Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Josue 16

Ang tribu ng Efraim

 

   1 Ang lupaing napabigay sa mga anak ni Jose sa palabunutan ay may hang­ganang mula sa Jordan na katapat ng Jerico umahon pa­tungo sa mga tubig ng Jerico sa ga­wing sila­ngan; dumaraan sa ilang, na uma­­ak­yat mula sa Jerico hanggang sa hilaga ng Be­tel. Mula sa Betel patungong Luz, dumaraan ng hangganan ng mga Arkeo sa Atarot, at bu­ma­b­aba sa gawing kanluran hanggang sa hang­ganan ng mga Yeflita, hanggang sa Mababang Bet Horon, at sa Gazer, patungo sa dagat.

 

Ito ang pamana na pinaghati-hatian ng mga anak ni Jose, na sina Manases at Efraim. Ito ang hangganan ng mga anak ni Efraim ayon sa kanilang mga angkan: sa silanganan ang Atarot-Adar hanggang Betoron sa Itaas. At papunta sa kanluran, dumaraan sa Mikmetat ang hangganan, lumiliko sa sila­ngan malapit sa Tanat Silo, at dumaraan ito sa silangan ng Yanoak. Mula Yanoak ay bumababa hanggang sa Atarot at Naarat, at umabot sa Jerico at sa Jordan. At saka, mula sa Tapuaj tumutungo ang hangganan sa kanluran sa batis ng Kana at umaabot sa dagat. Ito ang pamana sa mga angkan ng Efraim, pati ang mga bayan at na­yong naka­laan sa mga Efraimita sa loob ng lupain ng mga taga-Manases. 10 Ngunit hindi nila napaalis ang mga Kananeong naninirahan sa Gazer at hanggang ngayon nasa Efraim pa ang mga ito, ngunit pinagtatrabaho sila bilang alipin.

Advertisements

June 12, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Joshua, Lumang Tipan, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: