Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Josue 6

Ang pagsakop sa Jerico

 

 1 Isinara at kinandaduhan ang Jerico dahil sa mga Israelita. Walang nakapapasok at walang naka­lalabas. 2 Ngu­nit sinabi ni Yawe kay Josue: “Ibi­bigay ko sa iyo ang lunsod, ang hari nito’t mga kawal. 3 Kayat minsan sa isang araw lumakad ka sa paligid ng lunsod, kasama ang lahat ng sandatahang lalaki. Gawin mo ito sa loob ng anim na araw. 4 Sa unahan ng Kaban dadalhin ng pitong pari ang pitong tambuling pampahayag. Sa ikapitong araw, pitong beses kayong li­libot sa lunsod. 5 Kapag pinatunog na nila ang mga trumpeta, sasalakay at sisi­gaw nang malakas ang lahat ng tao, at ba­bag­sak ang muog ng lunsod, at papasok ang bawat isa sa tapat niya.”

 

Tinawag ni Josueng anak ni Nun ang mga pari, at sinabi sa kanila: “Dalhin ninyo ang Kaban ng Tipan at sa unahan nito, dalhin ng pitong pari ang mga tambuling pam­pahayag.” At sinabi ni Josue sa mga tao: “Lumigid kayo sa lunsod at mauuna ang pambungad na hanay ng hukbo sa Kaban ni Yawe.”

 

Pagkasabi nito ni Josue, pinatunog ng mga pari ang pitong trumpetang pam­pahayag, at lumakad sila sa unahan ng Kaban ni Yawe. Lu­makad naman sa unahan ng mga pari ang pambungad na hanay ng bayan, at sumunod sa Kaban ang iba pa. Walang tigil ang tunog ng mga trumpeta. 10 Iniutos ni Josue: “Huwag ka­yong sisigaw o magsasalita ng anuman, hang­gang sa araw na sabihan ko kayong sumigaw at humiyaw.”

 

11 Sa araw na iyon, ipinalibot niya nang min­san sa lunsod ang Kaban ni Yawe, at saka bumalik ang lahat sa kampo at doon nila pina­lipas ang gabi. 12 Kinabukasan, ma­agang bu­mangon si Josue 13 at dinala naman ng mga pari ang Kaban at lumakad sa unahan ng Ka­ban ang mga nagpapatunog sa pitong tambuli. Nanguna sa kanila ang pambungad na hanay ng hukbo at sumunod naman ang iba pa sa Kaban samantalang tumutunog ang mga trum­peta.

 

14 Sa ikalawang araw na ito lumigid sila nang minsan sa lunsod at nagbalik sa kampo. Ganito ang ginawa nila sa loob ng anim na araw. 15 Sa pagbu­bukanliwayway ng ikapitong araw, gumising ang mga Israelita at lumigid sa lunsod ng Jerico, tulad nang ginawa sa nakaraang mga araw. Ngunit nga­yon pitong ulit silang lumigid. 16 Sa ikapitong ulit, samantalang pinapa­tunog ng mga pari ang mga trum­peta, iniutos ni Josue sa mga tao: “Sumi­gaw na kayo sapagkat ipinag­kaloob na sa inyo ni Yawe ang lunsod!

 

17 Lilipulin at susunugin ang lunsod at ang lahat ng naroroon dahil sa banal na sumpa. Tanging ang babaeng bayaran na si Rahab, at lahat ng kasama niya sa bahay ang mabu­buhay dahil siya ang nagtago sa mga espi­yang ipinadala natin. 18 At mag-ingat din kayo sa banal na sumpa, sapagkat sa Diyos inihandog ang lahat. Huwag ninyong hawa­kan o kunin ang anuman, maliit man o mala­ki, at baka bumagsak ang banal na sumpa sa buong kampo ng Israel. 19 Ihahandog kay Yawe at ilalagay sa kabang-yaman ni Yawe ang lahat ng ginto, pilak, tanso at bakal.”

 

20 Tumunog ang mga tambuli at sumi­gaw ang mga tao. Noon di’y gumu­ho ang muog ng lunsod at pumasok ang bawat isa sa lunsod sa dakong katapat niya.

 

21 Sinakop nila ang Jerico at pinatay nila sa espada ang lahat ng lalaki’t ba­bae, bata man o matanda, kasama ang mga baka, tupa at asno dahil sa banal na sumpa.

 

22 At sinabi ni Josue sa dalawang lalaking nag-espiya sa Jerico: “Pumunta kayo sa bahay ng babaeng bayaran at ilabas ninyo siya, pati ang kanyang mga kaanak, gaya ng ipinangako ninyo sa kanya.”

 

23 Inilabas ng mga lalaki ang babaing si Ra­hab, ang kanyang ama, ina at mga kapatid, pati na ang kanyang mga kamag-anak at dinala sila sa ligtas na lugar sa labas ng kampo ng Israel. 24 Sinunog nila ang lunsod at lahat ng naroroon ngunit iniligtas nila ang mga pilak, ginto at mga bagay na tanso at bakal na isina­ma sa mga mama­haling bagay sa bahay ni Yawe. 25 At sa­pag­kat itinago ng babaeng bayaran ang da­lawang sugo ni Josue, iniligtas din ni Josue ang buhay ng babaeng bayaran at ng kanyang mga kaanak at nanirahan siya sa Israel.

 

26 Pinanumpa ni Josue ang mga tao: “Isumpa nawa ni Yawe ang sinumang magta­tayo muli sa Jerico. Bangkay nawa ng pa­nga­nay niyang la­laki ang pagpatungan ng saligang-bato, at bangkay naman ng kanyang bunso sa pagtatayo ng pintuan.”

 

27 Sumapiling ni Josue si Yawe at pinatanyag niya si Josue sa buong lupain.

Advertisements

June 12, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Joshua, Lumang Tipan, Old Testament

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | June 12, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: