Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Deuteronomio 1

 1 Ito ang mga salitang sinabi ni Moises sa buong Israel sa Disyerto ng Araba sa kabilang ibayo ng Ilog Jordan, sa tapat ng Suf, sa pagitan ng Paran, Tofel, Labam, Haserot at Dishab. 2 Mula sa Bundok Horeb hanggang Kades-Barnea, labing-isang araw nilang nilakad ang kabundukan ng Seir. 3 At ngayon, sa unang araw ng ikalabing-isang buwan sa ikapatnapung taon ng kanilang pag-alis sa Ehipto, sinabi ni Moises sa mga anak ng Israel ang  lahat ng iniutos sa kanya ni Yawe tungkol sa kanila.

 

4 Pagkalupig kay Sihong taga-Hesbon na hari ng mga Amorreo at kay Og na hari ng Basan na naghahari sa Astarot at Edrei, 5 sinimulang ipaliwanag ni Moises ang batas na ito. Nasa lupain sila ng Moab, sa kabilang ibayo ng Jordan.

 

Ang unang pagsasalita ni Moises: ang mga hukom

 

• Sinabi ni Moises: 6 “Sa Bundok Horeb, sinabi sa atin ni Yaweng Diyos natin – Mata­gal na kayo sa bundok na ito. 7 Iwan ninyo ang lugar na ito at magpunta sa kabundukan ng mga Amorreo at sa mga karatig-bayan nito sa Ara­ba, sa Kabundukan, sa Kapa­ta­gan, sa Negeb at sa Dalampasigan, sa lupain ng mga Kananeo at Lebanon, hanggang sa malaking Ilog Eufrates.

 

8 Tingnan ninyo, iniaalok ko sa inyo ang lupaing ito, puntahan ninyo at angkinin ang lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno, kina Abraham, Isaac at Jacob, at sa lahat nilang inapo.

 

Sinabi ko sa inyo nang panahong iyon – Hindi ko kayo kayang pasaning mag-isa. 10 Pina­rami kayo ni Yaweng Diyos ninyo, at tingnan ninyo, sindami na kayo ngayon ng mga bituin sa langit! 11 At libong ulit pa sana kayong pa­damihin ni Yaweng Diyos ng inyong mga ninu­no, at pagpalain gaya ng ipinangako niya.

 

12 Ngunit paano ko malulutas na mag-isa ang lahat ninyong problema at usapin? 13 Pumili kayo ngayon ng mga lalaking matalino, maunawain at kinikilala mula sa bawat tribu ninyo. At itatalaga ko silang pinuno ng sambayanan.

 

14 At sumagot naman kayo – Maganda ang ipinagagawa mo sa amin. 15 Kayat mula sa mga pinuno ng inyong mga tribu, pumili ako ng mga taong marunong at kinikilala, at itinalaga sila bilang mga pinuno ng tigsa­sanlibo, tigsasandaan, tiglilimampu at tigsa­sampu, at bilang mga opisyal din para sa bawat tribu. 16 At ibi­nigay ko ang utos na ito sa mga hukom – Asikasuhin ninyo ang mga reklamo ng inyong mga kapatid, at hatu­lan nang may katarungan ang mga usapin ng mga magkakapatid na Israelita, o ng isa sa kanila at ng dayuhan sa inyong piling.

 

17 Huwag kayong magpapaimpluwensya kaninuman sa inyong paghuhukom, kundi pa­reho ninyong pakinggan ang dukha at ang ma­yaman, ang makapangyarihan at ang ma­hina. At huwag kayong matakot kaninu­man sapagkat kayo’y mga kinatawan ng Diyos. At kung may usaping maging napa­ka­­hirap para sa inyo, dalhin ninyo ito sa akin at ako ang haharap dito.

 

18 Nang panahong iyon, sinabi ko sa inyo ang lahat ng dapat ninyong gawin.

 

Pag-alaala sa paghihimagsik sa Kades

 

19 Sa wakas, pagkaalis natin sa Horeb, ni­lakad natin ang malawak at nakakatakot na disyertong nakita ninyo patungo sa kabundu­kan ng mga Amorreo, tulad ng iniutos sa atin ni Yaweng Diyos natin. At pagdating natin sa Kades-Barnea, 20 sinabi ko sa inyo –

 

Dumating kayo ngayon sa kabundukan ng mga Amorreo na ibinibigay sa atin ni Yaweng Diyos natin. 21 Tingnan mo, Israel, ang lupaing ibinibigay sa iyo ni Yawe. Uma­hon ka at ang­kinin ito, gaya ng sinabi sa iyo ni Yaweng Diyos ng iyong mga ninuno. Huwag kang matakot ni panghinaan ng loob.

 

22 At lumapit kayong lahat sa akin, at inyong sinabi – Magpadala tayo ng ilang lalaki na uuna sa atin para saliksikin ang lupain, at sabihin sa atin ang daan papunta sa mga siyudad na pu­puntahan natin.

 

23 Maganda ang mungkahing iyon, kaya pumili ako ng labindalawang lalaki mula sa inyo, isa para sa bawat tribu. 24 Umalis sila at umahon sa kabundukan hanggang maka­rating sila sa Lambak ng mga Ubasan, at sinaliksik ito. 25 Pagdating nila roon, kumuha sila ng mga bunga ng lupa, dinala nila ang mga ito pabalik at isinalaysay sa atin ang kanilang nakita. Sinabi nila – Maganda ang lupaing ibinibigay sa atin ni Yaweng Diyos natin.

 

26 Ngunit ayaw ninyong umahon, kundi nag­rebelde laban sa utos ni Yaweng Diyos ninyo. 27 At nagsimula kayong bumulung-bulong sa inyong mga tolda – Ayaw na sa atin ni Yawe. Inilabas niya tayo sa Ehipto para lamang ibigay sa kamay ng mga Amorreo na lilipol sa ating lahat. 28 Saan tayo pupunta? Tinakot tayo ng ating mga kapatid sa kani­lang ibinalita sa atin na: Mas malalakas at mas malalaki kaysa atin ang mga tao roon. Malalawak ang siyudad at abot hanggang langit ang mga pader. At nakakita pa kami roon ng mga higante.

 

29 At sinabi ko sa inyo – Huwag kayong masindak ni matakot sa kanila. 30 Si Yaweng Diyos ninyo na nangunguna sa inyo ang siya ring lalaban para sa inyo tulad ng ginawa niya para sa inyo sa Ehipto. 31 Nakita rin ninyo ang kanyang ginawa sa disyerto, pinasan niya kayo habang daan tulad ng pagpasan ng ama sa kanyang anak hanggang makarating tayo sa lugar na ito.

 

32 Ngunit hindi pa rin ninyo pinaniwalaan si Yaweng Diyos ninyo. 33 Siya ang nanguna sa inyo sa inyong paglalakbay sa paghanap ng lugar na mapagkakampuhan. Itinuro niya sa inyo ang daan sa pamamagitan ng apoy kung gabi at ng ulap kung araw.

 

34 At nang marinig ni Yawe ang ingay ng inyong mga reklamo, nagalit siya at kanyang isinumpa – 35 Wala isa man sa masamang la­hing ito ang makakakita sa magandang lupaing ipinangako kong ibibigay sa inyong mga ninuno 36 maliban kay Kaleb na anak ni Yefone. Makikita niya ito, at ibibigay ko sa kanya at sa kanyang mga anak ang lupang kanyang nilakad, sapagkat matapat siyang sumunod kay Yawe.

 

37 Nagalit din sa akin si Yawe gawa ninyo, kaya sinabi niya sa akin – At pati ikaw, hindi ka rin makapapasok doon, 38 kundi ang iyong ayudanteng si Josue na anak ni Nun ang siyang makapapasok. Palakasin mo ang kanyang loob sapagkat siya ang magbibigay sa Israel ng pamana nito. 39 Ang inyong mga anak na wala pang muwang ngayon sa mabuti at sa masama ang makapapasok doon. Sa kanila ko ibibigay ang lupain at magiging kanila ito. 40 Ngunit para sa inyo, bumalik kayo sa disyerto papunta sa Dagat ng Mga Tambo.

 

41 At sumagot kayo sa akin – Nagkasala kami kay Yawe. Aahon na kami ngayon at lalaban gaya ng iniutos sa atin ni Yaweng Diyos natin. Kaya kinuha ng bawat isa ang kanyang mga sandata, sa pag-aakalang madali ang umahon sa kabundukan. 42 Suba­lit sinabi sa akin ni Yawe – Sabihin mo sa kanilang huwag umalis para lumaban sapag­kat wala ako sa kanila, kung hindi’y matatalo sila ng kanilang mga kaaway.

 

43 Sinabi ko ito sa inyo ngunit hindi kayo na­ki­nig. Sinuway ninyo ang utos ni Yawe at uma­hon pa rin sa kabundukan sa inyong kaya­­bangan. 44 At hinarap kayo’t pinag­tataga ng mga Amorreong nakatira sa kabun­dukang iyon, para silang mga putak­teng humabol sa inyo mula Seir hanggang Horma. 45 At lumuluha kayong nagbalik sa harap ni Yawe, ngunit hindi niya kayo dininig o pinakinggan man ang in­yong tinig. 46 Kaya matagal na panahon ka­yong tumigil sa Kades, at alam ninyo kung gaano iyon.

Advertisements

June 14, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Deuteronomy, Lumang Tipan, Old Testament

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | June 14, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: