Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Josue 22

  1 Kaya ipinatawag ni Josue ang mga Rubenita, mga Gadita, at ang kala­hati ng tribu ni Manases. 2 Sinabi niya: “Natupad na ninyo ang lahat ng ipinag-utos sa inyo ng ling­kod ni Yawe na si Moises, at sinunod ang lahat ng iniutos ko sa inyo. 3 Hindi ninyo pinabayaan ang inyong mga kamag-anak sa loob ng matagal na panahon hanggang ngayon at inyong tinupad ang utos ni Yaweng inyong Diyos. 4 Pinagpa­hinga na ni Yaweng inyong Diyos ang inyong mga kamag-anak ayon sa ipinangako niya sa kanila, kaya bumalik na kayo sa inyong mga kubol sa kabilang ibayo ng Jordan. Umuwi kayo sa inyong sariling lupain, na ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ni Yawe. 5 Lamang ay maingat ninyong isa­ka­tuparan ang mga utos at ang Batas na itinad­hana sa inyo ni Moises na lingkod ni Yawe: mahalin si Yaweng inyong Diyos; lu­makad sa kanyang mga daan; tupdin ang kan­yang mga utos; makiisa sa kanya at pag­ling­kuran nang buo ninyong puso at kaluluwa.” 6 Bi­nasbasan at pinaalis sila ni Josue at umuwi sila sa kanilang sariling mga kubol.

 

7 Ibinigay nga ni Moises sa kalahati ng Ma­nases ang lupain sa Basan; at sa natitirang kalahati ibinigay naman ni Josue ang bahaging kapiling ng kanilang mga kamag-anak sa ga­wing kanluran ng Jordan. Binasbasan din sila ni Josue nang paalis at pauwi na sa kanilang mga kubol. Sinabi niya. 8 “Magsibalik na kayo sa inyong mga kubol taglay ang malaking kaya­manan, napa­karaming hayop, pilak, ginto, tanso at bakal, at napakaraming damit. Baha­ginan ninyo ang inyong mga kamag-anak doon ng mga nasamsam sa inyong mga kaaway.”

 

9 Kaya iniwan ng mga Rubenita, mga Gadita at ng kalahati ng tribu ng Manases ang ibang mga Israelita sa Silo sa lupaing Kanaan at nag­sibalik sila sa lupaing Galaad, na kanilang na­tanggap alinsunod sa utos ni Yawe kay Moises.

 

10 Pagdating nila sa may Jordan sa lupang Kananeo, itinayo roon ng mga Rubenita, mga Gadita at ng kalahati ng tribu ng Manases ang isang napakalaking altar sa tabi ng Jordan. 11 Nabalitaan ng ibang mga Israelita na itinayo ng mga Rubenita, mga Gadita at ng kalahati ng tribu ng Manases ang isang dambana sa may Jordan sa harap ng lupaing Kanaan, sa kabilang ibayo ng lupain ng mga Israelita. 12 Pagka­balita nila dito, nagtipun-tipon sa Silo ang buong ka­lipunan ng Israelita upang ma­ki­pag­digmaan sa kanila.

 

13 Sinugo ng mga Israelita sa mga Rubenita, mga Gadita at sa kalahati ng tribu ni Manases sa lupaing Galaad si Pinhas na anak ng paring si Eleazar, 14 kasama ang sampung pinuno, isa sa bawat tribu ng Israel at ang bawat isa’y pinuno ng kanyang sambahayan. 15 Pagdating nila sa mga Rubenita, mga Gadita at sa kalahati ng tribu ng Manases sa lupaing Galaad, sinabi nila sa mga ito:

 

16 “Ito ang sinasabi sa inyo ng buong kalipunan ni Yawe: Ano ba’ng kataksilang ginawa ninyo laban sa Diyos ng Israel? Bakit ninyo tinalikdan si Yawe ngayon sa pagtatayo ng isang altar? Naghihimagsik ba kayo kay Yawe? 17 Hindi pa ba sapat ang pagkakasala sa Peor? Hindi pa nga tayo nilinis dito sa kabila ng salot na dumapo sa kalipunan ni Yawe. 18 Kung mag­hihimagsik tayo kay Yawe ngayon, bukas, ma­gagalit siya sa buong kalipunan ng Israel! 19 Kung inaakala ninyong di-malinis ang lupang inaari ninyo ngayon, magsitawid kayo sa lupain ni Yawe na kinaroroonan ng Tirahan niya, at tu­mira kayo sa aming piling. Ngunit huwag ka­­yong maghimagsik kay Yawe at sa amin din sa pagtatayo ng isang altar maliban sa altar ni Yaweng ating Diyos. 20 Nang sumu­way sa banal na sumpa si Akan na anak ni Zare, hindi ba bumagsak ang galit sa buong kalipunan ng Israel? Hindi lamang siya ang nasawi dahil sa kanyang kasa­lanan!”

 

21 Sumagot ang mga Rubenita, mga Gadita at ang kalahati ng tribu ng Manases at sinabi nila sa mga pinuno ng mga sam­bahayan ng Israel: 22 “Diyos ng mga diyos si Yawe! Alam ni Yawe at alam din ng Israel: kung naghihimagsik o nag­tataksil kami kay Yaweng ating Diyos, huwag niya kaming iligtas ngayon! 23 Parusahan nawa kami ni Yawe kung nagtayo kami ng isang altar upang tumalikod sa kanya, o para ialay ang mga sinunog na handog, ang mga hain o mga handog sa kapayapaan. 24 Ngunit nangamba kami at baka bukas sabihan ng inyong mga anak ang aming mga anak: ‘Ano ang kinalaman ninyo kay Yawe, ang Diyos ng Israel? 25 Sapagkat inilagay nga ni Yawe ang isang hang­ganan na mamamagitan sa inyo at sa amin, ang Jordan. Walang bahagi kay Yawe kayong mga inanak nina Ruben at Gad.’ Kung magkagayon ma­ilalayo ng inyong mga anak ang aming mga anak kay Yawe.

 

26 Kaya ipinasya naming gumawa ng isang dambana, hindi ukol sa mga sinunog na handog o iba pang mga hain 27 kundi upang maging saksi ito sa amin at sa inyo at sa ating mga inanak na mayroon kaming karapatang su­mamba kay Yawe sa kanyang harapan sa pamamagitan ng aming mga sinunog na handog, mga hain, at mga handog sa kapayapaan. Sa gayon hindi masasabi ng inyong mga anak sa aming mga anak: ‘Wala kayong bahagi kay Yawe.’ 28 Kung sakaling magsalita sila nang gayon sa amin o sa aming mga inanak, maisasagot namin sa kanila: ‘Tingnan ninyo ang anyo ng altar ni Yawe na ginawa ng aming mga magulang, hindi ukol sa mga sinu­nog na handog o sa mga hain, kundi upang maging tanda ng ating pagkakaisa.’ 29 Wala sa kalooban na­ming maghimagsik kay Yawe o tumalikod sa kanya sa pagtatayo ng isang altar upang ialay ang sinunog na handog, ang pagkaing handog, o ang hain na dapat lamang ialay sa altar ni Yaweng ating Diyos na nasa harapan ng kanyang Tirahan.”

 

30 Nasiyahan si Pinhas na pari at ang mga pinuno ng mga tribu sa sinabi ng mga Rubenita, mga Gadita at ng mga Manaseita. 31 Sinabi ni Pinhas na anak ng paring si Eleazar sa mga Rubenita, mga Gadita at mga Manaseita: “Nga­yo’y nababatid na namin na nasa piling natin si Yawe sapagkat hindi kayo nagtaksil kay Yawe at walang dahilan na parusahan ni Yawe ang Israel.”

 

32 Nilisan ni Pinhas na anak ni Eleazar na pari, at ng mga pinuno ang mga Rubenita at mga Gadita sa lupain ng Galaad at bumalik sa mga Israelita sa lupaing Kanaan, at ibinalita ito sa kanila. 33 Nasiyahan ang mga Israelita, nag­puri sila sa Diyos at hindi na nagsalita hing­gil sa pagsalakay sa mga Rubenita at mga Ga­dita o pagwasak sa lupaing tinitirhan nila. 34 Kaya tinawag na “saksi” ng mga Rubenita at mga Ga­dita ang altar na iyan; sinabi nga nila na saksi ang altar na ito na Diyos si Yawe.

Advertisements

June 12, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Joshua, Lumang Tipan, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: