Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Josue 21

Ang mga lunsod na Levitico

 

  1 May nagsilapit na mga pinuno ng mga angkang Levita kay Eleazar na pari, kay Josue, anak ni Nun, at sa mga pinuno ng mga angkan ng lahat ng tribu ng mga Is­raelita. At nagsabi sa kanila sa Silo, sa lupain ng Ka­naan: “Nagpautos si Yawe kay Moises na bigyan kami ng mga bayan na matitirhan na may mga lupang pastulan ng aming mga ha­yop.” Kaya nagbigay ang mga Israelita sa mga Levita mula sa kanilang pamana ng mga bayan na may mga lupang pastulan, alinsunod sa utos ni Yawe.

 

Tinanggap sa palabunutan ng mga angkan ng mga Kaatita ang unang bahagi. Tinanggap ng mga inanak ng paring si Aaron, na mga Levita ang labintatlong lunsod sa mga tribu ng Juda, Simeon at Benjamin. Tinanggap sa palabunu­tan ng ibang mga Kaatita ang sam­pung lunsod sa mga angkan ng tribu ng Efraim, Dan, at ng kalahati ng tribu ng Manases. Ti­nanggap sa palabunutan ng mga Gersonita ang labin­tatlong bayan sa mga angkan ng tribu ng Isacar, Aser, Neftali, at ng kalahati ng tribu ng Manases sa Basan. Tinanggap ng mga Merarita ang labindalawang bayan sa mga tribu ng Ruben, Gad at Zabulon. Ibinigay ang mga ba­yang ito pati ang kanilang mga lupang pastu­lan ng mga Israelita sa mga Levita sa palabunu­tan upang sumunod sa iniutos ni Yawe kay Moises.

 

Mula sa mga tribu ng Juda at Simeon, ibi­­nigay ang mga bayang ito. 10 Unang binigyan ang mga inanak ni Aaron sa angkang Kaatita ng mga Levita. 11 Ibinigay sa kanila ang Kiriat Arbe (si Arbe ay ama ni Enak), na siya ring Hebron, sa kabundukan ng Juda, pati ang kanyang lupang pastulan. 12 Ngunit nailaan na kay Kaleb, anak ni Jefone ang lupain at ang mga nayon na sakop ng bayan, na ari-arian nila. 13 Ibinigay sa mga inanak ng paring si Aaron ang Hebron, lun­sod na takbuhan, pati ang mga lupang pastulan nito; gayundin ang Libna at ang mga lu­pang pastulan nito, 14 ang Yatir, Estemot, 15 Holon, Dabir, 16 Asan, Yuta, at Betsames, pati ang kani-kanilang mga lu­pang pastulan: siyam na bayan sa dalawang nabang­git na tribu. 17 Nakakuha sila ng apat na bayan mula sa Benjamin: Gibeon, Geba, 18 Anatot at Almon pati ang kani-kanilang mga lupang pastulan. 19 Sa gayon labintatlo lahat ang mga bayan pati ang kanilang mga lupang pastulan na pag-aari ng mga inanak na pari ni Aaron.

 

20 Mula sa tribu ng Efraim nakakuha sa pala­bunutan ng apat na lunsod ang ibang mga ang­kang Kaatita sa mga Levita. 21 Ang Sikem, lun­sod na takbuhan, pati ang lupang mga pastu­lan nito ang ibinigay sa kanila, sa ka­bundukan ng Efraim, gayundin ang Gazer  pati ang mga lu­pang pastulan nito, 22 ang Kisaim at Betoron pati ang kanilang mga lupang pastulan. 23 Sa tribu ng Dan nila nakuha ang apat na bayan: Elteko, Gibeton, 24 Ayalon at Gat Rimmon pati ang kani-kanilang mga lupang pas­tulan. 25 Sa ka­lahati ng tribu ng Manases ang dalawang bayan ng Tanak at Gat Rimmon pati ang kanilang mga lupang pastulan. 26 Sampu ang lahat ng bayang ito pati ang kanilang mga lu­pang pastulan na ibinigay sa ibang mga ang­kang Kaatita.

 

27 Mula sa kalahati ng tribu ng Manases naka­kuha ang angkang Gersonita ng mga Levita ng dalawang bayan. Ang Golan sa Basan, lunsod na takbuhan, ang ibinigay sa kanila, at pati ang Astarot kasama ang mga lupang pastulan ng mga ito. 28 Mula sa Isacar nila nakuha ang apat na bayan ng Kisyon, Daberet, 29 Yarmut at En Ganim pati ang kani-kanilang mga lupang pas­tulan. 30 Sa Aser ang apat na bayan ng Masal, Abdon, 31 Yelkat at Rejob pati ang kani-kanilang mga lupang pastulan. 32 Sa Neftali, ang tatlong bayan. Ibinigay sa kanila ang Kades ng Galilea, lunsod na takbuhan, pati ang mga lupang pastulan nito, ang Hamot Dor at Kartan pati ang kani­lang mga lupang pastulan. 33 Labintatlo lahat ang mga bayang ito pati ang kanilang mga lupang pastulan na ibinigay sa mga angkang Kaatita.

 

34 Mula sa Zabulon tinanggap ng mga ang­kang Merarita, ang kahuli-hulihan sa mga Levita, ang apat na bayan ng Yokneam, Karta, 35 Rim­mon at Nahalal pati ang kanilang mga lupang pastulan. 36 Mula sa Ruben din, sa kabilang ibayo ng Jordan, ang apat na bayan. Ibini­gay sa kanila ang Besor, lunsod na tak­buhan, ang Yasa, 37 ang Kedemot at Mefat pati ang kanilang mga lupang pastulan; at mula sa Gad ang apat na lunsod: ang lunsod na takbuhan na Ramot ng Galaad, at pati Manajaim, 39 Jesebon at Yazer pati ang kani-kani­lang mga lupang pastulan. 40 Labindalawa lahat ang mga ba­yang ibinigay sa palabu­nutan sa mga angkang Me­rarita.

 

41 Kaya apatnapu’t walo ang kabuuang bilang ng mga bayang ibinigay sa mga Levita mula sa lupain ng mga Israelita pati ang mga lupang pastulan ng mga iyon. 42 Kasama ng ba­wat isa sa mga bayang ito ang mga lupang pastulan sa paligid ng bayan.

 

43 Sa gayon ibinigay ni Yawe sa Israel ang bu­ong lupaing ipinangako niya sa kanilang mga ninuno na ibibigay sa kanila. Nasakop nila iyon at nanirahan doon. 44 Pinagka­looban sila ni Yawe ng kapayapaan sa lahat ng hangganan, gaya ng kanyang ipinangako sa kanilang mga ninuno. Hindi nakalaban sa kanila ang isa man sa kani­lang mga kaaway; pinasuko sa kanila ni Yawe ang lahat nilang kaaway. 45 Natupad ang lahat ng pangako ni Yawe sa sambahayan ng Israel.

 

Ang altar sa kabilang bahagi ng Jordan

Advertisements

June 12, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Joshua, Lumang Tipan, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: