Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Josue 2

Ang kasaysayan ni Rahab

 

 1 Lihim na inutusan ni Josue ang dalawang espiya mula sa Sitim: “Pumunta kayo’t manmanang mabuti ang lupain, lalo na ang lunsod ng Jerico.”

 

Lumakad ang mga espiya at pagdating nila sa Jerico, pumasok sila sa bahay ng isang babaeng bayaran na nagngangalang Rahab. Ngunit may nagsabi sa hari ng Jerico: “Ilang Israelita ang pumasok dito ngayong gabi upang tiktikan tayo.” Kaya nagpasabi ang hari ng Jerico kay Rahab: Ilabas mo ang mga lalaking ito sa bahay mo, sapagkat naparito sila para tiktikan ang ating lupain.” Ngunit naitago na ng babae ang dalawang lalaki at sumagot siya: “Totoong napa­rito sila sa aking bahay, ngunit hindi ko alam kung saan sila galing. At pagsapit ng dilim, nang malapit nang isara ang mga pintuan ng lunsod, umalis sila at hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Magmadali lamang kayo at tiyak na maaabutan ninyo sila.” Ngu­nit naitago na sila ng babae sa bubungan ng bahay, sa ilalim ng mga tang­kay ng lino na itinambak niya roon.

 

Lumabas ang mga humahabol upang hanapin sila sa daang papunta sa lambak ng Jordan, at pagkalabas nila, ipininid ang mga pintuan ng lunsod.

 

Umakyat naman ang babae sa pinagtaguan niya ng mga espiya at sinabi niya: “Alam kong ibinigay na sa inyo ni Yawe na inyong Diyos ang lupaing ito. Natatakot kami at nanginginig sa inyong harapan ang mga naninirahan sa lupain. 10 Alam namin kung paanong tinuyo ni Yawe ang tubig ng Dagat ng Mga Tambo upang maka­tawid kayo palabas sa Ehipto. Alam namin ang ginawa ninyo sa dalawang hari ng Amorreo na naninirahan sa kabilang ibayo ng Jordan, sina Sehon at Og, na pinuksa ninyo.

 

11 Natakot kami sa balita at pinanghinaan ng loob ang bawat isa dahil sa inyo, sapagkat si Yawe na inyong Diyos ay Diyos sa langit sa kaitaasan at sa lupa rin sa ibaba.

 

12 Kayat ngayon, sumumpa kayo sa akin sa ngalan ni Yawe, na magpapakita kayo ng ka­gan­dahang loob sa aking kamag-anak gaya ng pagmamagandang loob ko sa inyo 13 at hindi papatayin ang aking ama, ina at mga kapatid kundi maliligtas kami, pati na ang lahat ng aming ari-arian.”

 

14 Sumagot ang mga lalaki: “Buhay ang iga­ganti namin sa buhay. Huwag mo lamang ibun­yag ang ating pinag-usapan at gagan­tihan na­min kayo ng kagandahang loob at katapatan kapag ipinagkaloob na sa amin ni Yawe ang lupaing ito.”

 

15 At ibinababa sila ng babae sa bintana sa pamamagitan ng lubid, sapagkat nakadikit sa muog ng lunsod ang kanyang bahay. 16 Sinabi niya sa kanila: “Pumunta kayo sa bundok para hindi kayo matagpuan ng mga humahabol sa inyo. Doon kayo magtago nang tatlong araw, hanggang makabalik sila, at saka kayo mag­patuloy sa paglalakad.” 17 Sumagot ang mga lalaki: “Tingnan mo kung paano namin tutu­parin ang aming pangako. 18 Pagpasok namin sa lupaing ito, itali mo ang pulang lubid na ito bilang tanda sa bintanang binabaan namin. Tipunin mo sa iyong bahay ang iyong ama, ina, mga kapa­tid at lahat ng iyong kamag-anak. 19 Sasa­gutin ang sariling buhay ng sinumang lalabas sa iyong bahay, hindi namin ito kasala­nan. Kami naman ang sasagot sa buhay ng sinumang kasama mo sa bahay. 20 Ngunit hu­wag mong ibunyag ang ating pinag-usapan. Kung hindi, lalaya kami sa aming pangako.” 21 Sinabi ni Rahab sa kanila: “Gan­yan sana ang mang­yari.” At pinaalis niya sila at itinali niya ang pulang lubid sa bintana.

 

22 Nagpunta sa bundok ang mga lalaki at nagtago roon nang tatlong araw, hanggang makabalik ang mga humahabol sa kanila. Hinanap sila ng mga ito sa lahat ng dako, ngunit hindi sila nakita. 23 Pagkababa nila mula sa kabundukan, tumawid sila ng Ilog Jordan, at humarap kay Josueng anak ni Nun, at isina­laysay sa kanya ang kanilang misyon at lahat ng nangyari sa ka­nila. 24 Sinabi nila kay Josue: “Inilagay na ni Yawe sa ating mga kamay ang lahat ng lupaing ito; nanginginig na sa takot ang lahat ng nani­nirahan dito.”

Advertisements

June 12, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Joshua, Lumang Tipan, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: