Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Josue 15

Ang hangganan ng tribu ng Juda

 

     1 Napabigay sa tribu ng Juda sa palabu­nutan at ayon sa kanilang mga angkan ang lupaing katabi ng Edom patimog hanggang sa ilang ng Sin. Ang Dagat na Patay ang hang­­ganan nito sa timog. Tinu­tunton nito hang­­­gang sa ahunin ng Akrabim, dumaraan ng Sin hanggang katimugang Kadesbarne, dumaraan ng Hesron, luma­labas sa Adar at buma­balik sa Karkaa, dumaraan ng Asmon at patuloy hanggang sa batis ng Ehipto papalabas sa dagat: Ito ang inyong hangganan sa katimugan.

 

Ang hangganan sa silanganan ay ang Dagat na Asin hanggang sa bunganga ng Jordan.

 

Nagsisimula ang hangganan sa hilaga sa Dila ng Dagat sa bunganga ng Jordan, uma­ahon sa Bet Agla, at dumaraan sa hilaga ng Bet Ara­ba hanggang sa Bato ni Boen, anak ni Ruben. Umaakyat ng Dabir, sa lambak ng Ahor, pa­tungo sa Gilgal na nakaharap sa ahunin ng Adomim, sa gawing timog ng batis; buhat doon ay tumatawid ng mga tubig ng En Semes at umaabot ng En Rogel. Mula roon ay umaakyat na naman sa lambak Hinon gawing timog ng burol na kina­roro­onan ng lunsod ng mga Je­buseo, o Jerusalem. Umaakyat ito sa tuktok ng bundok sa kanlurang bahagi ng Lambak ng Hinom at sa dulong hilaga ng lambak ng Rafaim. Mula sa tuktok ng bundok, dumaraan iyon hanggang sa bukal ng mga tubig ng Neftoa, umaabot sa mga lunsod ng Bundok Efron, at patuloy sa Baala o Kiriat-Jearim. 10 Mula sa Baala, ang hangganan ay lumiliko sa gawing kanluran sa Bundok Seir at dumaraan sa hilaga sa tabi ng Bundok Yarim na siya ring Kesalon; bumababa ng Bet Sames, at dumaraan sa Timna. 11 Patuloy ito sa kahabaan ng dakong hilaga ng Ekron, hang­gang sa Sekrona, at du­ma­raan ng Bundok Baala, pa­tungo sa Jabnel hanggang sa Malaking Dagat, o Mediterraneo. 12 Ang Malaking Dagat at ang baybayin nito ang hang­ganan sa kanluran. Ito ang lahat ng hang­ganan ng mga angkan ng mga Judaita.

 

13 Alinsunod sa utos ni Yawe, ibinigay ni Josue kay Kaleb, anak ni Jefone, ang isang bahagi sa mga Judaita: ang Kiriat-Arbe (si Arbe ay ama ni Enac), na siya ring Hebron. 14 At dito’y itinaboy ni Kaleb ang tatlong mga inanak ni Enak: sina Sesai, Ahuman at Tolmay. 15 Buhat doon sinalakay niya ang mga nani­nirahan sa Dabir, na dating tina­tawag na Kiriat Sefer. 16 Sinabi ni Kaleb: “Ipakakasal ko ang aking anak na si Aksa sa kanino mang lumupig at sumakop sa Kiriat Sefer.” 17 Nasakop ito ni Otoniel, anak ni Kenaz na kapatid ni Kaleb kaya ipinakasal sa kanya ni Kaleb ang anak niyang dalagang si Aksa. 18 Sa pagdating niya, sinabi niya kay Otoniel na humingi ng isang lupain sa kanyang ama. 18 Pagkaraan, habang umiibis ang babae sa asno, itinanong sa kanya ni Kaleb: “Ano ang ibig mo?” 19 Sumagot ang babae: “Big­yan mo ako ng isang kaloob! Ya­ya­mang pinagkalooban mo na ako ng tuyong lupain sa Negeb, bigyan mo rin ako ng mga bu­kal ng tubig.” Kaya ibinigay sa kanya ang mga Bukal sa Itaas at ang mga Bukal sa Ibaba.

 

Mga lunsod ni Juda

 

20 Ito ang mga pamana ng mga taga-Juda ayon sa kanilang mga angkan: 21 Ito ang mga bayan ng tribu ng Juda sa hangganan patu­ngo sa Edom: Kabsel, Edel, Yagur, 22 Kina, Dimona, Adada, 23 Kades, Asor, at Yitnan; 24 Zif, Telem, Balot, 25 Asor ang bago at Kariot, Esrom, 26 Aman, Sama, Molada, 27Asergada, Asemon, Bet Pelet, 28 Asarsual, Berseba at ang mga nayon nito, 29 Baala, Iyim, Esem, 30 Eltolad, Kesil, Horma, 31 Sikeleg, Madmana, Sansana, 32 Lebaot, Silkim, Ain-Remon; dalawampu’t siyam na bayang lahat pati ang kanilang mga nayon.

 

33 Sa kapatagan: ang Estaol, Sarea, Asena, 34 Zanoak, Ain Ganim, Tapuaj, Enaim, 35 Jeri­mot, Adulam, Soko, Azeka, 36 Saraim, Aditaim, Gedera; labing-apat na lunsod pati ang mga nayon nito. 37 Ang Senan, Adasa, Migdal-Gad, 38 Deleam, Masefa, Yoktel, 39 Lakis, Boscat, Eglon, 40 Kabon, Lakmas, Ketlis, 41 Gederot, Bet Dagon. Nahama at Makkeda; labing-anim na lunsod pati ang mga nayon nito. 42 Ang Libna, Eter, Asan, 43 Yefta, Esna, Nesib, 44 Keila, Aksib, Maresa; siyam na lunsod pati ang kanilang mga nayon. 45 Ang Ekron at ang mga bayan nito at mga nayon. 46 Mula sa Ekron hanggang sa dagat, ang lahat ng bayang malapit sa Asdod at ang kanilang mga nayon. 47 Ang Asdod at ang mga bayan at mga nayon nito; ang Gaza at ang mga bayan at mga nayon nito, hanggang sa Batis ng Ehipto at ang baybayin ng Malaking Dagat.

 

48 Sa kabundukan: ang Samir, Yattir, Sokot, 49 Dana, Kiriat Sana, (na siya ring Dabir), 50 Anab, Estemo, Anim, 51 Gosem, Holon at Gilo; labing-isang bayan pati ang mga nayon nito. 52 Ang Arab, Duma, Esan, 53 Yanum, Bet-Tapuaj, Afeka, 54 Humta, Kiriat Arbe (na siya ring Hebron), at Sior; siyam na lunsod pati ang mga nayon nito. 55 Ang Maon, Carmel, Zif, Yuta, 56 Jezrael, Yorkeam, Zanoak, 57 Hakain, Gibea, Tamna; sampung lunsod pati ang mga nayon nito. 58 Ang Kalkul, Betsur, Gedor, 59 Ma­rat, Bet-Anot at Eltekon; anim na lunsod pati ang mga nayon nito. Ang Tekoa, Efrata (na siya ring Belen), Fogor, Etam, Culon, Tatam, Sores, Karim, Galim, Better at Manoco; labing-isang lunsod pati ang mga nayon nito. 60 Ang Kiriat Baal (na siya ring Kiriat Jearim) at Hara­ba; dalawang lunsod pati ang mga nayon nito.

 

61 Sa ilang: ang Bet Araba, Mendin, Secaca, 62 Nebsan, Ir-hamelah at Enggaddi; anim na lunsod pati ang kanilang mga nayon. 63 Hindi naitaboy ng mga taga-Juda ang mga Jebu­seong naninirahan sa Jerusalem kaya hang­gang nga­yon, naninirahan sila sa Jerusalem kasama ng mga taga-Juda.

Advertisements

June 12, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Joshua, Lumang Tipan, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: