Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Josue 19

Ang bahagi ng iba pang anim na tribu

 

  1 Tinanggap ng mga angkan ng Simeon  ang ikalawang bahagi na nasa loob ng sa mga taga-Juda. Nasa pamana nila ang Berseba, Seba, Molada, Aser Sual, Bala, Asem, Eltolad, Betul, Horma, Sikeleg, Bet Markabot, Hasersusa, Bet Lebaot at Saruken; labintatlong bayan pati ng kanilang mga nayon. Ang Ain, Remon, Atar, at Asan; apat na lunsod pati ang kani­lang mga nayon, bukod pa sa lahat ng na­yong nasa paligid ng mga lunsod na ito hang­gang sa Baalat Beer na siya ring Ramat-Negueb. Ito ang mana ng mga angkan ng tribu ng mga Simeonita. Nasa loob ng mga hang­gahan ng Juda ang manang ito ng mga Si­meonita. Napa­kalaki nga para sa mga taga-Juda ang bahagi nila, kaya dito tumang­gap ang mga Simeonita ng sariling lupain.

 

10 Tinanggap ng tribu ng Zabulon ang ikatlong bahagi ayon sa kanilang mga angkan. Umabot sa Sarid ang hang­ganan ng kanilang pamana. 11 Umakyat iyon sa kanluran sa Marala hanggang maka­rating sa Debaset, at pagka­raan, sa batis na nasa harap ng Yokneam. 12 Mula sa Sarid patungo sa sila­ngan hanggang sa hangganan ng Keselet Tabor; patuloy sa Daberet at umakyat sa Yafia. 13 Mula roon patuloy sa gawing sila­ngan sa Gatha-Hefer at sa Itakasin; umabot sa Rimon at lumiko sa Noa. 14 Lumiko sa hilaga ng Anaton at nagwakas sa lambak ng Yeftakel. 15 Kaya labin­dalawang bayan lahat pati ang kanilang mga nayon kung kasama ang Katat, Nalal, Simron, Jedala at Betle­hem. 16 Ito ang pamana ng mga angkan ng Zabulon.

 

17 Tinanggap ng mga angkan ng Isacar ang ikaapat na bahagi. 18 Nasa kanilang lupain ang Jezrael, Kesulot, Sunem, 19 Yafaraim, Sion, Ana­kerat, 20 Rabit, Kisyon, Ebes, 21 Ramet, En Ganim , En Kada, at Bet Fases. 22 Umabot ang hangganan sa Tabor, Sakasim at Betsames at nagwawakas sa Jordan. 23 Labing-anim na ba­yan pati ang kanilang mga nayon: ito ang pa­mana sa mga angkan ng mga Isacarita.

 

24 Tinanggap ng mga angkan ng Aser ang ikalimang bahagi. 25 Nasa kanilang lupain ang Helcat, Hali, Beten, Acsaf, 26 Elmelec, Amad at Mesal. Umabot sa Karmelo ang hangganan sa gawing kanluran, at sa Sikor Libanat. 27 Pagka­tapos lumiko pasilangan patungo sa Bet Dagon, umabot sa Zabulon at sa lambak ng Yeftael, pahilaga; dumaan sa Bet Emek at Nejiel, at umabot sa Kabul sa kaliwa, 28 sa Masal, Abdon, Rehob, Hamon at Kana, hanggang sa Malaking Sidon. 29 Nag­balik sa Rama ang hangganan at umabot sa napapaderang lunsod ng Tiro. Du­maan sa Hosa at nagwakas sa dagat sa dako ng Makleb at Acziba. 30 Dumaan sa Akra, Afek at Rehob. Dalawampu’t dalawang bayan pati ang kanilang mga nayon. 31 Ito ang pamana ng mga angkan ng Aser.

 

32 Tinanggap ng mga angkan ng Neftali ang ikaanim na bahagi. 33 Simula sa Jelef ang hang­ganan sa ensinang nasa Senanim, sa Adami-Nekeb at Yabnel hanggang sa Lekum, at nagwawakas sa Jordan. 34 Nag­balik ang hangganan sa kanluran sa may Azonot Tabor at mula roon patungo sa Hukok; umabot sa Zabulon sa timog, sa Aser sa kanluran, at sa Jordan sa sila­ngan. 35 Ang mga napapaderang lunsod: Ase­dim, Ser, Hamat, Rekat, Keneret, 36 Adama, Ha­­ra­ma, Hasor, 37 Kades, Erai, En Hasor, 38 Yeron, Mig­dalel, Horen, Bet Anat at Bet-Sames; labing-siyam na bayan pati ang kanilang mga nayon. Ito ang pamana ng mga angkan ng Neftali.

 

40 Tinanggap ng mga angkan ng Dan ang ikapitong bahagi. 41 Nasa kanilang lupain ang Sarea, Estaol, Ir Semes, 42 Selebin, Aya­lon, Yetta, 43 Elon, Temnata, Ekron, 44 Elteke, Gibeton, Balat, 45 Yehud, Bene Barak, Gat Rimon, 46 Meyarkon at Rakon, pati ang lupaing nasa tapat ng Joppe. 47 Ngunit umabot ang mga Danita sa labas ng kanilang lupain. Nagsiahon sila sa Lesem. Nilusob ito at pinuksa ng tabak. At nang makuha nila ito, pinanganlan nilang Dan, ayon sa pangalan ng kanilang ninunong si Dan. 48 Ang mga bayang ito pati ang kanilang mga nayon ang siyang naging pamana ng mga angkan ng mga Danita.

 

49 Matapos mahati ng mga Israelita ang lu­pain sa palabunutan, nagbigay sila ng isang pamana kay Josue, anak ni Nun. 50 Ginawa nila ang iniutos ni Yawe at ibinigay nila sa kanya ang lunsod na hiniling niya, ang Tamnat-Sara sa kabundukan ng Efraim. Itina­yo niyang muli ang lunsod at doon siya tumira.

 

51 Ito ang mana na hinati-hati sa pala­bunu­tan ni Eleazar na pari, ni Josue na anak ni Nun, at ng mga pinuno ng mga angkan ng Israel sa harapan ni Yawe sa may pintuan ng Toldang Tagpuan sa Silo. Ganito natapos ang paghahati sa lupain.

Advertisements

June 12, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Joshua, Lumang Tipan, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: