Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Josue 17

Ang tribu ng Manases

 

Ito ang napasatribu ng Manases na panganay ni Jose. Mana ang tinang­gap ni Makir, panganay ni Manases. Isa siyang mandirigma, kaya tinanggap niya ang Galaad at Basan. Binigyan din ng kabahagi ang mga iba pang inanak ni Manases, ang mga angkan ng Abiezer, Helek, Asriel, Sikem, Yefer at Se­mida, ayon sa kanilang angkan. Sila’y mga anak na lalaki ni Manases na anak ni Jose.

 

Walang anak na lalaki si Selopkad, anak ni Yefer, anak ni Galad, anak ni Makir, anak ni Manases, kundi mga anak na babae na sina Majla, Noa, Yogla, Milca at Tirsa. Nagsiharap sila kay Eleazar na pari, kay Josue na anak ni Nun, at sa mga prinsipe, at sinabi: “Inutusan ni Yawe si Moises na bigyan kami ng pamana sa piling ng aming mga kamag-anak.” Kaya binig­yan sila ng pamana sa piling ng mga kamag-anak ng kanilang ama, ayon sa iniutos ni Yawe. Kaya sampung bahagi ang napunta kay Mana­ses bukod pa sa lupain ng Galaad at Basan sa kabilang ibayo ng Jordan Magmamana ang mga anak na babae ni Manases kasama ng kanyang mga anak na lalaki, at napunta naman sa natitirang mga taga-Manases ang lupain ng Galaad.

 

Mula sa Micmetat na katapat ng Sikem hanggang Aser ang hangganan ng Manases. Pa­tungo sa timog umaabot ang hangganan sa Bukal ng Tapuaj. Kay Manases ang lupain ng Tapuaj ngunit kay Efraim ang lunsod ng Tapuaj na nasa hang­ganan ng Manases. Bumababa ang hangganan sa batis ng Kana, sa timog ng batis. Pag-aari ni Efraim ang mga lunsod na ito sa gitna ng mga lunsod ni Manases at sa hila­ga ng batis ang hangganan ng Manases na nagwawakas sa dagat. 10 Kay Efraim ang lupaing nasa timog at kay Manases ang nasa hilaga kapwa hanggang sa dagat. Umaabot sila sa Aser sa kahilagaan at sa Isacar sa silangan. 11 Tinang­­­gap ni Manases sa Isacar at Aser ang Betsan at ang mga nayon nito, ang Yibleam at ang mga nayon nito, ang Dor at ang mga nayon nito, ang mga naninirahan sa Endor at sa mga nayon nito at ang mga naninirahan sa Tanak at ang mga nayon nito, at ang mga naninirahan sa Megido at ang mga nayon nito at ang ikatlo ng Nefet. 12 Ngunit hindi nalupig ng mga taga-Manases ang mga lunsod na ito at nagtagal dito ang mga Kananeo. 13 Nang lumakas ang mga Israelita, pinatawan ng buwis ang mga Kananeo, ngunit hindi nila pinaalis.

 

14 Sinabi ng mga inanak ni Jose kay Josue: “Bakit isang bahagi lamang ng lupain ang ibi­nigay mo sa amin gayong napakarami namin sa pagpapala ni Yawe? 15 Sumagot sa kanila si Josue: “Kung marami kayo at mas­yadong maliit ang kabundukan ng Efraim, magsitungo kayo sa gubat ng mga Pereseo at Rafaim at hawanin ninyo ito.” 16 Sinabi naman ng mga taga-Jose: “Hindi sapat sa amin ang bulubundukin, ngu­nit may mga karwaheng bakal ang lahat ng Kananeong naninirahan sa lambak; gayun­din ang mga nasa Betsan at ang nasa Jezrael at ang nasa mga bayan nito.” 17 Kaya sumagot si Josue sa sambahayan ni Jose, kina Efraim at Mana­ses: “Ikaw ay isang bayang makapal at napa­kalakas. Hindi lamang isang bahagi ang ma­papasaiyo, sapagkat sa iyo ang dakong gubat at hahawanin mo ito. 18 Mapapasaiyo lahat ito sa­pagkat itataboy mo ang mga Kananeo kahit na malalakas sila at may mga karuwaheng bakal.”

Advertisements

June 12, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Joshua, Lumang Tipan, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: