Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Josue 8

Sinakop ni Josue ang Ai

 

Sinabi ni Yawe kay Josue: “Huwag kang matakot o masiraan ng loob. Salakayin mo at ng lahat mong kawal ang Ai. Ibibigay ko sa iyong mga kamay ang hari nito, ang lahat ng tao nito, ang buong lunsod at lupain. Gagawin mo sa Ai ang ginawa mo sa Jerico at sa hari nito, ngunit kunin ninyo ang lahat ng hayop at mga ari-arian para sa inyo. Sige, ihanda mo ang pag­lusob mula sa likuran ng lunsod.”

 

Kayat umalis si Josue at ang lahat niyang kawal at pumunta sa Ai. Pumili siya ng tatlumpung libong matatapang na man­dirigma, at pinalakad kinagabihan. Iniutos niya sa kanila: “Maghanda kayong lumusob mula sa likod ng lunsod. Huwag kayong magpakalayo at mag­handa kayo. Lalapit ako at ang buong bayan sa lunsod. At kapag nilusob kami ng mga taga-Ai tulad noon, aatras kami. At lalabas sila sa lunsod at hahabulin kami hanggang sa malayo sa pag-aakala nilang tumatakas kami gaya noon. At saka kayo magsitayo sa inyong pinag­tataguan at sakupin ang lunsod. Ipag­ka­kaloob sa inyo ni Yaweng ating Diyos ang lunsod. Pag­kasakop sa lunsod, sunugin ninyo ito gaya ng sinabi ni Yawe. Ito ang aking mga utos.”

 

At pinalakad sila ni Josue. Nagtungo sila sa lugar na pagtatambangan at naghintay sa pa­gitan ng Betel at Ai, sa kanluran ng lunsod, habang natutulog si Josue, at ang mga tao.

 

10 Kinabukasan maagang gumising si Josue at tinipon ang kanyang hukbo. Pina­ngunahan niya at ng mga matatanda ng Israel ang paglalakad papunta sa Ai. 11 Uma­hon din ang lahat ng sandatahang kasama niyang nakarating sa harap ng lunsod. At gumawa sila ng kampo sa hilaga ng lunsod, sa kabila ng lambak.

 

12 Kumuha si Josue ng limang libong kawal, inihanda niyang lumusob mula sa pagitan ng Betel at Ai sa kanluran ng lunsod. 13 At nagtayo ng kampo ang bayan sa hilaga ng lunsod, habang ang mga kawal naman sa kanluran. Ngunit sa lambak nagpalipas ng gabi si Josue.

 

Ang digmaan sa Ai

 

14 Nang makita iyon ng hari ng Ai, agad-agad siyang lumabas ng lunsod kasama ang kanyang buong bayan upang sagupain ang mga Israelita sa dalisdis sa tapat ng lambak ng Jordan. Ngunit hindi nila alam na naghandang sumalakay ang mga Israelita mula sa li­ku­ran ng lunsod. 15 Nag­kunwaring natatalo sina Josue at ang mga Israelita at nagtak­buhan sila patungo sa ilang. 16 At naghi­yawan ang lahat ng tao ng lunsod at hinabol sila. 17 Walang naiwan sa Ai upang ipag­tanggol ang lunsod at iniwang bukas ito.

 

18 Kaya sinabi ni Yawe kay Josue: “Iunat mo sa Ai ang iyong sibat sapagkat ipinag­kaloob ko na sa iyong kamay ang lunsod na ito.” 19 Ginawa nga ito ni Josue, at sa hudyat na iyon nag­sitindig ang mga mandi­rigma mula sa pinagtataguan at sinalakay nila ang lunsod. Pumasok sila at sinakop ang lunsod, at agad sinunog iyon.

 

20 Kayat paglingon ng mga mamamayan ng Ai, nakita nila ang usok na umaakyat sa langit mula sa lunsod at kasabay nito, nagsi­balik ang mga tumatakas na Israelita at hinarap sila. 21 Na­­siraan sila ng loob sapag­kat nakubkob sila: 22 sa isang panig naroon si Josue at ang bayan ng Israel, at sa kabila naman naroon ang mga na­nunog sa lunsod.

 

Pinatay ng mga Israelita ang mga mamama­yan ng Ai at walang naiwang buhay at wala ring nakatakas. 23 Binihag naman nila ang hari ng Ai at dinala kay Josue.

 

24 Pagkalipol ng mga Israelita sa lahat ng mga taga-Ai na hinabol nila sa kabukiran o sa ilang, bumalik sila sa lunsod at pinatay sa sak­sak ang lahat ng nanatili roon. 25 Umabot sa labindalawang libo ang namatay sa araw na iyon. 26 Hindi ipinatigil ni Josue ang pag­salakay hanggat hindi napapatay ang lahat ng mamamayan ng Ai bilang pagtupad sa banal na sumpa. 27 Ngunit kinuha ng mga Israelita para sa kanilang sarili ang mga hayop at ari-arian gaya ng iniutos ni Yawe.

 

28 Sinunog ni Josue ang lunsod at iniwan niya itong wasak at tiwangwang na gaya ngayon. 29 Ipinabitay naman ni Josue ang hari ng Ai sa isang punungkahoy. Pag lubog ng araw, ipinababa niya ang bangkay at ipinatapon ito sa may bungad ng lunsod at tinambakan ng mga batong naroroon pa rin hanggang ngayon.

 

Muling isinagawa ni Josue ang pakikipagtipan sa Sikem

 

 30 Sa Bundok ng Ebal, nagtayo si Josue ng altar sa karangalan ni Yaweng Diyos ng Israel. 31 Tinupad niya ang mga iniutos ni Moises sa mga Israelita, at ayon sa nasusulat sa aklat ng Kautusan ni Moises, ginawa ang altar na ito sa mga batong hindi tinapyas at itinayo ito na hindi ginamitan ng anumang kagamitang bakal. Dito naghandog si Josue kay Yawe ng mga sinu­nog na alay at mga hain sa mabuting pag­sasa­mahan. 32 At sa harap ng mga Israelita iniukit niya sa bato ang kopya ng Kautusan na sinulat ni Moises.

 

33 Tumayo ang sambayanan ng Israel, ka­sama ang kanilang mga matatanda, opisyal at hukom, sa magkabila ng Kaban. Katapat na­man nila ang mga pari at mga Levita na nag­papasan sa Kaban ng Tipan ni Yawe. Nag­sama-sama ang mga katutubong Israelita at mga dayuhang naki­­­pamayan. Nasa harapan ng Bun­dok ng Gari­zim ang kalahati ng mga tao at nasa harapan naman ng Bundok ng Ebal ang kalahati pa gaya ng iniutos ni Moises para sa pagbabasbas sa Israel.

 

34 Binasa ni Josue ang mga salita ng pag­papala at sumpa, at ang lahat ng nasusulat sa aklat ng Kautusan. 35 Wala siyang kinalimutan ni isa mang salita sa mga isinulat ni Moises. Binasa niya iyon nang malakas sa harap ng sam­ba­ya­nan ng Israel na kinabibilangan ng mga babae, bata at dayuhang kasama nilang namumuhay doon.

Advertisements

June 12, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Joshua, Lumang Tipan, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: