Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Josue 20

Ang mga lunsod na takbuhan

 

    1 Sinabi ni Yawe kay Josue: “Ito ang sasabihin mo sa mga Israelita: Itakda ang mga lunsod na takbuhan na sinabi ko sa inyo sa pamamagitan ni Moises. Doon tatakbo ang sinumang nakamatay nang di-sinasadya. At ang mga ito ang magiging kublihan laban sa paghihiganti ng kaanak ng namatay. Makatatakbo sa isa sa mga lun­sod na ito ang naka­patay, at pagdating niya sa pintuan ng lunsod, ipalili­wanag niya ang usapin sa matatanda ng lunsod, na siyang tatanggap sa kanya at maglalaan sa kanya ng isang pook na matitirhan niya sa piling nila. Kung hahabulin siya ng maghihiganti, hindi ibibigay ang nakapatay sa kamay nito sapagkat di-sinasadya ang pagka­patay sa kapwa at walang kimkim na galit. Doon siya titira hanggang sa pag­harap niya sa kapulu­­ngan para hatulan – hanggang sa mamatay ang Punong Paring nasa puwesto nang pana­hong iyon. At saka pa lamang makauuwi ang naka­patay sa kanyang sariling lunsod na nila­yuan niya.”

 

Kaya itinalaga nila ang Kades sa Galilea sa kabundukan ng Neftali, ang Sikem sa kabundukan ng Efraim, at ang Kiriat Arbe, na siya ring Hebron, sa kabundukan ng Juda. At sa kabi­lang ibayo ng Jordan sa silangang Jerico inilaan nila ang Basor sa ilang, sa may kapa­tagan, sa tribu ng Ruben; ang Ramot sa Galaad sa tribu ng Gad, at ang Golan sa Basan, sa tribu ng Ma­nases. Ito ang mga lunsod na nakalaan upang matakbuhan ng sino mang Israelita o dayuhang naninirahan sa kanila na nakapatay nang di-sinasadya, upang huwag siyang ma­matay sa kamay ng maghihiganti hanggang di nakahaharap sa kapulungan. 

Advertisements

June 12, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Joshua, Lumang Tipan, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: