Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Josue 4

Pagkatawid sa Jordan ng buong bayan, sinabi ni Yawe kay Josue: “Pumili ka ng labindalawang lalaki, isa mula sa bawat tribu, at utusan mo silang kumuha ng labindalawang bato sa ilalim ng Jordan, sa lugar na tina­tayuan ng mga pari. At ilalagay ang mga batong ito sa lugar na titigilan ninyo ngayong gabi.”

 

Tinawag nga ni Josue ang labindala­wang lalaking pinili niya mula sa labin­dalawang tribu ng Israel at inutusan sila: “Pumunta kayo sa kinaroroonan ng Kaban sa gitna ng Jordan, at kumuha kayo roon ng isang bato para sa bawat tribu at pasanin ito sa balikat. Magiging tanda ng pangyayaring ito ang mga batong ito para sa inyo. Sa hinaharap kapag tinanong kayo ng inyong mga anak: ‘Ano ang ibig sabihin ng mga batong ito sa inyo?’ sasabihin ninyo sa kanila na nahati ang tubig nang tumawid sa Jordan ang Kaban ni Yawe. Sa gayon, ang mga batong ito ang magsisilbing alaala para sa mga Israelita sa habampanahon.”

 

Sinunod ng mga Israelita ang utos ni Josue at kumuha sila ng labindalawang bato sa ilalim ng Jordan, isa para sa bawat tribu, gaya ng iniutos ni Yawe kay Josue. Dinala nila ang mga ito at inilagay sa lugar na tini­­gilan nila.

 

Gumawa si Josue ng bunton ng labin­dalawang bato sa gitna ng Jordan kung saan tumayo ang mga paring pumapasan sa Kaban ng Tipan. Hanggang sa mga araw na ito ay naroon pa ang mga ito. 10 Tumayo sa gitna ng Jordan ang mga paring pumapasan sa Kaban ng Tipan hang­gang matapos sabihin ni Josue ang lahat ng ipinag-uutos sa kanya ni Yawe. 11 Nang maka­tawid na sa ilog ang lahat ng tao, tumawid din ang Kaban, at muling lumakad ang mga pari sa unahan ng mga tao.

 

12 Lumakad ding nasasandatahan sa unahan ng mga tao ang mga lalaki mula sa tribu ng Ruben at ng Gad at kalahati sa tribu ng Manases, ayon sa ipinag-utos ni Moises sa kanila. 13 Hu­migit-kumulang sila sa apatnapung libo, at na­sa­sandatahang mabuti. Nag­daan sila sa harap ni Yawe, at nagtungo sa kapatagan ng Jerico upang makipag­digmaan.

 

14 Sa araw na iyon, dinakila ni Yawe si Josue sa harap ng buong Israel, kayat iginalang nila si Josue sa buong panahon ng kanyang buhay, gaya ng paggalang nila kay Moises.

 

15 Sinabi ni Yawe kay Josue: 16 “Utu­san mo na umahon sa Jordan ang mga paring pumapasan sa Kaban ng Ka­utusan.” 17 At iniutos ni Josue na umahon sila sa ilog. 18 At nang makaahon na ang mga paring pumapasan sa Kaban ng Tipan ni Yawe mula sa git­na ng Jor­dan, pagsayad ng kanilang mga paa sa pampang, lumaki ang tubig ng Jordan tulad sa nagdaang mga araw, at uma­paw ang tubig sa pampang.

 

19 Ikasampung araw ng unang buwan noong tumawid ang mga tao sa Jordan at tumigil sila sa Gilgal, sa sila­ngang hang­ganan ng Jerico. 20 At sa Gilgal, ini­­lagay ni Josue ang labin­da­lawang batong mula sa ilalim ng Jordan.

 

21 At saka sinabi ni Josue sa mga Israelita: “Sa hinaharap kapag tina­nong kayo ng inyong mga anak kung ano ang ibig sabihin ng mga bato, 22 sabihin ninyo sa kanila: “Nakatawid ang mga Israelita sa Jordan na hindi nabasa ang paa.” 23 Sapagkat tinuyo ni Yaweng ating Diyos ang tubig ng Jordan sa ating harapan, gaya ng ginawa niya sa Dagat ng Mga Tambo para makatawid tayo. 24 Ginawa niya ito upang malaman ng mga naninirahan sa lupaing ito ang kapangyarihan ni Yaweng ating Diyos, at upang kayo man ay matakot sa kanya sa habang pana­hon.”

Advertisements

June 12, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Joshua, Lumang Tipan, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: