Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Josue 18

Hinati-hati ni Josue ang natitirang bahagi ng lupain

 

      1 Nang sumuko na sa kanila ang buong lupain, nagpulong ang buong kalipunan ng mga Israelita sa Silo, at doon nila itinayo ang Tolda ng Pagtatagpo.

 

Pito pang tribu sa mga Israelita ang hindi pa nakatatanggap ng kanilang pamana. Kaya sinabi ni Josue sa kanila: “Hanggang kailan ba kayo magpapabaya sa pagsakop ng lupaing ipinagkaloob sa inyo ni Yawe, ang Diyos ng inyong mga ninuno? Pumili kayo ng tatlo sa bawat tribu; ipadadala ko sila upang galugarin ang lupain at nang mahati natin iyon ayon sa kanilang iuulat. Hahatiin iyon sa pitong bahagi sapagkat may lupain na ang Juda sa timog, gayundin ang sambahayan ni Jose sa hilaga. Kaya gumawa kayo ng partisyon ng lupain sa pitong bahagi at ipakita sa akin ang plano upang magpalabunutan sa harap ni Ya­weng ating Di­yos. Walang bahagi para sa mga taga-Levi, sa­pagkat sariling pamana nila ang pagpapari para kay Yawe magpakailanman. Tungkol naman sa mga tribu ng Ruben at Gad at sa ka­lahating tribu ng Manases, tinanggap na nila sa silangang gawi ng Jordan ang pama­nang ibi­nigay sa kanila ni Moises na lingkod ni Yawe.

 

Paalis na ang mga napiling lalaki, at sinabi ni Josue sa kanila: “Galugarin ninyo ang lupain at ilarawan iyon at magbalik at magpapalabu­nutan ako dito sa Silo sa harap ni Yawe.” Kaya nagpunta at nagdaan sila sa lupain, isinulat nila ito ayon sa mga lunsod niyon at hinati-hati sa pitong bahagi. At nag­sibalik sila kay Josue sa kampo sa Silo. 10 Pinagpalabunutan ni Josue ang lupain para sa kanila sa harap ni Yawe sa Silo. Dito niya pinagbaha-bahagi ito para sa mga anak ng Israel.

 

Ang tribu ng Benjamin

 

11 Napunta ang unang bahagi ng lupain sa mga angkan ng tribu ng Benjamin. Nasa pagitan ng mga taga-Juda at ng mga taga-Jose ang lupaing napasakanila. 12 Mula sa Jordan ang ka­nilang hanggahan sa hilaga at umaabot sa gawing hilaga ng Jerico. Uma­ahon ito patungo sa kanluran hanggang sa makarating sa ilang ng Bet Aven. 13 Buhat dito, dumaraan ito sa katimugang dako ng Luz (na siya ring Betel); at saka bumababa sa Atarot Adar sa may bundok sa timog ng Ibabang Betoron. 14 Sa gawing kan­luran naman lumiko ang hangganan pa­tungo sa timog mula sa bundok na nasa tapat ng Be­toron at umabot sa Kiriat Baal (na siya ring Kiriat Yearim), na pag-aari ng mga taga-Juda. Ito ang hangganan sa kanluran.

 

15 Nagsisimula sa dulo ng Kiriat Yearim ang hangganan sa timog at umabot sa tubig ng Naftoah. 16 Bumababa sa gilid ng bundok na nakaharap sa lambak ng Ben Hinon, sa hilagaan ng lambak ng Refaim, at bina­baybay ang lam­bak ng Ben Hinon sa dalisdis ng mga Je­buseo patimog hanggang sa En Rogel. 17 Tumu­tuloy iyon sa hilaga, at uma­bot sa En Semes, patuloy sa Guelitot, sa tapat ng tabing bundok ng Ado­min; bumaba sa Bato ni Boen, anak ni Ruben, 18 dumaan sa Ketef sa harap ng Araba sa hilaga at bumaba sa Araba. 19 Nagpatuloy ang hang­gahan sa hilagaan ng Bet Hogla at umabot sa dila ng Dagat Asin sa bunganga ng Jordan. Iyan ang hangganan sa timog. 20 At ang Jordan ang naging hangganan sa sila­ngan. Ito ang mana ng mga angkan ng Benjamin na itinakda ng mga hangganan.

 

21 Ito ang mga lunsod ng mga angkan ng tribu ng Benjamin: Jerico, Bet Hogla, Emek, Kasis, 22 Bet Araba, Semaraim, Betel, 23 Avim, Afara, Ofra, 24 Kefar-haamon, Ofni at Geba; labindalawang lunsod pati ang kanilang mga nayon. 25 Ang Gibeon, Rama Berot, 26 Mispe, Kefira, Amosa, 27 Rekem, Yirpeel, Tarela. 28 Ang Sela, Elef, Jebus (na siya ring Jerusalem); Gibeat at Kiriat; labing-­apat na bayan pati ang kanilang mga nayon. Ito ang pamana sa mga Benjaminita ayon sa kanilang mga angkan.

Advertisements

June 12, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Joshua, Lumang Tipan, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: