Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Josue 24

Muling isinagawa ang pakikipagtipan sa Sikem

 

    1 Tinipon ni Josue ang lahat ng tribu ng Israel sa Sikem at ipinatawag ang kanilang matatanda, pinuno, hukom at opis­yal. At humarap sila sa Diyos. Kaya nag­salita si Josue sa buong bayan: “Ito ang ipinasasabi ni Yaweng Diyos ng Israel: Sa kabilang ibayo ng Ilog Eufrates noon nanirahan ang inyong mga ninuno – si Tare, na ama ni Abra­ham at Nahor, at sa ibang mga diyos sila naglingkod. Ngunit kinuha ko ang inyong amang si Abraham mu­la sa lupaing nasa kabilang ibayo ng Ilog at si­namahan ko siya sa buong lupain ng Kanaan. Ibinigay ko sa kanya si Isaac, upang dumami ang kanyang mga inapo. Ibinigay ko kay Isaac sina Jacob at Esau. Kay Esau itinakda ko ang lupang bulu­bundukin ng Seir, at bumaba na­man sa Ehipto si Jacob at ang kanyang mga anak.

 

Pagkaraan, sinugo ko sina Moises at Aaron, upang parusahan ang Ehipto sa para­ang alam na ninyo, para makalabas kayo roon. Kaya inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno, at dumating kayo sa dagat. Hinabol ng mga Ehip­siyo ang inyong mga ni­nuno ng kanilang mga karwahe at mga manga­ngabayo hanggang sa Dagat ng Mga Tambo. Ngunit dumaing sila kay Yawe, kaya inilagay niya ang ulap sa pa­gitan ninyo at ng mga Ehipsiyo at pinabalik sa kanila ang dagat at natabunan sila. Nasaksihan nga ninyo ang gina­wa ko sa Ehipto, at saka mata­gal kayong nanirahan sa ilang. Pinapasok ko kayo sa lupa­in ng mga Amorreo na nasa silangang gawi ng Jordan. Nilabanan nila kayo, ngunit ibinigay ko sila sa inyong kamay. Nilipol ninyo sila at inari ninyo ang kanilang lupain. Pagka­tapos naghanda si Balak na anak ni Sepor, hari ng Moab, upang lumaban sa Israel. Ipinatawag niya si Balam, anak ni Beor, upang sumpain kayo; 10 ngunit ayaw kong makinig kay Balam at napilitan siyang pagpalain kayo. Sa gayon ini­ligtas ko kayo sa kamay ni Balak. 11 Tumawid kayo sa Jordan at dumating sa Jerico. Luma­ban sa inyo ang mga taga-Jerico, ang mga Amorreo, mga Perezeo, mga Kananeo, mga Heteo, mga Gergeseo, mga Heveo at mga Jebuseo. Ngunit ibinigay ko rin sila sa inyong kamay. 12 At ipi­nadala ko sa harap ninyo ang mga putakti na siyang nagtaboy sa harapan ninyo sa dalawang haring Amorreo. Hindi sa bisa ng iyong tabak o ng iyong busog! 13 Binig­yan ko kayo ng isang lupang hindi ninyo pinagpaguran; naninirahan kayo sa mga bayan na hindi ninyo itinayo at kuma­kain kayo sa mga ubasan at mga punong olibong hindi ninyo itinanim. 14 Kaya igalang ninyo si Yawe. Pag­ling­kuran siya nang buong katapatan at tanggihan ninyo ang mga diyos na pinag­ling­kuran ng inyong mga ninuno sa Meso­potamia at sa Ehipto. Paglingkuran ninyo si Yawe la­mang! 15 Kung ayaw ninyong pag­ling­kuran si Yawe, piliin ninyo ngayon kung sino ang nais ninyong pagling­kuran, ang mga diyos na pinag­lingkuran ng inyong mga ninuno sa Me­sopotamia o ang mga diyos ng mga Amorreo kung saan kayo nani­nirahan. Sa akin at sa aking sam­bahayan, si Yawe ang pag­li­ling­kuran namin.”

 

16 Sumagot ang bayan: “Huwag nawang ipa­hintulot ng Diyos na tumalikod kami kay Yawe at maglingkod sa ibang mga diyos. 17 Siya nga ang naglabas sa atin at sa ating mga ninuno sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagka­alipin. Ipinamalas niya sa atin ang mala­laking hima­lang iyon at pinangalagaan tayo sa buong paglalakbay natin at sa lahat ng bayang dinaanan natin. 18 Sa harap natin itinaboy ni Yawe ang lahat ng mga bayan, lalung-lalo na ang mga Amorreo na nani­nirahan sa lupain. Kaya pag­lilingkuran din namin si Yawe sapagkat siya ang ating Diyos.”

 

19 Tinanong ni Josue ang bayan: “Maka­paglilingkod ba kayo kay Yawe? Siya’y isang Diyos na banal; isang Diyos na seloso; hindi siya magpapatawad sa inyong mga paglabag o mga kasalanan. 20 Kung tatalikod kayo kay Yawe at maglilingkod sa ibang mga diyos, ta­talikdan niya kayo, at kung paanong ginawan niya kayo ng mabuti, gayon din niya kayo ga­gawan ng masama at lilipulin kayo.”

 

21 Ngunit sumagot ang bayan kay Josue: “Huwag nawang magkatotoo ang sinabi mo. Maglilingkod pa rin kami kay Yawe.” 22 Kaya sinabi ni Josue sa bayan: “Kayo na ang mga saksi laban sa inyong sarili na pinili ninyo si Yawe upang paglingkuran siya.” Sumagot sila: “Mga saksi nga kami.” 23 At sinabi ni Josue: “Kaya ngayon itapon ninyo ang mga dayuhang diyos na nasa piling ninyo at paglingkuran nang buong puso si Yawe, ang Diyos ng Israel.” 24 Sinabi ng bayan kay Josue: “Paglilingkuran namin si Yaweng aming Diyos, at susundin ang kanyang mga utos.”

 

25 Kaya gumawa ng isang tipan si Josue sa bayan nang araw na iyon at ibinigay niya sa kanila ang batas at mga kautusan sa Sikem. 26 Sinulat niya ang mga salitang ito sa Aklat ng Batas ng Diyos. Kumuha siya pagkatapos ng isang malaking bato at inilagay ito sa ilalim ng ensina na nasa Banal na Lugar ni Yawe. 27 At sinabi ni Josue sa bayan: “Magi­ging saksi ang batong ito sa lahat ng sinabi ni Yawe sa atin. Narinig nito ang lahat ng sinabi ninyo, kaya ito ang magi­ging saksi laban sa inyo sa sandaling itatuwa ninyo si Yawe.” 28 At pinaalis ni Josue ang bayan na umuwi sa kani-kanilang pamana.

 

29 Pagkaraan ng mga pangyayaring ito, namatay si Josue na anak ni Nun, lingkod ni Yawe, sa gulang na sandaa’t sampung taon. 30 Inilibing siya sa lupain ng kanyang pamana sa Tamnat Sare, sa kabundukan ng Efraim sa hilaga ng Bundok Gas. 31 Naglingkod ang Israel kay Yawe sa buong buhay ni Josue at ng matatanda na buhay pa pagkamatay ni Josue; sila ang nakaalam ng lahat ng ginawa ni Yawe sa Israel. 32 Inilibing naman sa Sikem ang mga buto ni Jose na dinala ng mga Israelita mula sa Ehipto sa maliit na lupang binili ni Jacob sa mga anak ni Hamor, ama ni Sikem, ng sandaang pirasong pilak. At namana ito ng mga inanak ni Jose. 33 Pagka­matay ni Eleazar, anak ni Aaron, inilibing siya sa burol na ibinigay sa anak niyang si Pinhas sa kabundukan ng Efraim.

Advertisements

June 12, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Joshua, Lumang Tipan, Numbers

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: