Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Josue 3

Tumawid sa Jordan ang mga Israelita

 

 1 Kinabukasan, maagang gumising si Josue at kasama ang lahat ng mga Israelita, umalis siya sa Sitim at nagtungo sa Ilog Jordan. Doon sila tu­mi­gil bago nila tinawid ang ilog.

 

2 Pagkalipas ng tatlong araw, lumibot sa kampo ang mga pinuno 3 at iniutos nila sa mga Israelita: “Kapag nakita ninyong dumaan ang Kaban ng Tipan na pasan-pasan ng mga paring Levita, umalis kayo sa inyong kampo at sumunod dito 4 upang malaman ninyo ang daang lalakaran ninyo, sapagkat hindi pa kayo napupunta roon. Ngunit sumunod kayo sa Kaban sa agwat na isang libong metro. Huwag kayong lalapit dito.”

 

5 Sinabi ni Josue sa mga Israelita: “Linisin ninyo ang inyong sarili sapagkat bukas, gagawin ni Yawe ang mga kaba­balaghan sa piling ninyo. 6 At inutusan ni Josue ang mga pari: “Kunin ninyo ang Kaban ng Tipan at tumawid ng ilog sa unahan ng mga tao.”

 

At sinabi ni Yawe kay Josue: “Sa araw na ito sisimulan kitang gawing dakila sa mata ng Israel at malalaman nila na sumasaiyo ako kung paanong sumapiling ako ni Moises. Ibi­gay mo ang utos na ito sa mga paring puma­pasan sa Kaban ng Tipan: ‘Pagdating ninyo sa pampang ng Jordan, tumayo kayo sa may tubig.’ ” At sa mga Israelita sinabi ni Josue: Halikayo’t pa­kinggan ang mga salita ni Yaweng ating Diyos. 10 Ngayon kayo ma­katitiyak na suma­sainyo ang isang buhay na Diyos, na mag­papalayas sa harap ninyo ng mga Kana­neo, mga Heteo, mga Perezeo, mga Gergeseo, mga Jebuseo at mga Amor­reo. 11 Tatawid nga ngayon sa Jordan na una sa inyo ang Kaban ng Tipan ng Pangi­noon ng buong sangkalupaan. 12 Kaya, pumili kayo ng labin­dalawang lalaki mula sa labin­dalawang tribu ng Israel, isa sa bawat tribu. 13 At kapag sumayad na sa tubig ang paa ng mga paring pumapasan sa Kaban ng Tipan ng Panginoon ng buong sang­kalupaan, titigil ang tubig na bu­mababa mula sa itaas ng ilog at mabubuo ito.”

 

14 Pag-alis ng mga tao sa kampo upang tumawid sa Jordan, nauna sa kanila ang mga paring pumapasan sa Kaban ng Tipan. 15 Panahon noon ng anihan at ma­laki ang tubig ng Jordan, na umaapaw sa mga pampang. Gayun­­paman, lumu­song sa ilog ang mga pa­ring pumapasan sa Kaban, at paglapat ng kanilang paa sa tubig 16 tu­mi­gil at tumayo na parang dike ang tubig ng Jordan sa malayong lugar ma­lapit sa Adam, isang bayan na katabi ng Sartan. Naputol at tumigil ang tubig na duma­daloy sa Patay na Dagat, kayat na­­katawid ang mga tao sa tapat ng Jerico. 17 Na­natili sa gitna ng natu­yong ilog ang mga paring may pasan sa Kaban ng Ti­pan, hanggang maka­tawid ang lahat ng Israelita sa Jordan.

Advertisements

June 12, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Joshua, Lumang Tipan, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: