhol. 18 Iginagawad niya ang kata­rungan sa mga ulila at mga biyuda; at mahal niya ang mga da­yuhan, bini­bigyan niya sila ng pagkain at damit. 19 Kaya mahalin mo ang mga dayuhan sapagkat naging dayuhan din kayo sa lupain ng Ehipto. 20 Magka­roon ka ng pitagan kay Yaweng iyong Diyos, paglingkuran siya, kumapit sa kanya at tawagin ang kan­yang Pangalan sa iyong panu­numpa. 21 Siya ang iyong dangal, siya ang iyong Diyos na gu­mawa para sa iyo ng mga dakila at kagila-gilalas na bagay na iyon na na­kita ng iyong mga mata. 22 Pipitum­pung katao lamang ang iyong mga ninuno nang bumaba sila sa Ehipto, ngunit ngayo’y ginawa ka ni Yaweng sindami ng mga bituin sa langit.

Advertisements

June 14, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Deuteronomy, Lumang Tipan, Old Testament

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | June 14, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: