Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Josue 5

Tinuli ang mga Israelita sa Gilgal at nagdiwang ng Paskuwa

 

 1 Nabalitaan ng mga haring Amorreo sa kanluran ng Jordan at ng lahat ng mga Kananeong hari na malapit sa Dagat Medi­terraneo kung paano tinuyo ni Yawe ang Jordan para makatawid ang mga Israelita. Kayat wala na silang lakas ng loob at sigla upang harapin ang mga Israelita.

 

Noon sinabi ni Yawe kay Josue: “Guma­wa ka ng panghiwa mula sa bato at mag­sagawa ka ng bagong pagtutuli sa mga Israelita.” Sumunod si Josue sa utos ni Yawe at tinuli ang mga Israelita sa lugar na tinawag na Burol ng Pinagtulian.

 

Ito ang dahilan kung bakit gumawa si Josue ng ikalawang pagtutuli. Tinuli ang lahat ng la­laking Israelitang umalis sa Ehipto, ngunit na­matay sila sa paglalakbay sa disyerto. Hindi naman tinuli ang mga ipinanganak sa disyerto. Naglakbay ang mga Israelita sa disyerto sa loob ng apatnapung taon hanggang mamatay ang buong salin­lahi na hindi sumunod kay Yawe sapagkat isinumpa ni Yawe sa kanila na hindi sila makapapasok sa lupaing umaapaw sa gatas at pulot-pukyutan na kanyang ipina­ngako sa kanilang mga ninuno. Ngunit ang kanilang mga anak ang pumalit at sila ang tinuli ni Josue.

 

At pagkatuli sa bayan, nagpahinga sila sa kampo hanggang sa gumaling ang kani­lang sugat. At saka sinabi ni Yawe kay Josue: “Sa araw na ito inaalis ko sa inyo ang kahihiyan ng Ehipto.” Kayat tinawag na Gilgal ang lugar na ito hanggang ngayon.

 

10 Tumigil ang mga Israelita sa Gilgal sa ka­patagan ng Jerico kung saan ipinag­diwang nila ang Paskuwa noong gabi ng ika­labing-apat na araw ng buwan. 11 Kina­bukasan, kumain sila ng tinapay na walang lebadura at nilagang butil na mga bunga ng lupain. 12 At mula sa araw na iyon na kumain sila ng bunga ng lupain, tumigil ang pag-ulan ng manna.

 

Wala nang manna para sa mga Israelita, ngunit noong taong iyon, kumain na sila ng bunga ng lupain ng Kanaan.

 

13 Nang malapit na si Josue sa Jerico, tumi­ngala siya at nakita niya sa kanyang harapan ang isang lalaking may hawak na tabak. Lu­mapit si Josue sa lalaki at sinabi niya: “Kasama ka ba namin o ng mga kaaway namin? 14 At sumagot ang lalaki: “Hindi, ako ang pinuno ng hukbo ni Yawe.” Nagpatirapa si Josue sa lupa, sinamba ang lalaki at sinabi: “Ano ang gusto ng Panginoong gawin ng kanyang lingkod?” 15 Su­magot ang pinuno ng hukbo ni Yawe: “Hu­barin mo ang iyong mga sandalyas dahil banal ang lugar na tinatayuan mo.” At ginawa ito ni Josue.

Advertisements

June 12, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Joshua, Lumang Tipan, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: