Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Josue 7

Pinarusahan ang paglabag ni Akan sa banal na sumpa

 

 1 May mga Israelitang lumabag sa pag-aalay sa Diyos. Kumuha ng ilang bagay na ihahandog sa Diyos si Akan na anak ni Karmi na anak naman ni Zabding anak ni Zera, mula sa tribu ng Juda. Kayat nag-alab ang galit ni Yawe laban sa Israel.

 

Mula sa Jerico, nagpadala ng ilang lalaki si Josue sa Ai, na malapit sa Bet-aven, sa sila­ngan ng lunsod ng Betel. Sinabi niya sa kanila: “Umahon kayo’t magmanman sa lupain.” At nagbalik sila kay Josue at sinabi: “Hindi kaila­ngang ipadala ang buong hukbo; sapat na ang dalawa o tatlong libong lalaki upang sakupin ang lupain. Huwag mong pagurin ang buong bayan sapagkat kakaunti lamang ang nasa lupain.”

 

Kayat sumalakay ang tatlong libong lalaki sa Ai, ngunit itinaboy sila ng mga tagapagtanggol ng lunsod. Napatay ng mga mamamayan ng Ai ang tatlumpu’t anim na lalaki. Hinabol nila ang mga Israelita sa labas ng pin­tuan ng lunsod, hanggang sa Sebarim, at tinalo nila sila sa dalisdis. Nasiraan ng loob ang buong bayan.

 

Pinunit ni Josue at ng lahat ng mga pinuno ng Israel ang kanilang damit, nilag­yan ng abo ang kanilang ulo at nagpatirapa sa harap ng Kaban ni Yawe hanggang gumabi. Tumangis si Josue: “O, Yawe! Bakit mo kami pinatawid sa Ilog Jordan upang ibigay lamang sa kamay ng mga Amorreo?

 

Mabuti pang nanatili na lamang kami sa kabilang ibayo ng Jordan. Yawe, aking Diyos, ano ang masasabi ko kung nakikita kong tumatakas ang Israel sa mga kaaway? 9 Malalaman ito ng mga Kananeo at ng lahat ng nani­nirahan sa lupaing ito. Magkakaisa sila upang paligiran kami at itaboy. At ikaw, ano ang iyong gagawin para sa karangalan ng iyong Pangalan?”

 

10 Sumagot si Yawe: “Tumayo ka! bakit ka nagpapatirapa sa lupa? 11 Nagkasala ang Israel at nilabag ang aking tipan; may mga Israelitang kumuha ng ilang bagay na handog sa Diyos at itinago nila  kasama sa kanilang mga ari-arian. 12 Kayat hindi maka­tayo ang Israel laban sa kanyang mga kaaway, at tumatalikod siya’t tumatakas sa kanila sapagkat kumuha sila ng mga bagay na sinumpa, kaya nasumpa sila. Hindi na ako sasainyo hanggang hindi mo inaalis ang sumpa sa inyong piling. 13 Tumindig ka at gawing banal ang mga tao. Sabihin mo sa kanila: ‘Linisin ninyo ang inyong mga sarili para bukas. Sinasabi sa inyo ni Yaweng Diyos ng Israel: ‘O, Israel, nasa inyo ang banal na sumpa at hindi kayo makahaharap sa inyong mga kaaway hanggang hindi ninyo naaalis ang banal na sumpa mula sa inyo.’ 14 Kayat bukas ng umaga, lalapit kayong sama-sama ayon sa tribu. Haharap nang angkan-angkan ang tri­bung ituturo ni Yawe sa palabunutan. At haha­rap nang samba-sambahayan ang angkang ituturo ni Yawe at haharap nang isa-isa ang sam­bahayan. 15 Dahil sa pagsuway sa tipan ni Yawe at pag­gawa ng anumang nakamumuhi sa Israel, ang matuklasang nagkasala ay susu­nuging kasama ang lahat ng sa kanya.

 

16 Kinabukasan gumising nga nang maaga si Josue at inutusang humarap ang mga tribu ng Israel. Napili ang tribu ng Juda. 17 Humarap ang mga angkan, at napili ang angkan ni Zera. Humarap ang mga samba­hayan ng angkan at napili naman ang samba­hayan ni Zabdi. 18 Hu­marap ang mga pandigmang lalaki ng sambahayang ito at napili si Akan, na anak ni Karmi na anak ni Zabding anak ni Zera, mula sa tribu ng Juda.

 

19 At sinabi sa kanya ni Josue, “Anak, ipagtapat mo ang katotohanan sa harapan ni Yaweng Diyos ng Israel. Sabihin mo sa akin kung ano ang iyong ginawa at huwag kang maglihim ng anuman.” 20 Sumagot si Akan: “Totoo ngang nagkasala ako kay Yawe. Ito ang ginawa ko: 21 Nakita ko sa mga nasam­sam ang isang ma­gandang kapa mula sa Sinar, dalawandaang shekel ng pilak at isang bara ng ginto na tu­mi­timbang ng limampung shekel. Nagnasa ako sa mga iyon kayat kinuha ko, at ibinaon ko sa lupa sa loob ng aking tolda. Pinakailalim ang pilak.”

 

22 Nagpadala ng ilang tao si Josue at tumakbo sila sa tolda ni Akan; sa loob ng tolda nila natagpuan ang mga ninakaw kasama na ang pilak. 23 Kinuha nilang lahat iyon at iniharap kay Josue at sa mga tao at inilagay ang lahat sa harap ni Yawe.

 

24 At kinuha ni Josue si Akan, at ang pilak, kapa at ginto, pati na ang kanyang mga anak, mga baka, ang asno at ang mga tupa, ang kanyang tolda at lahat ng kanyang ari-arian, at dinala sila sa Lambak ng Akor. Sumunod naman ang buong Israel. 25 Doon sinabi ni Josue kay Akan: “Nagdala ka ng kapahamakan sa amin, kaya dalhan ka rin sana ni Yawe ng kapahamakan sa araw na ito.” At pinagbabato siya ng buong Israel. Sa lahat ng sa kanya, dinurog ang ilan at sinunog ang iba pa, at 26 tinabunan siya ng batong naroroon hanggang sa mga araw na ito. At tinalikuran ni Yawe ang kanyang galit.

 

Kayat tinawag ang lugar na iyon na Lambak ng Akor.

Advertisements

June 12, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Joshua, Lumang Tipan, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: