Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Josue 12

1 Ito ang mga haring nilupig ng mga Israelita. Inagaw ng mga Israelita ang kanilang lupaing nasa kabilang ibayo ng Jordan, mula sa Ilog Arnon hanggang sa Bundok Hermon, kabilang ang silanganing Araba: 2 si Sihon, hari ng mga Amorreo, na naninirahan sa Hesbon at naghari mula sa Aroer, na nasa tabi ng lambak ng Arnon, (pati ang kalagitnaan nito) hanggang sa Ilog Yabok, na hangganan ng mga Amonita. Sa kanya 3 ang kalahati ng Galaad hanggang sa Aroer na hangganan ng mga Amonita. At pati ang gawing silangan ng Araba, mula sa Dagat ng Kineret, hanggang sa Dagat na Asin (o ng Araba), ang daan patu­ngong Betjesimot, at sa timog, ang mabababang lugar sa paanan ng mga bundok ng Pasga.

 

4 Si Og, hari ng Basan, na labi ng mga Re­faim, na naninirahan sa Astarot at Edrai. 5 Nag­hahari siya sa Bundok Hermon, sa Saleja, sa buong Basan, hanggang sa hang­gahan ng mga Ge­surita at ng mga Maacatita, at sa mahigit sa kalahati ng Galaad sa ibayo ng lupain ni Sihon, hari ng Hesbon. 6 Pag­katapos na malupig sila ni Moises na lingkod ni Yawe at ng mga Israelita, ibinigay niya ang kanilang lupain sa mga Ru­benita, mga Gadita, at sa kalahating tribu ng Manases bilang pamana nila.

 

7 Ito naman ang mga hari na nilupig ni Josue at ng mga Israelita sa gawing kanluran ng Jordan. Pinaghati-hati ni Josue ang kanilang lupain sa mga lipi ng Israel mula sa Baal Gad sa lambak ng Lebanon hanggang sa Panot na Bundok na pataas sa Seir. 8 Ang mga lupaing ito ay nasa kabundukan at sa kapatagan, sa Araba, sa mga tabing bundok, sa ilang, at sa Negeb. Ito ang dating mga lupain ng mga Heteo, Amorreo, Kananeo, Perezeo, Jeveo at Hebuseo. 9 Ito ang mga nilupig na hari: hari ng Jerico, hari ng Ai (malapit sa Betel).

 

10 Hari ng Jerusalem, hari ng Hebron.

 

11 Hari ng Jerimot, hari ng Lakis.

 

12 Hari ng Eglon, hari ng Gazer.

 

13 Hari ng Dabir, hari ng Gader.

 

14 Hari ng Horma, hari ng Arad.

 

15 Hari ng Libna, hari ng Odulam.

 

16 Hari ng Makeda, hari ng Betel.

 

17 Hari ng Tapuaj, hari ng Ofer.

 

18 Hari ng Afek, hari ng Saron.

 

19 Hari ng Madon, hari ng Jasor.

 

20 Hari ng Simeron, hari ng Acsaf.

 

21 Hari ng Tanak, hari ng Magedo.

 

22 Hari ng Kades, hari ng Jocneam sa Car­melo.

 

23 Hari ng Dor sa lupain ng Dor, hari ng lambak ng Galilea,

 

24 at ang hari ng Tersa: tatlumpu’t isang hari silang lahat.

 

 

Advertisements

June 12, 2007 - Posted by | Biblia, Biblia ng Sambayanang Pilipino, Joshua, Lumang Tipan, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: